Dostawa reaktora do pracy z agresywnymi gazami z jednoczesnym pomiarem termograwimetrycznym próbki stałej oraz składu chemicznego fazy gazowej z wyposażeniem

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (nieużywanego) reaktora do pracy z agresywnymi gazami z jednoczesnym pomiarem termograwimetrycznym próbki stałej oraz składu chemicznego fazy gazowej z wyposażeniem (w tym z Oprogramowaniem) - całość zwana łącznie „Sprzętem”.
2. Szczegółowy opis ze wskazaniem parametrów czy innego rodzaju minimalnych wymagań technicznych, funkcjonalnych czy innego rodzaju oczekiwanych przez Zamawiającego właściwości dla Sprzętu (tzw. Opis techniczno-zakresowy przedmiotu zamówienia) - podaje załącznik nr 2 SIWZ.
3. Ilekroć w dalszych postanowieniach mowa będzie o Sprzęcie
bez bliższego określenia rozumieć należy zarówno urządzenie określone w ust. 1 powyżej, jak też urządzenia składowe i inne elementy jego wyposażenia wskazane w załączniku nr 2 SIWZ.
4. W zakres dostawy, o której mowa w postanowieniach powyższych wchodzi minimum:
1) Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanego Sprzętu w miejsce (zwane dalej „Miejscem Dostarczenia Sprzętu”), którym będzie wskazane przez Zamawiającego pomieszczenie znajdujące się w budynku Katedry Technologii Chemicznej Nieorganicznej i i Inżynierii Środowiska ZUT zlokalizowanym w Szczecinie ul. Pułaskiego 10, pokój nr 017.
2) Przygotowanie do eksploatacji przez Zamawiającego dostarczonego mu w wykonaniu niniejszego zamówienia Sprzętu polegające na wykonaniu jego stosownej instalacji (ew. spasowanie, zestawienie, podłączenie) oraz przeprowadzenie pierwszego próbnego uruchomienia oraz kalibracji przy zastosowaniu certyfikowanego wzorca masy, w Miejscu Dostarczenia Sprzętu;
3) Przeprowadzenie u Zamawiającego (w Miejscu Dostarczenia Sprzętu) stosownego jednodniowego szkolenia instruktażowego (8 h) - w dniu uruchomienia ewentualnie dnia następnego po dniu uruchomieniu Sprzętu, mającego na celu przygotowanie 5 osób Zamawiającego (przyszłych użytkowników Sprzętu) do poprawnej jego obsługi i eksploatacji.
4) Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na zaoferowany Sprzęt, przy czym wymagane jest udzielenie gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty wydania Sprzętu Zamawiającemu.
5) Wydanie Zamawiającemu:
a) Dokumentu gwarancyjnego na okoliczność udzielenia Zamawiającemu gwarancji, o której mowa powyżej (w zakresie wynikającym ze złożonej oferty),
b) Instrukcję korzystania i poprawnej eksploatacji (w tym ewentualnie serwisowania i konserwacji) Sprzętu w wersji papierowej i elektronicznej w języku polskim i języku angielskim,
c) Inne dokumenty, jeżeli są niezbędne do korzystania ze Sprzętu lub zostały wymienione w załączniku nr 2 SIWZ lub Wzorze Umowy jako dokumenty
do wydania Zamawiającemu na etapie odbioru Sprzętu
6) Zapewnienie Zamawiającemu stosownej licencji uprawniającej Zamawiającego
do legalnego korzystania z oprogramowania lub innego rodzaju programów komputerowych, które – jako części składowe lub przynależności - wchodzą
w zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego postępowania lub zostaną zaoferowane. Wymagana jest licencja pełna, bezterminowa, minimum jednostanowiskowa, przy czym, jeżeli postanowienia załącznika nr 2 SIWZ lub Wzoru Umowy przewidują inne lub dodatkowe postanowienia w zakresie wymaganej licencji mają one zastosowanie w pierwszej kolejności.
5. W zakres niniejszego zamówienia (dostawy) wchodzą również świadczenia wykonywane
w ramach wykonywania Umowy o zamówienie na etapie po wydaniu Zamawiającemu Sprzętu, związane z udzieloną gwarancją i przeglądami technicznymi oraz odpowiedzialnością z tytułu rękojmi za wady.
6. Szczegółowo świadczenia składające się na wskazany w ust. 4 i 5 zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, jak też inne warunki ich realizacji zawierają postanowienia Wzoru Umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Al. Piastów 17
Szczecin 70-310
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Al. Piastów 17
Szczecin 70-310
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się