"Sprzedaż i dostawa pracowni językowej do ZST w Mikołowie, w ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa pracowni językowej do Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie, przewidzianej w ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Priorytet XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.

1.1 Zakres zamówienia obejmuje dostawę , rozładunek, montaż i uruchomienie pracowni językowej do ZST w Mikołowie, która składa się z następujących elementów:
a) systemu do nauczania języków obcych dla 16 uczniów, do dwóch pracowni języków obcych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie – 2 sztuki,
b) dwa zestawy mebli do pracowni językowych będących integralną częścią systemu do nauczania języków obcych. Każdy zestaw składa się z:
- biurka nauczyciela – 1 sztuka
- fotela nauczyciela – 1 sztuka
- stolika ucznia prostego – 6 sztuk
- stolika uczniowskiego narożnego – 2 sztuki
- krzesła dla ucznia – 16 sztuk

Kody CPV:
39162110 – 9 Sprzęt dydaktyczny
32322000-6 – Urządzenia multimedialne
39100000-3 Meble
39160000-1 Meble szkolne

Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie sprzętu, zgodnie z opisem wskazanym w załączniku nr 6 do SIWZ, jego rozładunek, montaż i uruchomienie. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt dostaw, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
Wykonawca odpowiedzialny jest za spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających obowiązujących przepisów prawa.
Przedmiot zamówienia dostarczony będzie do następujących szkół:
1) Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44, w godzinach uzgodnionych ze specjalistą ds. rekrutacji w ZST Mikołów.

Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2019 | 09:30


» Lokalizacja

Żwirki i Wigury 4a
Mikołów 43-190
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Zarząd Powiatu Mikołowskiego
Żwirki i Wigury 4a
Mikołów 43-190
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się