Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków wraz ze stabilizacją punktów granicznych z podziałem na dwa zadania: zadanie 1) Wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w rejonie ulicy Chałubińskiego 9 zadanie 2) Wykonanie aktualizacji użytków gruntowych działek wzdłuż ulicy Raciborskiej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja ewidencji gruntów i budynków wraz ze stabilizacją punktów granicznych z podziałem na dwa zadania:

ZADANIE 1 Wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w rejonie ulicy Chałubińskiego 9:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek drogowych nr 84, 1667/92, 2052/85, 2197/92 km 5, obręb Rybnik oraz działek przyległych nr 2330/85, 1666/92, 1936/92, 1914/92, 1913/92, 2195/92, 2328/85, 2332/88.
W zakres zadania wchodzi analiza materiałów pozyskanych z ODGiK (szkice archiwalne, aktualna mapa), wskazanie Zamawiającemu czy mapa zasobu jest aktualna w przedmiocie zamówienia, oraz zaktualizowanie jej zarówno w zakresie ewidencji jak i sytuacji. Do obowiązków wykonawcy należy kontrola i poprawienie ewidencji gruntów i budynków, modernizacja ewidencji gruntów oraz wznowienie granic.
Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do wskazania Zamawiającemu punktów granicznych w terenie pomiędzy działką drogową a działkami przyległymi oraz zastabilizowanie tych punktów w sposób wskazany przez Zamawiającego. Przekazanie Zamawiającemu 2 szt. aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 (kolor S+U+E).

ZADANIE 2 Wykonanie aktualizacji użytków gruntowych działek wzdłuż ulicy Raciborskiej:
Przedmiot zamówienia obejmuje aktualizację użytków gruntowych działek nr 174/12, 174/13, 174/18, 174/22, 174/24, 174/25, 175/4 (obręb Zebrzydowice) będących częścią pasa drogowego na ulicy Raciborskiej w Rybniku. Aktualizacje powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie tj. ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Uwaga (dotyczy obu zadań):
Podstawą do spisania protokołu odbioru wykonania zadania, będzie pozytywny „protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazanych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego”.
Na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca winien ściśle współpracować z Wydziałem Dróg Urzędu Miasta Rybnika.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2019 | 09:30


» Lokalizacja

Bolesława Chrobrego 2
Rybnik 44-200
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Miasto Rybnik
Bolesława Chrobrego 2
Rybnik 44-200
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się