Pełnienie pogotowia awaryjnego

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na pełnieniu dyżuru pogotowia technicznego w nieruchomościach mieszkalnych i użytkowych gminnych administrowanych przez MZN w Jastrzębiu-Zdroju, w tym:
Zadanie 1: Pełnienie całorocznego dyżuru pogotowia awaryjnego.
Zadanie polega na zapewnieniu sprawnego funkcjonowania instalacji: wod.-kan., c.o., gazowych oraz utrzymanie ogólnej sprawności technicznej we wszystkich obiektach administrowanych przez MZN w Jastrzębiu-Zdroju. Czas reakcji wynosi maksymalnie do 30 min. Za czas reakcji rozumiany jest czas od momentu zgłoszenia awarii do czasu przystąpienia do jej usuwania. Usunięcie awarii powinno nastąpić: maksymalnie do 3 godzin od zgłoszenia. Uwaga: w przypadku awarii, która może spowodować duże szkody do jej usunięcia należy przystąpić natychmiast.
Zasady rozliczania prac zleconych oraz szczegółowy opis przedmiotu zadania określa STWiOR stanowiąca Załącznik nr 12 do SIWZ.
Powierzchnie:
powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych: 8 762,58 m2;
powierzchnia użytkowa budynków użytkowych: 20 804,37 m2.

Zadanie 2: Awaryjne pełnienie obsługi budynku przy ul. Witczaka 5B w Jastrzębiu-Zdroju w dniach roboczych oraz ustawowo wolnych od pracy w godzinach 8:00-20:00 wg potrzeb Zamawiającego określonych w STWiOR, stanowiącej Załącznik nr 12 do SIWZ.
Zasady rozliczania prac zleconych oraz szczegółowy opis przedmiotu zadania określa STWiOR stanowiąca Załącznik nr 12 do SIWZ.
Zamawiający oszacował 140 godzin awaryjnego pełnienia obsługi budynku przy ul. Witczaka 5B w czasie realizacji umowy.

Zadanie 3: Wyjazd do działek i budynków mieszkalnych i użytkowych nie ujętych w załącznikach do STWiOR w obrębie miasta Jastrzębia-Zdroju. Zakres czynności do realizacji jest tożsamy z zakresem Zadania 1.
Zasady rozliczania prac zleconych oraz szczegółowy opis przedmiotu zadania określa STWiOR stanowiąca Załącznik nr 12 do SIWZ.
Zamawiający oszacował 10 wyjazdów w ramach pełnienia pogotowia awaryjnego do budynków i działek mieszkalnych spoza załączników wskazanych w STWiOR.
Zamawiający oszacował 10 wyjazdów w ramach pełnienia pogotowia awaryjnego do budynków i działek użytkowych spoza załączników wskazanych w STWiOR.

2) W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania prac nie ujętych w STWiOR, a niezbędnych do realizacji zadania jako całości – należy je uwzględnić w ofercie lub wnieść uwagi przed złożeniem oferty.
3) Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 11 do SIWZ.
4) Dokumentacja jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu j/n: http://www.mzn.jastrzebie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/powyzej-30-000-euro/biezace
5) Wymagany okres gwarancji na wykonane usługi: 12 miesięcy. Okres gwarancji i rękojmi liczony będzie od daty podpisania bezusterkowego pozytywnego częściowego protokołu odbioru przedmiotu umowy.
6) Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a) sposób udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:
- na etapie złożenia oferty – stosowne oświadczenie złożone przez Wykonawcę;
- na etapie realizacji zadania - sposób dokumentowania określony został we wzorze umowy stanowiącym Załącznik
nr 11 do SIWZ;
b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań określonych w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ;
c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia określa pkt 9 STWiOR (Załącznik nr 12 do SIWZ).
Wymóg nie dotyczy osób kierujących robotami oraz sytuacji w zakresie spółki osobowej, w której wspólnicy będą samodzielnie świadczyli pracę w zakresie czynności określonych przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2019 | 09:00


» Lokalizacja

ul. 1-go Maja 55
Jastrzębie-Zdrój 44-330
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Miejski Zarząd Nieruchomości
ul. 1-go Maja 55
Jastrzębie-Zdrój 44-330
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się