Przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu „Aktywność szansą na sukces” nr RPLU.11.01.00-06-0025/18-00 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłoniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

» Opis zapytania

Zakres zadania obejmuje, w szczególności:

Część 1.
Przedstawiciel handlowy + Kurs prawa jazdy kat. B oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem - 5 uczestników projektu.
Miejsce realizacji: m. Jabłoń bądź w promieniu max. 50 km od m. Jabłoń

Przyjmuje się, iż 1 godzina zegarowa to 60 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw.
Szkolenie dla przedstawiciela handlowego powinno trwać minimum 60 godzin i obejmować tematy dotyczące m.in. organizacji pracy przedstawiciela handlowego, psychologii sprzedaży, zasad pracy z klientem – typy klientów i praca z tzw. „trudnym klientem, technik sprzedaży, technik perswazji w sprzedaży i negocjacjach handlowych, przygotowanie oferty handlowej i profesjonalne prezentacje. Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
Wymiar i zakres tematyczny kursu na prawo jazdy kat. B wynikający z przepisów prawa 30 godzin część teoretyczna i 30 godzin część praktyczna (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach); dla uczestników powinny być prowadzone „karty przeprowadzonych zajęć” zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do w/w rozporządzenia; kurs powinien zakończyć się egzaminem państwowym.
Uwagi:
1. Program szkoleń powinien być zgodny z obowiązującymi podstawami programowymi oraz standardami kształcenia określonymi przez właściwego ministra, (jeśli dotyczy) i/lub certyfikowane instytucje.
2. Certyfikat ma potwierdzać uzyskanie kwalifikacji zawodowych lub uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych w rozporządzeniach właściwego ministra. Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży.
3. W przypadku kursu prawa jazdy należy zapewnić egzamin państwowy.
4. Badania lekarskie i ubezpieczenie NNW zapewnia zamawiający.
5. Zamawiający dopuszcza dołączenie uczestników/czek do grup szkoleniowych prowadzonych przez Wykonawcę w ramach szkoleń otwartych lub innych projektów.
Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za:
- przygotowanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji zawierającej m.in. dzienniki zajęć, lista obecności podpisywana na każdych zajęciach, protokół z przeprowadzonych zajęć, podpisana przez uczestników projektu lista pokwitowania odbioru materiałów dydaktycznych, cateringu wraz z serwisem kawowym.
- zapewni plac manewrowy oraz pojazd przeznaczony do nauki jazdy;
- wynajęcie sal (sala dostosowana do osób z niepełnosprawnością) oznaczenie sal oraz budynków, w których prowadzone będą zajęcia zgodnie z zasadami projektu, dostosowanie ilości i jakości pomieszczeń oraz wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne do potrzeb szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki,
- opracowanie materiałów dydaktycznych (segregator, długopis, materiały drukowane)
- obsługa cateringowa w tym serwis kawowy (kawa, herbata, mleko, cukier, woda gazowana i niegazowana w butelkach o pojemności 0,5 l, paluszki, ciastka, owoce, ciepły dwudaniowy posiłek)
- certyfikat/zaświadczenie/dyplom dla każdego UP, potwierdzający uzyskane kompetencje wraz z listą potwierdzającą odbiór
- przekazywanie niezwłocznie w formie e-mail informacji o każdym uczestniku/czce, który/a opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości,
- każdorazowo przesłanie w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zakończenia zajęć dokumentów potwierdzających ich odbycie.
Stawka obejmuje wynagrodzenie trenera/ki wraz z opracowanymi materiałami szkoleniowymi (segregator, długopis, materiały drukowane), obsługą cateringową w tym serwis kawowy (kawa, herbata, mleko, cukier, woda gazowana i niegazowana w butelkach o pojemności 0,5 l, paluszki, ciastka, owoce, ciepły dwudaniowy posiłek) oraz kosztem wynajęcia Sali.
Termin realizacji zamówienia: grudzień 2019 r. – luty 2020 r.

Część 2.
Opiekunka osoby starszej i niepełnosprawnej – 1 uczestnik projektu 120 godzin (90 godzin część teoretyczna, 30 godzin zajęcia praktyczne). Miejsce realizacji: m. Jabłoń bądź w promieniu max. 50 km od m. Jabłoń
Przyjmuje się, iż 1 godzina zegarowa to 60 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw.
Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pracy w charakterze opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych oraz umożliwienie im zdobycia wiedzy jak i praktycznych umiejętności o profesjonalnej opiece nad takimi osobami.
W programie kursu mają znaleźć się takie zagadnienia jak:
• Formy opieki i pomocy osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym
• Zawód opiekuna – charakterystyka i specyfika pracy, organizacja czasu pracy opieki
• Psychologia kontaktu z osoba starszą, chorą i niepełnosprawną, problemy opieki nad takimi osobami, budowanie relacji z podopiecznym i jego rodziną, opieka nad umierającymi, towarzyszenie i wparcie w terminalnej fazie choroby
• Proces starzenia się organizmu człowieka, choroby wieku starczego
• Pierwsza pomoc przedlekarska
• Wybrane zagadnienia z farmakologii
• Zasady żywienia osób starszych i niepełnosprawnych
• Pielęgnacja osób chorych, starszych, niepełnosprawnych, profilaktyka odleżyn i skutków długotrwałego unieruchomienia
• Przepisy BHP w pracy opiekuna
Uczestnik kursu otrzyma materiały oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN) i certyfikat w języku polskim.
Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za:
- przygotowanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji zawierającej m.in. dziennik zajęć, lista obecności podpisywana na każdych zajęciach, protokół z przeprowadzonych zajęć, podpisana przez uczestników projektu lista pokwitowania odbioru materiałów dydaktycznych, cateringu wraz z serwisem kawowym.
- wynajęcie sal (sala dostosowana do osób z niepełnosprawnością) oznaczenie sal oraz budynków, w których prowadzone będą zajęcia zgodnie z zasadami projektu, dostosowanie ilości i jakości pomieszczeń oraz wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne do potrzeb szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki,
- opracowanie materiałów dydaktycznych (segregator, długopis, materiały drukowane)
- obsługa cateringowa w tym serwis kawowy (kawa, herbata, mleko, cukier, woda gazowana i niegazowana w butelkach o pojemności 0,5 l, paluszki, ciastka, owoce, ciepły dwudaniowy posiłek)
- certyfikat/zaświadczenie/dyplom dla każdego UP, potwierdzający uzyskane kompetencje wraz z listą potwierdzającą odbiór
- przekazywanie niezwłocznie w formie e-mail informacji o każdym uczestniku/czce, który/a opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości,
- każdorazowo przesłanie w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zakończenia zajęć dokumentów potwierdzających ich odbycie.
Stawka obejmuje wynagrodzenie trenera/ki wraz z opracowanymi materiałami szkoleniowymi (segregator, długopis, materiały drukowane), obsługą cateringową w tym serwis kawowy (kawa, herbata, mleko, cukier, woda gazowana i niegazowana w butelkach o pojemności 0,5 l, paluszki, ciastka, owoce, ciepły dwudaniowy posiłek) oraz kosztem wynajęcia Sali.
Zamawiający dopuszcza dołączenie uczestników/czek do grup szkoleniowych prowadzonych przez Wykonawcę w ramach szkoleń otwartych lub innych projektów.
Termin realizacji zamówienia: grudzień 2019 r. – luty 2020 r.

Część 3.
Kurs Cukiernik - 2 uczestników projektu 100 godzin (20 godzin część teoretyczna, 80 godzin zajęcia praktyczne) Miejsce realizacji: m. Jabłoń bądź w promieniu max. 50 km od m. Jabłoń
Przyjmuje się, iż 1 godzina zegarowa to 60 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw.
Kurs ma na celu przygotowanie do wykonywania zawodu cukiernika, czyli zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z profesjonalnym przygotowywaniem deserów, wyrobów cukierniczych i wszelkiego rodzaju wypieków oraz tworzeniem dekoracji.
Zakres teoretyczny i praktyczny kursu:
• Podstawowe zagadnienia z zakresu BHP
• Organizacja stanowiska pracy, wyposażenie stanowiska pracy, poznanie przyrządów potrzebnych do przygotowywania i dekorowania wyrobów cukierniczych
• Towaroznawstwo surowców stosowanych w cukiernictwie
• Podstawy technologii stosowanej w produkcji cukierniczej, zasad sporządzania wyrobów ciastkarskich i cukierniczych
• Poznanie i zdobycie umiejętności sporządzania różnego rodzaju ciast i wyrobów cukierniczych
• Nabycie umiejętności sporządzania mas, kremów i innych półproduktów cukierniczych,
• Poznanie zasad zdobienia i dekorowania gotowych wyrobów cukierniczych.
Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu, na drukach MEN, zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za:
- przygotowanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji zawierającej m.in. dziennik zajęć, lista obecności podpisywana na każdych zajęciach, protokół z przeprowadzonych zajęć, podpisana przez uczestników projektu lista pokwitowania odbioru materiałów dydaktycznych, cateringu wraz z serwisem kawowym.
- odzież ochronną, pokwitowanie odbioru przez uczestnika projektu,
- wynajęcie sal (sala dostosowana do osób z niepełnosprawnością) oznaczenie sal oraz budynków, w których prowadzone będą zajęcia zgodnie z zasadami projektu, dostosowanie ilości i jakości pomieszczeń oraz wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne do potrzeb szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki,
- opracowanie materiałów dydaktycznych (segregator, długopis, materiały drukowane)
- obsługa cateringowa w tym serwis kawowy (kawa, herbata, mleko, cukier, woda gazowana i niegazowana w butelkach o pojemności 0,5 l, paluszki, ciastka, owoce, ciepły dwudaniowy posiłek),
- certyfikat/zaświadczenie/dyplom dla każdego UP, potwierdzający uzyskane kompetencje wraz z listą potwierdzającą odbiór,
- przekazywanie niezwłocznie w formie e-mail informacji o każdym uczestniku/czce, który/a opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości,
- każdorazowo przesłanie w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zakończenia zajęć dokumentów potwierdzających ich odbycie.
Stawka obejmuje wynagrodzenie trenera/ki wraz z opracowanymi materiałami szkoleniowymi (segregator, długopis, materiały drukowane), obsługą cateringową w tym serwis kawowy (kawa, herbata, mleko, cukier, woda gazowana i niegazowana w butelkach o pojemności 0,5 l, paluszki, ciastka, owoce, ciepły dwudaniowy posiłek) oraz kosztem wynajęcia Sali.
Zamawiający dopuszcza dołączenie uczestników/czek do grup szkoleniowych prowadzonych przez Wykonawcę w ramach szkoleń otwartych lub innych projektów.
Termin realizacji zamówienia: grudzień 2019 r. – luty 2020 r.

Część 4.
Kurs Florystyka - 1 uczestnik projektu 60 godzin (20 godzin część teoretyczna, 40 godzin zajęcia praktyczne). Miejsce realizacji: m. Jabłoń
Przyjmuje się, iż 1 godzina zegarowa to 60 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw.
Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu florystyki. Kursant zdobędzie umiejętności z zakresu wykonywania projektów i dekoracji roślinnych na różne okazje oraz wiedzę podstaw działalności zawodowej.
Zakres tematyczny kursu: teoria barw i kompozycji, florystyczne zasady kompozycyjne, narzędzia florystyczne, materiałoznawstwo, materiał roślinny, materiał nie roślinny, florystyka okolicznościowa, sztuka układania kwiatów w naczyniach, dekoracje stołów, florystyka ślubna, florystyka żałobna.
Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu, na drukach MEN, zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za:
- przygotowanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji zawierającej m.in. dziennik zajęć, lista obecności podpisywana na każdych zajęciach, protokół z przeprowadzonych zajęć, podpisana przez uczestników projektu lista pokwitowania odbioru materiałów dydaktycznych, cateringu wraz z serwisem kawowym.
- wynajęcie sal (sala dostosowana do osób z niepełnosprawnością) oznaczenie sal oraz budynków, w których prowadzone będą zajęcia zgodnie z zasadami projektu, dostosowanie ilości i jakości pomieszczeń oraz wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne do potrzeb szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki,
- opracowanie materiałów dydaktycznych (segregator, długopis, materiały drukowane)
- obsługa cateringowa w tym serwis kawowy (kawa, herbata, mleko, cukier, woda gazowana i niegazowana w butelkach o pojemności 0,5 l, paluszki, ciastka, owoce, ciepły dwudaniowy posiłek)
- certyfikat/zaświadczenie/dyplom dla każdego UP, potwierdzający uzyskane kompetencje wraz z listą potwierdzającą odbiór
- przekazywanie niezwłocznie w formie e-mail informacji o każdym uczestniku/czce, który/a opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości,
- każdorazowo przesłanie w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zakończenia zajęć dokumentów potwierdzających ich odbycie.
Stawka obejmuje wynagrodzenie trenera/ki wraz z opracowanymi materiałami szkoleniowymi (segregator, długopis, materiały drukowane), obsługą cateringową w tym serwis kawowy (kawa, herbata, mleko, cukier, woda gazowana i niegazowana w butelkach o pojemności 0,5 l, paluszki, ciastka, owoce, ciepły dwudaniowy posiłek) oraz kosztem wynajęcia Sali.
Zamawiający dopuszcza dołączenie uczestników/czek do grup szkoleniowych prowadzonych przez Wykonawcę w ramach szkoleń otwartych lub innych projektów.
Termin realizacji zamówienia: grudzień 2019 r. – luty 2020 r.

Część 5.
Kurs prac wykończeniowych - 2 uczestników projektu 100 godzin (część teoretyczna i praktyczna). Miejsce realizacji: m. Jabłoń bądź w promieniu max. 50 km od m. Jabłoń

Przyjmuje się, iż 1 godzina zegarowa to 60 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw.
Celem kursu jest przyuczenie do wykonywania prac związanych z wykańczaniem budynków zgodnie z projektem budowlanym.
Zakres tematyczny kursu:
• określanie właściwości materiałów do robót wykończeniowych w celu ich właściwego zastosowania, transportowania i składowania;
• przygotowanie materiałów do robót wykończeniowych;
• organizowanie stanowiska pracy do wykonywania robót wykończeniowych;
• wykonywanie robót murarskich zgodnie z projektem budowlanym;
• wykonywanie tynków zwykłych lub cienkowarstwowych;
• wykonywanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych, desek, płyt i paneli;
• wykonywanie podłóg z tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, deszczułek podłogowych, płyt mozaikowych i paneli;
• malowanie ścian techniką emulsyjną, klejową i olejną;
• wykonywanie remontów i konserwacji pomieszczeń;
• wykonywanie odbioru i kosztorysowanie robót wykończeniowych;
• sporządzanie dokumentacji związanej z wykonywaniem robót wykończeniowych;
• organizowanie własnego miejsca pracy oraz podległych pracowników zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
• stosowanie lub nadzorowanie stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz stosowania odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej odpowiednich do poszczególnych rodzajów robót wykończeniowych.

Po ukończeniu kursu uczestnik powinien umieć m.in.:
prowadzić roboty murarskie, kłaść tynki zwykłe i cienkowarstwowe, wykonywać okładziny ścienne z płytek ceramicznych, desek, płyt i paneli; wykonywać podłogi z tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, deszczułek podłogowych, płyt mozaikowych i paneli; malować ściany pomieszczeń techniką emulsyjną, klejową i olejną posługując się odpowiednimi narzędziami i urządzeniami; sporządzać kalkulację wykonywanych prac, rozliczać robociznę, materiały, sprzęt i maszyny; ocenić jakość i poprawność wykonanej pracy.
Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu, na drukach MEN, zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za:
- przygotowanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji zawierającej m.in. dziennik zajęć, lista obecności podpisywana na każdych zajęciach, protokół z przeprowadzonych zajęć, podpisana przez uczestników projektu lista pokwitowania odbioru materiałów dydaktycznych, cateringu wraz z serwisem kawowym, -protokół z egzaminu końcowego,
- odzież ochronną, pokwitowanie odbioru przez uczestnika projektu,
- wynajęcie sal (sala dostosowana do osób z niepełnosprawnością) oznaczenie sal oraz budynków, w których prowadzone będą zajęcia zgodnie z zasadami projektu, dostosowanie ilości i jakości pomieszczeń oraz wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne do potrzeb szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki,
- opracowanie materiałów dydaktycznych (segregator, długopis, materiały drukowane)
- obsługa cateringowa w tym serwis kawowy (kawa, herbata, mleko, cukier, woda gazowana i niegazowana w butelkach o pojemności 0,5 l, paluszki, ciastka, owoce, ciepły dwudaniowy posiłek)
- certyfikat/zaświadczenie/dyplom dla każdego UP, potwierdzający uzyskane kompetencje wraz z listą potwierdzającą odbiór,
- przekazywanie niezwłocznie w formie e-mail informacji o każdym uczestniku/czce, który/a opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości,
- każdorazowo przesłanie w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zakończenia zajęć dokumentów potwierdzających ich odbycie.
Stawka obejmuje wynagrodzenie trenera/ki wraz z opracowanymi materiałami szkoleniowymi (segregator, długopis, materiały drukowane), obsługą cateringową w tym serwis kawowy (kawa, herbata, mleko, cukier, woda gazowana i niegazowana w butelkach o pojemności 0,5 l, paluszki, ciastka, owoce, ciepły dwudaniowy posiłek) oraz kosztem wynajęcia Sali.
Zamawiający dopuszcza dołączenie uczestników/czek do grup szkoleniowych prowadzonych przez Wykonawcę w ramach szkoleń otwartych lub innych projektów.
Termin realizacji zamówienia: grudzień 2019 r. – luty 2020 r.
Część 6.
Kurs Stolarz – 3 uczestników projektu 120 godzin (20 godzin część teoretyczna, 100 godzin zajęć praktycznych). Miejsce realizacji: m. Jabłoń bądź w promieniu max. 50 km od m. Jabłoń
Przyjmuje się, iż 1 godzina zegarowa to 60 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw.
Celem kursu jest nabycie przez uczestników projektu wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych dot. dokumentacji, materiałów, obrabiarek i urządzeń wykorzystywanych w stolarstwie; produkcji warsztatowej stolarki oraz w zależności od potrzeb uczestnika projektu: zmontowania oraz montażu okien; konstruowania, wykonywania i montażu drzwi / szaf / mebli / schodów drewnianych / boazerii / ścianek działowych / podłóg z desek / sufitów i podłogo-sufitów.
Zakres tematyczny kursu: klejenie elementów z drewna i materiałów drewnopochodnych, Materiały i obróbka drewna, rysunek techniczny, wykonywanie wyrobów z drewna i tworzyw sztucznych, wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.
Po ukończeniu kursu uczestnik powinien umieć:
- posługiwać się dokumentacją techniczną wyrobów stolarskich,
- sporządzać proste szkice elementów i wyrobów stolarskich,
- dobierać materiały drzewne i pomocnicze do wytwarzania wyrobów,
- użytkować i konserwować narzędzia, maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów stolarskich,
- prowadzić obróbkę skrawaniem materiałów drzewnych sposobem ręcznym i maszynowym,
- wykonywać elementy i wyroby z drewna oraz tworzyw drzewnych,
- pakować, transportować, składować i magazynować materiały oraz wyroby drzewne,
- oceniać, jakość wykonywanych prac,
- sporządzać zapotrzebowanie materiałowe oraz kalkulować koszty wykonania wyrobów stolarskich,
- przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.
Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu, na drukach MEN, zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za:
- przygotowanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji zawierającej m.in. dziennik zajęć, lista obecności podpisywana na każdych zajęciach, protokół z przeprowadzonych zajęć, podpisana przez uczestników projektu lista pokwitowania odbioru materiałów dydaktycznych, cateringu wraz z serwisem kawowym.
- odzież ochronną, pokwitowanie odbioru przez uczestnika projektu,
- wynajęcie sal (sala dostosowana do osób z niepełnosprawnością) oznaczenie sal oraz budynków, w których prowadzone będą zajęcia zgodnie z zasadami projektu, dostosowanie ilości i jakości pomieszczeń oraz wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne do potrzeb szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki,
- opracowanie materiałów dydaktycznych (segregator, długopis, materiały drukowane)
- obsługa cateringowa w tym serwis kawowy (kawa, herbata, mleko, cukier, woda gazowana i niegazowana w butelkach o pojemności 0,5 l, paluszki, ciastka, owoce, ciepły dwudaniowy posiłek)
- certyfikat/zaświadczenie/dyplom dla każdego UP, potwierdzający uzyskane kompetencje wraz z listą potwierdzającą odbiór
- przekazywanie niezwłocznie w formie e-mail informacji o każdym uczestniku/czce, który/a opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości,
- każdorazowo przesłanie w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zakończenia zajęć dokumentów potwierdzających ich odbycie.
Stawka obejmuje wynagrodzenie trenera/ki wraz z opracowanymi materiałami szkoleniowymi (segregator, długopis, materiały drukowane), obsługą cateringową w tym serwis kawowy (kawa, herbata, mleko, cukier, woda gazowana i niegazowana w butelkach o pojemności 0,5 l, paluszki, ciastka, owoce, ciepły dwudaniowy posiłek) oraz kosztem wynajęcia Sali.
Zamawiający dopuszcza dołączenie uczestników/czek do grup szkoleniowych prowadzonych przez Wykonawcę w ramach szkoleń otwartych lub innych projektów.
Termin realizacji zamówienia: grudzień 2019 r. – luty 2020 r.


Część 7.
Kurs tworzenia stron internetowych – 1 uczestnik projektu 30 godzin. Miejsce realizacji: m. Jabłoń bądź w promieniu max. 50 km od m. Jabłoń
Przyjmuje się, iż 1 godzina zegarowa to 60 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw.
Podczas zajęć uczestnik projektu powinien zdobyć wiedzę oraz praktyczne umiejętności pozwalające na samodzielne tworzenie stron WWW.
Zakres tematyczny kursu: omówienie podstawowych zagadnień i technologii WWW (HTML, CSS, HTTP, HTTPS, FTP, Internet, usługi sieci Internet, hosting, serwer WWW), Budowa strony internetowej, Omówienie usług sieciowych i ich konfiguracja w tym: Serwery WWW i FTP. Front End vs. Back End, Technologie Front End’owe, środowiska programistyczne i edytory do pisania kodu stron internetowych, podstawy języka znaczników – HTML, elementy składowe języka HTML, osadzanie elementów graficznych i multimedialnych na stronach WWW, hiperłącza jak siła dokumentów internetowych, osadzanie formularzy na stronach WWW, CSS – kaskadowe arkusze stylów, kontrolowanie prezentacji przy użyciu CSS, Zaawansowane właściwości CSS, Grafika webowa – projektowanie na potrzeby WWW, Projektowanie stron przyjaznych użytkownikowi (Usability) i wyszukiwarkom internetowym (SEO), Optymalizacja stron WWW pod kątem SEO, Responsive Web Design (RWD) technika projektowania strony www, tak, aby jej wygląd i układ dostosowywał się automatycznie do rozmiaru okna urządzenia, na którym jest wyświetlany (zapytanie o media (Media Queries), Publikowanie stron w Internecie.
Zleceniobiorca zapewnia salę i sprzęt komputerowy niezbędny do realizacji szkolenia.
Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu, na drukach MEN, zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za:
- przygotowanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji zawierającej m.in. dziennik zajęć, lista obecności podpisywana na każdych zajęciach, protokół z przeprowadzonych zajęć, podpisana przez uczestników projektu lista pokwitowania odbioru materiałów dydaktycznych, cateringu wraz z serwisem kawowym.
- wynajęcie sal (sala dostosowana do osób z niepełnosprawnością) oznaczenie sal oraz budynków, w których prowadzone będą zajęcia zgodnie z zasadami projektu, dostosowanie ilości i jakości pomieszczeń oraz wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne do potrzeb szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki,
- opracowanie materiałów dydaktycznych (segregator, długopis, materiały drukowane)
- obsługa cateringowa w tym serwis kawowy (kawa, herbata, mleko, cukier, woda gazowana i niegazowana w butelkach o pojemności 0,5 l, paluszki, ciastka, owoce, ciepły dwudaniowy posiłek)
- certyfikat/zaświadczenie/dyplom dla każdego UP, potwierdzający uzyskane kompetencje wraz z listą potwierdzającą odbiór
- przekazywanie niezwłocznie w formie e-mail informacji o każdym uczestniku/czce, który/a opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości,
- każdorazowo przesłanie w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zakończenia zajęć dokumentów potwierdzających ich odbycie.
Stawka obejmuje wynagrodzenie trenera/ki wraz z opracowanymi materiałami szkoleniowymi (segregator, długopis, materiały drukowane), obsługą cateringową w tym serwis kawowy (kawa, herbata, mleko, cukier, woda gazowana i niegazowana w butelkach o pojemności 0,5 l, paluszki, ciastka, owoce, ciepły dwudaniowy posiłek) oraz kosztem wynajęcia Sali.
Zamawiający dopuszcza dołączenie uczestników/czek do grup szkoleniowych prowadzonych przez Wykonawcę w ramach szkoleń otwartych lub innych projektów.
Termin realizacji zamówienia: grudzień 2019 r. – luty 2020 r.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Augusta Zamoyskiego 27
Jabłoń 21-205
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłoniu
Augusta Zamoyskiego 27
Jabłoń 21-205
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się