Dostawa baterii

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 14 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Termin dostawy (5 dni)

Opis i specyfikacja:

1. Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie poprzez platformę zakupową na stronie https://platformazakupowa.pl/.

2. KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

3. KWP w Poznaniu wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty.

4. KWP w Poznaniu zastrzega możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamówionego towaru w zależności od otrzymanej oferty cenowej.
5. Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie konkretnego zamówienia, a Dostawca/Wykonawca składający ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności za złożoną ofertę.

6. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu /przesyłki leżą po stronie Dostawcy/Wykonawcy.

7. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT wraz z towarem pod wskazany przez Zamawiającego adres w zamówieniu.

8. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt Dostawcy/Wykonawcy.

9. Dostawca/Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.

10. Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Dostawcy/Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.

11. Termin dostarczenia towaru do siedziby Zamawiającego, najpóźniej do 09.12.2019r.

11. Gwarancja minimum 24 miesiące.

12. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww. punktów i ich akceptacja. Akceptując powyższe warunki Oferent wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli nie wyrażasz zgody na powyższe warunki - proszę nie składać swojej oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.12.2019 | 10:30


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się