ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH ORAZ SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA TERENIE MIASTA ORZESZE NA ROK 2020

» Opis zapytania

1). Świadczenie usług opiekuńczych obejmujących w zależności od potrzeb pomoc w podstawowych czynnościach dnia codziennego.
Szacunkowa ilość godzin wykonywanych usług w okresie trwania umowy 8900
2). Świadczenie usług opiekuńczych specjalistycznych dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia: pielęgnacja, rehabilitacja i pomoc mieszkaniowa.
Szacunkowa ilość godzin wykonywanych usług w okresie trwania umowy 4200
3). Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, pielęgnacja, rehabilitacja, pomoc mieszkaniowa oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć.
Szacunkowa ilość godzin wykonywanych usług w okresie trwania umowy 1800

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilości godzin zgodnie z występującym zapotrzebowaniem określonym w pozycji 1, 2 i 3, tak by wartość umowy nie przekroczyła wartości oferty.
Szczegółowy zakres usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi określa załącznik nr 1 do SIWZ

Wykonywanie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będzie się odbywało na podstawie zlecenia wystawionego przez Zamawiającego zawierającego: imię i nazwisko podopiecznego, adres zamieszkania, okres na jaki przyznano usługi, wymiar przyznanych usług, zakres przyznanych usług zgodne z decyzją administracyjną przyznającą świadczenie.
Ze względu na dobro i potrzeby osób, na rzecz których świadczone są usługi w wyjątkowych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość ustnego (np. telefonicznego) i pisemnego (np. faksm, e-mailem) poinformowania Wykonawcy o terminie rozpoczęcia lub przerwania realizacji usługi. Każde tego typu zdarzenie wymagać będzie sporządzenia stosownej dokumentacji w formie pisemnej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2019 | 08:00


» Lokalizacja

Rynek 2a
Orzesze 43-180
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Rynek 2a
Orzesze 43-180
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się