„Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki łowieckiej i gospodarki łąkowo-rolnej na terenie OHZ LP Nadleśnictwa Polanów w roku 2020 - Obwody łowieckie 60 i 198. ”

» Opis zapytania

Wg numeracji SIWZ:
2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP.
2.2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień
o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.
2.3. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3.1 Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia są usługi zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu gospodarki łowieckiej i łąkowo-rolnej do wykonania na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny (OHZ) LP Nadleśnictwa Polanów w roku 2020 - Obwody łowieckie 60 i 198.
2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac
z zakresu gospodarki łowieckiej i łąkowo-rolnej do wykonania na terenie OHZ LP Nadleśnictwa Polanów w roku 2020 - obwody łowieckie 60 i 198 wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ – rozmiar prac wg czynności,
3) Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3. Zakresy rzeczowe zestawione w nr 3 mają charakter szacunkowy
4) Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.
6) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.
7) Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części.
Złożona oferta musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ.
8) Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Polanów.
9) Postanowienia pkt 8 nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 13 do SIWZ).
11) Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Zamówienia (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Zamówienia niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Zamówienia, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Zamówienia.
3.3. Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia.
1) Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych przez Przedstawicieli Zamawiającego („Zlecenie”). Treść Zlecenia określa umowa w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 13 SIWZ).
2) Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości, odpadów po działalności własnej (śmieci, pustych opakowań, zużytych elementów maszyn, itp.).
3) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich maszyn, ciągników i urządzeń pracujących na powierzchniach obwodów łowieckich 60 i 198 w zestawy (sorbenty, maty sorpcyjne itp.) o chłonności umożliwiającej pochłonięcie rozlanego paliwa lub oleju oraz innych płynów technologicznych używanych w maszynach, ciągnikach, pilarkach i innych urządzeniach pracujących w lesie oraz użycia tych środków w sytuacjach wymagających zastosowania (awarie, naprawy, tankowania itp.) – w celu zapobieżenia skażeniu środowiska. Dopuszcza się posiadanie i używanie przez pilarzy kanistrów z bezpiecznymi końcówkami (dozownikami), uniemożliwiającymi rozlanie (przelanie) oleju i mieszanki paliwowej podczas tankowania pilarki (zastępczo za maty pochłaniające olej i paliwo).
3.4. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.
3.5. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia.
3.6. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.
Nadleśnictwo Polanów informuje, że Wykonawca zobowiązany jest do korzystania z sprzętu będącego w dyspozycji nadleśnictwa tj. : siewnik do kukurydzy, przyczepka do transportu tusz. Wykonawca korzystając z ww. sprzętu zobowiązany jest do wykonywania prac wyłącznie na potrzeby Nadleśnictwa Polanów (na terenie OHZ LP - obwodów łowieckich 60 i 198) oraz jest zobowiązany do jego czyszczenia, bieżącej konserwacji a w przypadku uszkodzenia z winy Wykonawcy – jego naprawy.
Na wyżej wymieniony sprzęt zostanie spisana stosowna umowa użyczenia stanowiąca załącznik nr 14 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Klonowa 12
Polanów 76-010
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z łowiectwem

» Dane nabywcy

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Polanów
Klonowa 12
Polanów 76-010
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się