„Bieżące utrzymanie terenów rekreacyjnych w Legnicy”

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Opis i specyfikacja:

1.Postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2019r.
poz. 1843– tekst jednolity z pózn. zm.) zwana dalej „ustawą
Pzp”.
2.
Tryb zamówienia –przetarg nieograniczony zgodnie z art.10
ust. 1 i z art. 39- 46 Pzp; kategoria – usługa.
3.
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają
przepisy ustawy Pzp oraz akty wykonawcze do niej, a w sprawach tam
nieuregulowanych przepisy ustawy Kodeks Cywilny ((Dz. U.z
2018 r., poz. 1025 t.j. - z późn. zm.).
4.
Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej
w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Pzp.
5.
Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca składa w
oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”
na piśmie zgodnie z pkt VI., pkt XI. oraz pkt XII. pkt 1 i 2
- "Instrukcji dla Wykonawców" - Rozdział 2 siwz.
Oferty
pisemne składane w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta Legnica,
Plac Słowiański 8 , pokój nr 208.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.12.2019 | 11:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Urząd Miasta Legnica


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się