„Opieka nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Klucze w tym odławianie, transport, utrzymanie i sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku dla bezdomnych zwierząt oraz leczenie bezdomnych zwierząt po kolizjach drogowych w 2020 r.”

» Opis zapytania

Nazwa: „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Klucze w tym odławianie, transport, utrzymanie i sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku dla bezdomnych zwierząt oraz leczenie bezdomnych zwierząt po kolizjach drogowych w
Opis: „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Klucze w tym odławianie, transport, utrzymanie i sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku dla bezdomnych zwierząt oraz leczenie bezdomnych zwierząt po kolizjach drogowych w 2020 r.”
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
Termin realizacji (od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r., proszę potwierdzić)
Warunki płatności (przelew 14 dni, proszę potwierdzić)
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY„Opieka nad bezdomnymi
zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Klucze w tym odławianie, transport, utrzymanie i sprawowania opieki
nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku dla bezdomnych zwierząt oraz leczenie
bezdomnych zwierząt po kolizjach drogowych w 2020 r.”o
wartości poniżej 30 000 euro(nazwa i rodzaj zamówienia) I. Nazwa i adres
Zamawiającego: Gmina Klucze, ul. Partyzantów
1, 32-310 Klucze II. Opis przedmiotu zamówienia:„Opieka nad bezdomnymi
zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Klucze w tym odławianie, transport, utrzymanie i sprawowania opieki
nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku dla bezdomnych zwierząt oraz leczenie
bezdomnych zwierząt po kolizjach drogowych w 2020 r.”Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia:1)
Wyłapywanie i transport bezdomnych
zwierząt pochodzących z terenu Gminy Klucze do schroniska, a przypadkach koniecznych do Lecznicy
Weterynaryjnej, po uzyskaniu zgłoszenia od upoważnionego pracownika Urzędu
Gminy w Kluczach lub policji. Usługa będzie realizowana zgodnie z
obowiązującymi normami prawnymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z: ustawą z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 122), Rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 26
sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i
warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Z 1998 r. Nr 116 poz. 753)
Ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz 2010), Rozporządzeniu Rady (WE) nr
1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w
sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz
zmieniającym dyrektywy . Przez wyłapywanie zwierzęcia rozumieć
należy odłowienie jednej sztuki zwierzęcia, z zastrzeżeniem, że suka ze ślepym miotem lub szczeniakami i kotka z kociętami traktowane są jako jedna
sztuka.2)
Interwencje podejmowane będą przez 7
dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, nie później niż 3 godziny od otrzymania
zgłoszenia.3)
Prowadzenie obserwacji nowoprzyjętych
zwierząt w okresie kwarantanny z zapewnieniem im pożywienia, wody oraz opieki weterynaryjnej. 4) Przyjmowanie i przetrzymywanie w schronisku
dla bezdomnych zwierząt, bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy
Klucze. Zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami w tym
niezbędnej opieki weterynaryjnej, podstawowych, niezbędnych warunków
socjalno-bytowych przetrzymywanym zwierzętom, wykonywanie szczepień przeciwko
wściekliźnie zwierząt przebywających w
schronisku.5)
Przyjęcie do schroniska dla bezdomnych
zwierząt wyłapanych w okresie
obowiązywania umowy do 33 szt. psów i do 15 szt. kotów.6) Przetrzymywanie złapanych zwierząt w
schronisku przez okres 14 dni, będącej kwarantanną sanitarną oraz okresem
oczekiwania na ewentualnego dotychczasowego właściciela. Po tym okresie
zwierzęta mogą być przekazywane innym
opiekunom.7) Bezpłatnego zwrotu zwierząt (psów i kotów umieszczonych w schronisku w
wyniku ich złapania) właścicielom po udokumentowaniu przez nich swoich praw
właścicielskich do zwierzęcia. Wyłapane zwierze
oddane prawowitemu właścicielowi
w ogólnym rozrachunku liczone będzie
jako ½ sztuki limitu (wskazanego w
pkt 5) zwierząt do umieszczenia w schronisku. Powiadomienie Zamawiającego o odebraniu zwierzęcia ze schroniska
przez właściciela.8)
Dysponowanie siatkami do zarzucania
oraz wystrzeliwanymi do odławiania zwierząt.9) Usypianie ślepych
miotów.10) Utylizację padłych
zwierząt. 11)
Oznakowywaniu bezdomnych zwierząt
mikrochipem.12)
Sterylizacji albo kastracji zwierząt oraz
kompleksowe szczepienie.13) Poszukiwanie nowych opiekunów dla bezdomnych
zwierząt, odebranych z terenu Gminy Klucze, przekazywanie tych zwierząt do
adopcji osobom zdolnym zapewnić właściwą opiekę i należyte warunki utrzymania. Przedkładanie informacji na temat liczby
wydanych do adopcji zwierząt, z podaniem szczegółowych danych dot.
zwierzęcia. 14) Wykonywanie i
przekazywanie Zamawiającemu fotografii wyłapanych zwierząt, niezwłocznie po
zdarzeniu. 15) Prowadzenie ewidencji przyjmowanych i
wydawanych zwierząt (wraz z dokumentacją fotograficzną) ze szczegółową
charakterystyką przyjmowanych do schroniska zwierząt oraz przebiegiem ich
pobytu w schronisku, w tym wykonywanych zabiegach weterynaryjnych. Zapewnienie
w/w opieki bezdomnym zwierzętom nastąpi zgodnie z obowiązującymi normami, a w szczególności z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt oraz
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.06.2004r. w sprawie
szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt
(Dz.U. z 2004 r. Nr 158 poz.1657).16) Składanie Zamawiającemu miesięczne raport
zawierające poniższe dane:-
ilość przyjętych zwierząt z terenu Gminy Klucze,-
wykaz zwierząt oddanych do adopcji, -
aktualny stan zwierząt odłowionych z terenu Gminy Klucze,- wykaz zwierząt, które poddano zabiegowi eutanazji - z podaniem przyczyny, - wykaz padłych zwierząt, - wykaz zwierząt odebranych przez właściciela,Raport
Wykonawca będzie przekazywał w formie pisemnej na wskazany przez Zamawiającego
adres: Urząd Gminy Klucze ul. Partyzantów 1, 32 – 310 Klucze do 10 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy sprawozdanie wraz z informacją
na temat liczby odłowionych bezdomnych zwierząt w danym miesiącu na terenie
gminy Klucze.17)
Udzielanie pomocy weterynaryjnej bezdomnym, rannym zwierzętom, w tym zabieranie
ich z miejsca wypadku, po kolizjach drogowych i innych, u których wymagana jest
interwencja weterynaryjna i transport do lekarza weterynarii, w ciągu 1 godziny
od otrzymania zgłoszenia dokonanego przez pracownika Urzędu Gminy w Kluczach lub Policji. Każdorazowe
zgłoszenie policji należy przekazać upoważnionemu pracownikowi Urzędu Gminy
Klucze w następnym dniu roboczym.18)
Wykonanie badań i leczenie rannych, bezdomnych zwierząt oraz wykonywanie
niezbędnych zabiegów lekarsko – weterynaryjnych, sprawowanie opieki, karmienie
zgodnie z potrzebami oraz zapewnienie stałego dostępu do wody zwierzętom
przebywającym w gabinecie, do czasu wyleczenia i umieszczenia w schronisku lub
do śmierci zwierzęcia z przyczyn doznanych obrażeń w wyniku wypadku. Zgodnie z
art. 33 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z
2019r. poz.122) lekarz weterynarii jako osoba posiadająca stosowną wiedzę i
kompetencje w możliwie najlepszy sposób dokona kwalifikacji przypadku i oceni,
czy zwierzę kwalifikuje się do leczenia, czy ze względów humanitarnych lepszym
rozwiązaniem będzie uśpienie. W przypadku
uśpienia zwierzęcia z przyczyny doznanych obrażeń (do 3 dni od
zdarzenia) w wyniku wypadku w ogólnym rozrachunku liczone będzie jako ½ sztuki limitu (wskazanego
w pkt. 5) zwierząt do umieszczenia w
schronisku.19)
W przypadku odłowu psa, który pogryzł człowieka należy dostarczyć go do lekarza
weterynarii wskazanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olkuszu w celu
poddania go 15 dniowej obserwacji na koszt Wykonawcy.20)
Prowadzenie rejestru przyjmowanych, rannych, bezdomnych zwierząt, z określeniem
liczby zebranych, rannych zwierząt, stanu zdrowia oraz ewentualnej przyczyny
śmierci. 21) Udział w akcjach
edukacyjnych oraz akcjach adopcyjnych prowadzonych przez organizacje
pozarządowe lub placówki oświatowe na terenie Gminy Klucze. Wymagane
uczestnictwo w przynajmniej jednej akcji edukacyjnej (festyn, impreza plenerowa), pogadance lub
prelekcji w placówce szkolnej. 22) W ramach kontroli realizacji zamówienia Zamawiający
zastrzega sobie prawo do wejścia na teren schroniska w każdym czasie w okresie
realizacji umowy, dokonania kontroli zwierząt i dokumentacji dotyczącej zwierząt przetrzymywanych w schronisku. Jeżeli
kontrola stwierdzi, że zwierzęta są chore i w złej kondycji, zostaną one
odebrane, a ich leczeniem zostanie
obciążony Wykonawca. 23)
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w ustawie z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U.
2019r.poz.122), oraz rozporządzeniu
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie
zasad i warunków wyłapywania zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz.753).24) Wykonanie usługi następować będzie na podstawie
zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego lub Policję, najpóźniej w
ciągu 3 godzin od zgłoszenia. Przed podjęciem interwencji zgłoszonej przez
Policję w Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo powiadomić upoważnionego pracownika Urzędu
Gminy Klucze o tym zgłoszeniu niezwłocznie, najpóźniej w następnym dniu roboczym.25) Należność będzie płatna przelewem na
rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z i
dokumentami określonymi w punkcie 14 formularza ofertowego. termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.warunki płatności :Za cenę oferty przyjmuje się cenę brutto,
obejmująca zakres określony w opisie zamówienia – cena ryczałtowa za
miesiąc x 12 miesięcy.Limit w okresie obowiązywania umowy (od
01.01.2020r. do 31.12.2020r.) za przyjęcie do schroniska dla bezdomnych
zwierząt wyłapanych w okresie
obowiązywania umowy do 33 szt. psów i do
15 szt. kotów.a) Zapłata wynagrodzenia ryczałtowego nastąpi w terminie do 14 dni od
daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na
konto bankowe Wykonawcy podane w jej treści. Błędnie wystawiony rachunek lub
faktura VAT spowoduje ponowne rozpoczęcie biegu 14 – dniowego terminu płatności
liczonego od dnia dostarczenia prawidłowych dokumentów rozliczeniowych.b) Dopuszcza się płatności częściowe, nie
częściej niż raz na miesiąc.c) Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się
dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.d) Wynagrodzenie ryczałtowe, obejmuje wszelkie
koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 3. Warunki: Proponowane
warunki udziału wykonawców w postępowaniu:Ofertę może
złożyć Wykonawca, który spełni łącznie następujące warunki:1.
Posiada
zezwolenie na prowadzenie schroniska dla zwierząt wydane na podstawie art. 7
ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tekst
jednolity Dz.U.2019 r. poz. 2010

z późn. zm.).2.
Posiada
decyzję o nadaniu schronisku weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego zgodnie z
art. 5 ust. 9 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (Dz. U.

z 2018 r. poz. 1967 z późn. zm.).Przy zawarciu umowy Wykonawca musi posiadać zezwolenie Wójta Gminy
Klucze na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami wydane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach.Do oceny spełnienia powyższych warunków
niezbędne jest dołączenie do oferty potwierdzonych przez oferenta za zgodność z
oryginałem kopii :- aktualnej decyzji wydanej przez właściwego
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zezwalającej na prowadzenie schroniska
dla zwierząt,-
aktualnej decyzji powiatowego lekarza
weterynarii o nadaniu podmiotowi weterynaryjnemu numeru identyfikacyjnego
zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1967),- zezwolenia
związanego z transportem zwierząt, w tym decyzję Powiatowego Lekarza
Weterynarii o dopuszczeniu środka transportującego do przewożenia zwierząt.- dokumenty świadczące o zatrudnieniu do transportu zwierząt kierowców,
konwojentów posiadających kwalifikacje niezbędne do transportowania zwierząt, w
tym licencja dla osoby transportującej zwierzęta.- aktualnej
umowy zawartej z lekarzem weterynarii w zakresie opieki weterynaryjnej nad
bezdomnymi zwierzętami w schronisku.- aktualnej
umowa prowadzącego schronisko z legalnym punktem odbioru martwych zwierząt w celu utylizacji gdy schronisko nie posiada możliwości utylizacji we własnym
zakresie. 4. Istotne
postanowienia umowne:Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość
przedmiotu umowy zwłaszcza w zakresie:4.1. Zgodności z niniejszą umową i złożoną ofertą.4.2. Zgodności
z obowiązującymi przepisami prawa.4.3. Kompletności
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Załączniki do zapytania :- Klauzula informacyjna RODO – Załącznik nr 1,- Druk oferty - Załącznik nr 2, III. Forma
złożenia oferty:Ofertę na formularzu należy złożyć w terminie do dnia 09.12.2019r.
do godziny 10:00 w formie:- pisemnej (osobiście, listownie) na adres:* Urząd Gminy Klucze ul.
Partyzantów 1, 32-310 Klucze.Lub: - platformę zakupową. Oferta musi zostać opatrzona nazwą przedmiotu
zamówienia oraz pieczęcią firmową
Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu z dopiskiem:„Opieka nad
bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Klucze w tym
odławianie, transport, utrzymanie i
sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku dla bezdomnych
zwierząt oraz leczenie bezdomnych zwierząt po kolizjach drogowych w 2020 r.”

Nie otwierać przed godziną 10:00 dnia 09.12.2019 r. Uwaga:
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego
oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w
niniejszym punkcie.W
przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty (Poczta Polska, In Post itp)
lub przesyłką kurierską, o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data
i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.IV. Do
oferty należy załączyć:1.
Druk oferty- wzór załącznik nr 2,2. Wypis
KRS lub wypis z Ewidencji działalności gospodarczej,3.
Klauzula informacyjna RODO ( załącznik
nr 1),4. Potwierdzone
przez oferenta za zgodność z oryginałem kopie :-
aktualnej decyzji wydanej przez
właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zezwalającej na prowadzenie
schroniska dla zwierząt,-
aktualnej decyzji powiatowego lekarza
weterynarii o nadaniu podmiotowi weterynaryjnemu numeru identyfikacyjnego
zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1967),-
zezwolenia związanego z transportem
zwierząt, w tym decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii o dopuszczeniu środka
transportującego do przewożenia zwierząt.-
dokumenty świadczące o zatrudnieniu do
transportu zwierząt kierowców, konwojentów posiadających kwalifikacje niezbędne
do transportowania zwierząt, w tym licencja dla osoby transportującej
zwierzęta.-
aktualnej umowy zawartej z lekarzem
weterynarii w zakresie opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami w
schronisku.


- aktualnej umowa
prowadzącego schronisko z legalnym punktem odbioru martwych zwierząt w celu utylizacji gdy schronisko nie posiada możliwości utylizacji we własnym
zakresie.

W przypadku pytań:
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi weterynaryjne

» Dane nabywcy

Urząd Gminy Klucze


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się