Przeprowadzenie badań środowiskowych (pomiar poziomu hałasu)

» Opis zapytania

Nazwa: Badania środowiskowe
Opis: Hałas
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
Akredytacja (Wykonawca powinien posiadać akredytację na wszystkie zlecone badania udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji w tym: dla pomiaru natężenia hałasu dla wszystkich dźwięków powyżej NDN (szczytowy poziom dźwięku 135 db) z jednoczesnym doborem ochronników słuchu. Na potwierdzenie posiadania akredytacji należy złożyć certyfikat akredytacji laboratorium.)
Dodatkowe koszty po stronie dostawcy (Proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
offer_value (Wartość oferty)
Formularz ofertowy ()
Formularz cenowy ()

Opis i specyfikacja:

W imieniu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców i zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie badań środowiskowych. Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.Zamawiający wymaga:- warunki płatności: 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury; - termin realizacji: 10.12-13.12.2019 r.; - dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy; - akredytacji na wszystkie zlecone badania udzielonej przez Polskie Centrum AkredytacjiW przypadku pytań: - merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 89 621 5981 - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.1) Zamówienia realizowane przez Zamawiającego za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl/wspol_szczytno, to znaczy, że nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy.2) Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.3) Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto.4) Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres co najmniej 30 dni od zakończenia postępowania.5) Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw i robót zaoferowany asortyment lub wykorzystane materiały są fabrycznie nowe i spełniają wszystkie parametry określone przez Zamawiającego oraz wymagania wynikające z przepisów prawa.6) Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego i złożoną przez dostawcę/wykonawcę ofertą - Zamawiający odeśle towar na koszt i ryzyko Wykonawcy.7) Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią powyższych wymagań i ich akceptacja. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferenta oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowe wymagania oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.8) Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją postanowień zapisów zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1https://www.wspol.edu.pl/zamowienia/

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

WSPol w Szczytnie


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się