Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z obsługi programu AutoCAD/Revit z uwzględnieniem projektowania instalacji sanitarnych

» Opis zapytania

wszelka powoływana numeracja zgodna z Ogłoszeniem o zamówieniu] 3 Opis przedmiotu zamówienia
3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej polegającej na wsparciu uczniów Technikum nr 3 w Łodzi poprzez: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z obsługi programu AutoCAD/Revit z uwzględnieniem projektowania instalacji sanitarnych” w ramach projektu: „Profesjonalny instalator” oraz "Praktyczna edukacja OZE i klimatyzacja”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości uczniów w ramach poszczególnych projektów, a także warunki realizacji zamówienia zawarte są w:
 Załączniku nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu – Opis przedmiotu zamówienia,
 Załączniku nr 6 do Ogłoszenia o zamówieniu – Wzór umowy.
3.3 Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówienia (CPV):
 80531200-7 Usługi szkolenia technicznego
 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego
3.4 Zamawiający nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, gdyż wykonanie tych czynności (instruktorzy) nie polega w ocenie Zmawiającego na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
3.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych oraz modyfikacji przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym dokonanych przez wykonawców.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.12.2019 | 15:00


» Lokalizacja

Kilińskiego 159/163
Łódź 90-315
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Technikum nr 3
Kilińskiego 159/163
Łódź 90-315
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się