Wykonanie okresowej pięcioletniej kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnej w obiekcie Urzędu Dozoru Technicznego w Piotrkowie Trybunalski, przy ul. Wiosennej 3

» Opis zapytania

Nazwa: pomiary instalacji elektrycznej
Opis: pomiary instalacji
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
RODO (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa, w tym przypadku w polu „Twoja propozycja lub komentarz” proszę wpisać „Nie dotyczy”.)
Warunki płatności (21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

Urząd Dozoru Technicznego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty
na Wykonanie okresowej pięcioletniej kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnej w obiekcie Urzędu Dozoru Technicznego w Piotrkowie Trybunalski, przy ul. Wiosennej 3, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawo budowalne (Dz. U. z 2018 r. poz. nr 1202 i 1276).

Zakres przeglądu obejmuje w szczególności:
- oględziny instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętu narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku: sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów, sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń;
- oględziny instalacji piorunochronnej/odgromowej: sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów;
- badanie stanu izolacji obwodów elektrycznych (ok. 25 obwodów);
- badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (ok. 110 gniazd);
- badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej poprzez wyłącznik różnicowo-prądowy (20 szt);
- badanie stanu instalacji piorunochronnej/odgromowej i uziomów;
- badanie rezystancji izolacji obwodów (25 obwodów).

Ponadto, za wyjątkiem określonych powyżej czynności Wykonawca winien dokonać kontroli zgodnie z obowiązującymi we wskazanym zakresie przepisami prawa i normami, a także przy użyciu urządzeń odpowiadających wymaganiom przepisów prawa i norm (Wykonawca w protokole winien określić rodzaj mierników wraz z informacją w zakresie spełnienia przez wskazane urządzenia odpowiednich norm i przepisów).
Do niniejszego zapytania ofertowego mogą przystąpić jedynie Wykonawcy posiadający ważne uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe w zakresie przeglądów instalacji elektrycznych.


Usługa powinna być wykonana w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania dokumentu Zlecenia/umowy.Oferta powinna być przygotowana na załączniku nr 1 i zawierać:
datę oferty,adresata oferty,ceny w PLN netto i brutto,podpis z pieczęcią osoby sporządzającej ofertę,termin ważności oferty.
Dodatkowe informacje:
Płatności za usługę będą dokonywane o jej wykonaniu, potwierdzonym wpisem do książki kontroli instalacji. Termin płatności wynosi 21 dni od daty otrzymania faktury.Ewentualne pytania prosimy kierować na adres : anna.krasnodebska@udt.gov.pl

Informacje o RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34, kod pocztowy 02-353,
Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iod@udt.gov.pl), oraz strony internetowej (www.udt.gov.pl),
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia publicznego 283086 (dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer) prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 8a ust. 2, bądź art. 97 ust. 1a ustawy Pzp;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 8a ust. 4 ustawy Pzp ;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.W przypadku pytań:

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

UDT


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się