„Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu „Inwestujemy w zawodowców - rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/kursów dla uczestników projektu „Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim” – w podziale na 21 części o niżej wymienionej tematyce:

Część I. Elementy dietetyki - układanie przepisów kulinarnych
Część II. Kurs barmański dla początkujących
Część III. Kurs „Kuchnia molekularna”
Część IV. Carving
Część V. Kurs baristy
Część VI. Kurs obsługi konsumenta
Część VII. Kurs Barberski
Część VIII. Kurs makijażu, wizażu z podstawami charakteryzacji
Część IX. Kurs - Wykonywanie i pielęgnacja tresek oraz zagęszczanie i przedłużanie włosów
Część X. Kurs animatora/ki czasu wolnego
Część XI. Kurs - Opiekuna/ki kolonijny/a
Część XII. Kurs rezydent turystyczny
Część XIII. Kurs obsługi kasy fiskalnej i terminali płatności
Część XIV. Kurs - Budowanie marki i wizerunku firmy poprzez tworzenie profesjonalnej kampanii reklamowej
Część XV. Kurs- Spawanie światłowodów
Część XVI. Kurs- Kurs Eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1kV i powyżej
Część XVII. Kurs- Prawo Jazdy kat. B
Część XVIII. Kurs spawacza MAG 135
Część XIX. Kurs Prawo Jazdy kat. T
Część XX. Szkolenie f-gaz
Część XXI. Kurs instalacji gazowych (LPG)
Uczestnikami kursów będą uczniowie szkół zawodowych z terenu powiatu olkuskiego, będący jednocześnie uczestnikami projektu „Inwestujemy w zawodowców-rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim”. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub więcej z 21 części zamówienia wykazanych poniżej. Szczegółowy opis kursów załącznik nr 6 do SIWZ.

ZASADY OGÓLNE do wszystkich części zamówienia:

1. Wykonawca ma obowiązek rozpocząć realizację kursu w ciągu 30 dni, licząc od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia programu kursu oraz harmonogramu do akceptacji Zamawiającego, co najmniej 7 dni roboczych przed ich rozpoczęciem.
3. Godziny zajęć kursu rozumiane są jako godziny zegarowe=60 min.
4. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi pakiet materiałów szkoleniowych. Każdemu z uczestników kursu powinny być przekazane nieodpłatnie materiały biurowe i szkoleniowe typu: zeszyt, długopis, skrypty, materiały do ćwiczeń. Materiały szkoleniowe przekazywane uczestnikom kursu powinny być adekwatne do jego treści. Materiały wykorzystywane podczas realizacji kursu powinny być przekazywane uczestnikom na początku kursu bądź na bieżąco zgodnie z realizowanym tematem zajęć. Po zakończeniu kursu materiały dydaktyczne przechodzą na własność uczestników kursu.
5. Wykonawca zapewni kursantom odpowiednie warunki do ćwiczeń praktycznych, tj. w przypadku kursów komputerowych, każdy kursant będzie miał do dyspozycji komputer.
6. Wykonawca musi dla każdego uczestnika kursu zagwarantować miejsce siedzące (stolik/ławkę bądź krzesło z przystawką) umożliwiające swobodne sporządzanie notatek.
7. W przypadku kursu z obsługą programów komputerowych wykonawca musi zapewnić każdemu uczestnikowi stanowisko komputerowe wraz ze sprzętem i legalnym oprogramowaniem niezbędnym do przeprowadzenia kursu.
8. Wykonawca zapewnia w cenie kursu kawę, herbatę, wodę, susz konferencyjny, a w przypadku zajęć trwających dłużej niż 6 godzin, Wykonawca zapewnia 1 gorący posiłek dla uczestników.
9. Przed rozpoczęciem kursu Wykonawca przygotuje wzorzec kompetencji opisujący zakładane efekty uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku realizacji kursu, zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej http://www.sp.olkusz.pl/projekty-ue/inwestujemy-w-zawodowcow/. Efekty uczenia będą obejmować nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych związanych z tematyką objętą kursem. Wykonawca zapoznaje uczestników z efektami uczenia się na pierwszych zajęciach.
10. Wykonawca w pierwszym dniu, przed rozpoczęciem kursu jest zobowiązany zapoznać uczestników z jego szczegółowym programem oraz przekazać im harmonogram realizowanych zajęć.
11. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z uczestnictwem w kursie:
Część XVI Kurs Eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1kV i powyżej,
Część XVII. Kurs- Prawo Jazdy kat. B,
Część XVIII. Kurs spawacza MAG 135,
Część XIX. Kurs Prawo Jazdy kat. T.
12. W pomieszczeniach, w których będą realizowane kursy będą umieszczone informacje o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz aktualne logotypy, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wynikłe konsekwencje, w tym także zobowiązuje się do zwrotu kosztów szkolenia bądź jego części w zależności od kar nałożonych na Zamawiającego przez jednostki nadzorujące w przypadku niedopełnienia obowiązku.
13. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji:
1) dziennika zajęć edukacyjnych zawierający wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych,
2) listy obecności,
3) protokołu z przebiegu egzaminu wewnętrznego oraz zewnętrznego, jeśli został przeprowadzony,
4) imiennego wykazu osób, które ukończyły kurs, nie ukończyły kursu, nie zdały egzaminu, bądź nie przystąpiły do egzaminu,
5) rejestru wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu i uzyskanie kwalifikacji.
6) dokumentacji zdjęciowej obejmującej co najmniej 10 różnych zdjęć. Zdjęcia muszą być dobrej jakości, tzn. o wymiarach co najmniej 1024x768 pikseli, nie rozmazane, odpowiednio oświetlone. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zdjęć jeśli nie będą spełniały kryteriów wskazanych powyżej.
7) arkuszy badających poziom zadowolenia uczestników,
8) potwierdzenia zapoznania się uczestników z efektami kształcenia,
9) potwierdzenie przekazania materiałów szkoleniowych oraz odbioru cateringu (w przypadku zajęć trwających dłużej niż 6 godzin)
14. Dokumentacja wskazana w pkt 13 zostanie przekazana Zamawiającemu w oryginale po zakończeniu kursu, jednak nie później niż 7 dni roboczych. Kopie list obecności oraz dzienników zajęć w formie papierowej lub mailowej będą przekazywane Zamawiającemu na jego prośbę w terminie wskazanym drogą e-mailową.
15. Wszystkie wyżej wskazane dokumenty nie będące drukami urzędowymi muszą być zgodne ze wzorami jakie Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej www.sp.olkusz.pl (zakładka „http://www.sp.olkusz.pl/projekty-ue/inwestujemy-w-zawodowcow/”). Na prośbę Wykonawcy Zamawiający udostępni wzory drogą elektroniczną.
16. Kursy muszą zakończyć się egzaminem. Przy kursach tego wymagających, Wykonawca uwzględni w cenie opłacenie 1 egzaminu wewnętrznego oraz zewnętrznego, jeśli taki jest przewidziany,
a także pozostałe koszty organizacyjne w tym np. wydanie certyfikatów.
17. Wydane certyfikaty oraz zaświadczenia muszą zawierać logotypy zgodnie z aktualnymi wytycznymi oraz informację, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nie dotyczy certyfikatów zaświadczeń, których wzory zostały określone odpowiednimi przepisami). Certyfikaty i logotypy musza być w jednej wersji kolorystycznej, tzn. jeżeli Wykonawca wystawia zaświadczenia/certyfikaty w odcieniach szarości również logotypy muszą być w odcieniach szarości. Analogicznie jeśli Wykonawca wystawia certyfikaty/zaświadczenia w kolorze.
18. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kserokopie wydanych dokumentów wraz z potwierdzeniem ich odbioru do siedziby Biura ds. realizacji projektu Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia Zawodowego w Powiecie Olkuskim, ul: Fr. Nullo 32, w terminie 7 dni roboczych od daty ich wydania uczestnikom kursów/szkoleń.
19. Dane osobowe niezbędne do wydania zaświadczeń lub certyfikatów Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie.
20. Zaleca się aby:
a) kursy w częściach od I do XV oraz od XVII do XXI były przeprowadzone na terenie Gminy Olkusz. Dopuszcza się jednak możliwość przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych poza Gminą Olkusz na terenie województwa małopolskiego lub województwa śląskiego, z tym że odległość
z miejscowości, gdzie będą prowadzone kursy do miejscowości będącej siedzibą Zamawiającego nie może przekroczyć 50 km. W przypadku, gdy kurs odbywać się będzie poza terenem Gminy Olkusz, Wykonawca pokrywa koszty transportu uczestników (do i z miejsca realizacji kursu), a w przypadku grup liczących 5 lub więcej uczestników odpowiada również za organizację transportu i opiekę.
b) kurs w części XVI przeprowadzony był na terenie Gminy Wolbrom. Dopuszcza się jednak możliwość przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych poza Gminą Wolbrom na terenie województwa małopolskiego lub województwa śląskiego, z tym że odległość z miejscowości, gdzie będą prowadzone kursy do miejscowości będącej siedzibą Zamawiającego nie może przekroczyć 50 km. W przypadku, gdy kurs odbywać się będzie poza terenem Gminy Wolbrom, Wykonawca pokrywa koszty transportu uczestników (do i z miejsca realizacji kursu), a w przypadku grup liczących 5 lub więcej uczestników odpowiada również za organizację transportu i opiekę. Wykonawca zapewni nadzór wewnętrzny i wskaże w miejscu szkolenia osobę odpowiedzialną za obsługę kursu i kontaktu z uczestnikami szkolenia oraz Zamawiającym.
21. Wykonawca zobowiązany jest do indywidualizacji kształcenia poprzez prowadzenie stałej oceny postępów poszczególnych uczestników kursu i zwiększenia pomocy wobec osób napotykających trudności w procesie nauczania.
22. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia bieżącego nadzoru nad procesem szkolenia uczestników projektu, na każdym jego etapie wraz z udziałem w ocenach częściowych i ocenie końcowej uczestników kursu/szkolenia oraz kontroli frekwencji kierowanych przez Zamawiającego uczestników na zajęciach.
23. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Zamawiającego (najpóźniej w ciągu 3 dni) o każdej nieobecności uczestnika na kursie.
24. Wykonawca niezwłocznie, tzn. z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, zawiadomi (w formie pisemnej, dopuszcza się elektronicznie) Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących prowadzonego kursu.
25. Sugeruje się, aby kursy odbywały się w dni wolne od nauki bądź w dni powszednie po godzinie 15.00 pod warunkiem uzyskania zgody kursantów oraz koordynatora projektu.
26. Zamawiający uzna za zrealizowane te zajęcia, gdzie na liście obecności swoją obecność potwierdzi podpisem przynajmniej 1 beneficjent ostateczny (uczeń).
27. Dotyczy kursu PJ kat. B: Zajęcia praktyczne Wykonawca ustali indywidualnie z każdym uczestnikiem kursu – datę, godzinę oraz miejsce rozpoczęcia i zakończenia praktycznej nauki jazdy z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie może narażać uczestnika kursu na dodatkowe koszty związane z powrotem do domu (np. powrót z Krakowa, Dąbrowy Górniczej). Wykonawca ma obowiązek dowozu kursanta co najmniej do miejscowości będącej siedzibą zamawiającego
28. Dotyczy kursu PJ kat. B: Do kursu przystąpią uczniowie, którzy uzyskają orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców. Koszt badań lekarskich ponosi uczeń. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować pierwsze spotkanie organizacyjne (co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem części teoretycznej kursu) w celu ustalenia harmonogramu zajęć, oraz poinformowania kursantów o konieczności utworzenia Profilu Kandydata na Kierowcę w Starostwie Powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wykonawca poinformuje kursantów o niezbędnych dokumentach jakie należy przedłożyć w Starostwie w celu utworzenia w/w profilu.
29. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do udokumentowania kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia osób prowadzących szkolenie w zakresie wskazanym w rozdziale V pkt. 2.3 SIWZ.
Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a - Zamawiający nie określa wymagań dotyczących zatrudniania na umowę o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.12.2019 | 10:30


» Lokalizacja

ul. Mickiewicza 2
Olkusz 32-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Zarząd Powiatu w Olkuszu
ul. Mickiewicza 2
Olkusz 32-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się