Usługa służby ratowniczej na krytych pływalniach Orka, Delfin, Neptun w Radomiu

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia:
Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Główny przedmiot zamówienia:
75.25.00.00-3 – usługi straży pożarnej oraz ratownicze
Dodatkowy przedmiot zamówienia:
75.25.20.00-7 – służby ratownicze
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie służby ratowniczej na krytych pływalniach w Radomiu. Zamówienie zostało podzielone na 3 części (Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych).
2.1. Zakres prac realizowanych poszczególnych części obejmuje:
A. Część I pn.: „Usługa służy ratowniczej na krytej pływalni Orka przy ul. Młynarskiej 17 w Radomiu”:
B. Część II pn.: „Usługa służy ratowniczej na krytej pływalni Delfin przy ul. Piastowskiej 17 w Radomiu”:
C. Część III pn.: „Usługa służy ratowniczej na krytej pływalni Neptun przy ul. Wyścigowej 49 w Radomiu”:
Opis dot. poszczególnych części znajduje się w załącznikach do niniejszego Ogłoszenia
2.2.Do obowiązków Wykonawcy (ratowników) w szczególności należeć będzie:
Zapewnienie stałego nadzoru nad bezpieczeństwem kąpiących się.
Egzekwowanie przestrzegania regulaminu przebywania i korzystania
z pływalni.
Udzielanie pomocy medycznej, a w uzasadnionych przypadkach wezwanie Pogotowia Ratunkowego;
utrzymanie czystości zgodnie z wymogami Sanepidu pomieszczeń z których korzysta Wykonawca na krytych pływalniach w Radomiu: „Delfin” przy ul. Piastowskiej 17, „Orka” przy ul. Młynarskiej 17 oraz „Neptun” przy ul. Wyścigowej 49, zgodnie z procedurą mycia ustaloną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez kierownictwo pływalni.
Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy na każdej pływalni określa regulamin pracy ratowników(zał. do umowy).
2.2. W/w zakres usług należy wykonać zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
2.3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do stałego zwiększenia lub zmniejszenia ilości ratowników w przypadku zmiany przepisów regulujących minimalne wymagania dotyczące liczby ratowników wodnych zapewniających stała kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego – w dacie wszczęcia i prowadzenia postępowania obowiązującym aktem prawnym jest ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 23 stycznia 2012r, w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stała kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego( dz. U. z dnia 27 stycznia 2012r. poz. 108)
Wymagana ilość ratowników:
Kryta Pływalnia „Delfin”: 1 osoba na każdej jednostce godzinowej zgodnie z comiesięcznym grafikiem.
Kryta Pływalnia „Orka”: 1 osoba na każdej jednostce godzinowej zgodnie z comiesięcznym grafikiem.
Kryta Pływalnia „Neptun”: 3 osoby na każdej jednostce godzinowej;
Rozkład godzinowy funkcjonowania poszczególnych pływalni, a tym samym obowiązek nadzoru ratowniczego, będzie szczegółowo określany przez comiesięczne grafiki pracy obiektów i na tej podstawie będzie następowało rozliczenie z Wykonawcą.
2.4.Usługi w zakresie ratownictwa wodnego muszą być świadczone zgodnie
z postanowieniami art. 12 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (DZ.U. z 2016 r. poz. 656), oraz posiadać wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne,
o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
2.5. W związku z art. 29 ust 3a ustawy pzp Zamawiający wymaga, by osoby wykonujące pracę ratowników wodnych były przez Wykonawcę -a także przez podwykonawców,
w przypadku gdy zakres prac byłby powierzany podwykonawcom- zatrudnione na podstawie umowy o pracę (na czas nieokreślony lub na czas określony). Zamawiający jednocześnie wskazuje czynności, których realizacja musi następować w ramach umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy, tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z póżn. zm.) i definiuje je jako wszystkie czynności opisane w § 3 SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) oraz załączniku do umowy tj. Regulaminie Pracy Ratowników.
Sposób dokumentowania zatrudnienia w/w osób, oraz uprawnienia Zamawiającego
w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę powyższych wymagań, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określa projekt umowy (zał. do SIWZ).
2.6.Zamawiający nie zastosował przed wszczęciem postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ustawy Pzp.
2.7. Przedmiot zamówienia uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych.
2.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia, zgodnie z ustawą Pzp.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Narutowicza 9
Radom 26-600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi medyczne
  • Ochrona

» Dane nabywcy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z o.o.
ul. Narutowicza 9
Radom 26-600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się