Dostawa pomocy dydaktycznych dla IV LO im. E. Sczanieckiej w Łodzi w ramach projektu nr RPLD.11.01.02-10-0058/18, pn. „Eksperymentuj uczeniem”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, Gm. M. Łódź, pow. m. łódzki, województwo łódzkie jest dostawa pomocy dydaktycznych dla IV LO im. E. Sczanieckiej w Łodzi w ramach projektu nr RPLD.11.01.02-10-0058/18, pn. „Eksperymentuj uczeniem”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 o właściwościach i ilościach szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1A do specyfikacji stanowiącym jednocześnie formularz ofertowy.
2. Szczegółowe wymagania techniczne są określone w załączniku 1C, 1D, 1E i 1F do SIWZ.
3. ZASADY RÓWNOWAŻNOŚCI – Zamawiający informuje, że ilekroć w szczegółowych opisach, przedmiot zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu, pochodzenia, norm technicznych lub jakościowych, dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe nie gorsze niż opisane w ww. elementach dokumentacji. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, funkcjonalnych
i jakościowych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie
z założeniami określonymi w niniejszej SIWZ. Wykazanie równoważności zaoferowanego rozwiązania lub rozwiązań równoważnych spoczywa na Wykonawcy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2019 | 15:00


» Lokalizacja

ul. Pomorska 16
Łódź 91-416
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

IV Liceum Ogólnokształcące im. E. Sczanieckiej
ul. Pomorska 16
Łódź 91-416
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się