Organizacja i prowadzenie własnej firmy

» Opis zapytania

I. Cel i termin realizacji szkolenia.
1. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 300 osób z możliwością zwiększenia bądź zmniejszenia liczby osób o 20%. Zamawiający planuje, że szkolenie będzie realizowane w 15 oddzielnych terminach i grupach po 20 osób każda. Zamawiający dopuszcza zwiększenie bądź zmniejszenie grup szkoleniowych, a także liczby uczestników poszczególnych grup szkolenia maksymalnie o 2 osoby.
2. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.
3. Czas trwania szkolenia dla jednej grupy wynosi 5 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia szkolenia.
4. Planowane terminy rozpoczęcia szkolenia dla:
4.1. I grupy – 20.01.2020r.;
4.2. II grupy – 03.02.2020r.;
4.3. III grupy – 17.02.2020r.;
4.4. IV grupy – 02.03.2020r.;
4.5. V grupy – 16.03.2020r.;
4.6. VI grupy – 01.04.2020r.;
4.7. VII grupy – 20.04.2020r.;
4.8. VIII grupy – 04.05.2020r.;
4.9. IX grupy – 18.05.2020r.;
4.10. X grupy – 01.06.2020r.;
4.11. XI grupy – 15.06.2020r.;
4.12. XII grupy – 06.07.2020r.;
4.13. XIII grupy – 03.08.2020r.;
4.14. XIV grupy – 24.08.2020r.;
4.15. XV grupy – 14.09.2020r..
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany planowanego terminu realizacji poszczególnych edycji szkoleń. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o ww. sytuacji nie później niż na dwa tygodnie przed nowym terminem szkolenia.
5. Szkolenie może być finansowane z poniższych źródeł:
5.1. ze środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projektów:
5.1.1. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim (IV).
5.1.2. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim (V).
5.2. ze środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 8.1. Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy, projektów:
5.2.1. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim (V).
5.2.2. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim (VI).
5.3. z pozaprojektowych środków (limitów) Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
6. Wykonawca zobowiązuje się do promowania: Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego i właściwego Programu Operacyjnego.
6.1. W przypadku uczestników szkolenia finansowanych ze środków EFS w ramach PO WER: Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój poprzez umieszczenie w miejscu realizacji szkolenia w widocznym miejscu przynajmniej jednego plakatu formatu minimum A3, a także umieszczenie na wszystkich dokumentach i materiałach związanych z realizacją szkolenia (w szczególności na: programie szkolenia, dzienniku zajęć, harmonogramie zajęć, listach obecności, materiałach informacyjnych, materiałach szkoleniowych; wydawanych dyplomach /certyfikatach lub innych zaświadczeniach) niżej wymienionych informacji i znaków graficznych:
1)znaku Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego,
2)barw Rzeczypospolitej Polskiej z nazwą Rzeczpospolita Polska. (Obowiązek ten dotyczy wyłącznie materiałów/dokumentów wytwarzanych w wersjach pełnokolorowych.
W materiałach/dokumentach wytwarzanych w wersji monochromatycznej lub achromatycznej barwy wraz z nazwą RP nie są umieszczane).
3)znaku Fundusze Europejskie wraz z nazwą programu Wiedza Edukacja Rozwój
4) informacji słownej: Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
6.2. W przypadku uczestników szkolenia finansowanych ze środków EFS w ramach RPO WM: Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz Projektu o którym mowa w ust. 5.2. co najmniej poprzez: umieszczenie w swojej siedzibie plakatu Projektu (format A3) oraz stosowania (w szczególności na: programie szkolenia, dzienniku zajęć, harmonogramie zajęć, listach obecności, materiałach informacyjnych, materiałach szkoleniowych; wydawanych dyplomach/certyfikatach lub innych zaświadczeniach) niżej wymienionych informacji i znaków graficznych:
1)znaku Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego,
2)barw Rzeczypospolitej Polskiej z nazwą Rzeczpospolita Polska. (Obowiązek ten dotyczy wyłącznie materiałów/dokumentów wytwarzanych w wersjach pełnokolorowych.
W materiałach/dokumentach wytwarzanych w wersji monochromatycznej lub achromatycznej barwy wraz z nazwą RP nie są umieszczane),
3) znaku Fundusze Europejskie wraz z nazwą Program Regionalny,
4) logo Województwa Małopolskiego,
5) informacji słownej: Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
II. Warunki realizacji szkolenia:
A. W zakresie merytorycznym:
1. Liczba godzin szkoleniowych dla każdego uczestnika szkolenia wynosi: 35 godzin zegarowych, w tym:
1.1. Moduł I – Przedsiębiorczość podstawą działalności gospodarczej - obejmujący 4 godziny zegarowe;
1.2. Moduł II – Formalno – prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej – obejmujący 8 godzin zegarowych;
1.3. Moduł III – Podstawy finansów i księgowości – obejmujący 14 godzin zegarowych;
1.4. Moduł IV – Źródła pozyskiwania środków w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej – obejmujący 4 godziny zegarowe;
1.5. Moduł V – Zarządzanie oraz działania marketingowe w firmie – obejmujący 5 godzin zegarowych, w tym spotkanie z pracodawcą prowadzącym działalność gospodarczą – 1 godz. Przedsiębiorcą tym nie może być właściciel, pracownik bądź osoba prowadząca zajęcia z ramienia instytucji szkoleniowej.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego na trzy dni robocze przed podpisaniem umowy, następujące dokumenty i oświadczenia:
2.1. Program zajęć szkoleniowych, zawierający co najmniej następujące zagadnienia:
2.1.1. nazwę szkolenia,
2.1.2. czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
2.1.3. wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
2.1.4. cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych,
2.1.5. plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem części teoretycznej i części praktycznej,
2.1.6. opis treści – kluczowe punkty szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
2.1.7. wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
2.1.8. przewidziane sprawdziany i egzaminy.
2.2. Harmonogramy zajęć dla I edycji obejmujące Moduły I, II, III, IV, V, które powinny zawierać:
2.2.1. datę (poszczególne dni szkolenia),
2.2.2. godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia zajęć w każdym dniu szkolenia,
2.2.3. liczbę godzin zegarowych w każdym dniu szkolenia,
2.2.4. tematykę zajęć,
2.2.5. miejsce realizacji szkolenia (dokładny adres),
2.2.6. imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia w każdym dniu szkolenia,
2.2.7. ilość godzin w danym miesiącu.
Harmonogram przed kolejną edycją szkolenia należy dostarczyć nie później niż do 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia.
2.3. Kserokopię Akredytacji Kuratorium Oświaty zgodnej z przedmiotem zamówienia w przypadku posiadania stosownego dokumentu.
2.4. Kserokopię Certyfikatu Jakości Usług /ISO bądź inny równoważny zweryfikowany pozytywnie zawarty w Bazie Usług Rozwojowych http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/baza-wiedzy/lista-certyfikatów-akredytacji/ w przypadku posiadania stosownego dokumentu.
2.5. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje kadry dydaktycznej (świadectwa/ dyplomy ukończenia szkoły), która będzie uczestniczyć w prowadzeniu zajęć szkoleniowych w poszczególnych modułach, potwierdzone za zgodność z oryginałem.
2.6. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu przez osoby wskazane do realizacji szkolenia doświadczenia zawodowego w pracy związanej z tematyką szkolenia oraz doświadczenia w realizacji określonej liczby szkoleń zgodnie z wymogami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
2.7. Wykaz osób/y odpowiedzialnych/odpowiedzialnej za nadzór wewnętrzny nad szkoleniem.
Osoba/y ta/te będzie/będą odpowiedzialne za opiekę i kontakt z uczestnikami szkolenia oraz za prawidłową realizację zawartej umowy i bezpośredni kontakt z Zamawiającym.
3. Program szkolenia powinien:
3.1. gwarantować uczestnikom rzetelne przygotowanie do samodzielnego uruchomienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
3.2. uwzględniać zróżnicowany poziom umiejętności i wiedzy uczestników szkolenia,
3.3. być opracowany w oparciu o standardy kwalifikacji zawodowych i modułowe programy szkoleń zawodowych, dostępne na stronie internetowej www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl.,
3.4. gwarantować jego uczestnikom nabycie niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z powyższym, Wykonawca zapewnia, że każdy uczestnik szkolenia, w wyniku jego ukończenia osiągnie efekty uczenia się w postaci przyswojenia wiedzy, umiejętności i kompetencji na poziomie umożliwiającym samodzielnie wykonanie co najmniej następujących czynności:
a)dokonanie wyboru optymalnej formy opodatkowania w zależności od profilu działalności gospodarczej;
b)zarejestrowanie działalności gospodarczej;
c)zarządzanie zasobami firmy;
d)prowadzenie działań marketingowych firmy;
e)stosowanie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy;
f)wykonywanie obowiązków przedsiębiorcy/ pracodawcy w szczególności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Państwowej Inspekcji Pracy, pracowników;
g)pozyskiwanie wsparcia z funduszy i instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości.
4. Program szkolenia powinien obejmować nie mniej niż poniżej wymienione zagadnienia:
4.1. MODUŁ I – Przedsiębiorczość podstawą działalności gospodarczej – 4 godziny zegarowe zajęć, który powinien zawierać co najmniej takie zagadnienia jak:
1) analiza własnych predyspozycji i możliwości w kontekście przedsiębiorczości;
2) motywacja do działania i osiągnięcia sukcesu;
3) analiza SWOT;
4) wizja i misja firmy;
5) metodologia tworzenia biznes planu;
6) radzenie sobie ze stresem i odpowiedzialnością;
Zamawiający wymaga, aby osoba/y prowadząca/e Moduł I spełniała/spełniały następujące warunki:
- posiadała/posiadały wykształcenie wyższe zawodowe lub magisterskie lub podyplomowe, w zakresie zarządzania i marketingu lub przedsiębiorczości;
- prowadziła/y co najmniej 3 szkolenia o tożsamej tematyce zawartej w module.
4.2. MODUŁ II - Formalno - prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej - 8 godzin zegarowych obejmujących co najmniej następujące zagadnienia:
1) prawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej (podstawy prawa cywilnego oraz prawa pracy, podstawowe zasady wynikające z ustawy o swobodzie działalności w tym: koncesje, zezwolenia, licencje oraz działalność regulowana);
2) formy organizacyjno – prawne prowadzenia działalności gospodarczej;
3) prawo pracy i ubezpieczeń społecznych;
4) obowiązki wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Państwowej Inspekcji Pracy;
5) procedura rejestracji działalności gospodarczej;
6) sporządzanie przykładowych wniosków związanych z rejestracją działalności gospodarczej;
7) podstawowe prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika;
Zamawiający wymaga, aby osoba/osoby prowadząca/e Moduł II – spełniała/spełniały następujące warunki:
- posiadała/posiadały wykształcenie wyższe magisterskie, w zakresie prawa;
- posiadała/y co najmniej 3 lata stażu pracy w zawodzie związanym z tematyką szkolenia zawartą w danym module.
4.3. MODUŁ III – Podstawy finansów i księgowości – 14 godzin zegarowych, obejmujących co najmniej następujące zagadnienia:
1) formy i zasady opodatkowania (m.in. podatek dochodowy, podatek VAT, Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa);
2) wybór formy opodatkowania w zależności od profilu działalności gospodarczej;
3) podatki i ubezpieczenia społeczne;
4) sporządzenie przykładowej faktury VAT;
5) sposoby prowadzenia ewidencji księgowych.
Zamawiający wymaga, aby osoba/y prowadząca/e Moduł III – spełniała/spełniały następujące warunki:
- posiadała/posiadały wykształcenie wyższe zawodowe lub magisterskie lub podyplomowe, w zakresie rachunkowości;
- posiadała/y co najmniej 3 lata stażu pracy w zawodzie związanym z tematyką szkolenia zawartą w danym module.
4.4. MODUŁ IV – Źródła pozyskiwania środków w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej 4 godziny zegarowe, obejmujących, co najmniej następujące zagadnienia:
1) wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania przeznaczone na rozwój działalności gospodarczej w tym: dotacje z urzędu pracy dla osób bezrobotnych;
2) preferencyjne kredyty, leasing, pożyczki, poręczenia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą;
3) finansowanie działalności gospodarczej z funduszy unijnych.
Zamawiający wymaga, aby zajęcia szkoleniowe w Module IV – prowadziła/prowadziły osoba/osoby posiadająca/e co najmniej wykształcenie wyższe zawodowe, magisterskie lub podyplomowe z zakresu zarządzania i marketingu lub przedsiębiorczości;
Ponadto Zamawiający wymaga, aby osoba/y prowadziła/y co najmniej 3 szkolenia o tożsamej tematyce zawartej w module.
4.5. MODUŁ V – Zarządzanie oraz działania marketingowe w firmie – 5 godzin zegarowych, obejmujących co najmniej następujące zagadnienia:
1) podstawy wiedzy o zarządzaniu firmą (informacja i komunikacja, styl kierowania, proces decyzyjny);
2) strategie marketingowe firmy;
3) promocja, reklama i utrwalenie wizerunku firmy;
4) tworzenie przewagi konkurencyjnej firmy;
5) 1 godzina zajęć – spotkanie z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą powyżej 5 lat. Przedsiębiorcą tym nie może być właściciel, pracownik bądź osoba prowadząca zajęcia z ramienia instytucji szkoleniowej.
Zamawiający wymaga aby zajęcia szkoleniowe w V module – prowadziła/prowadziły osoba/osoby posiadająca/e co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie, w zakresie zarządzania i marketingu lub podyplomowe kierunkowe oraz prowadziła/y co najmniej 3 szkolenia o tożsamej tematyce zawartej w module.
Wyżej wymienione wymogi nie obejmują przedsiębiorcy, który poprowadzi spotkanie z uczestnikami szkolenia na temat prowadzenia działalności gospodarczej.
5. Zamawiający wymaga, potwierdzenia przeprowadzenia poszczególnych zajęć (z Modułów od I do V) w dzienniku zajęć edukacyjnych każdorazowo po ich zakończeniu przez osobę prowadzącą zajęcia szkoleniowe;

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.12.2019 | 07:30


» Lokalizacja

ul. Nawojowska 118
Nowy Sącz 33-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
ul. Nawojowska 118
Nowy Sącz 33-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się