Świadczenie usług eksploatacyjnych sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Puck

» Opis zapytania

Świadczenie usług eksploatacyjnych sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody z terenu Gminy Puck w miejscowościach: Mrzezino (SUW), Osłonino, Rzucewo, Błądzikowo, Żelistrzewo, Smolno, Połczyno (SUW), Starzyno (SUW), Werblinia, St. Dwór, Radoszewo, Rekowo Górne (SUW), Widlino, Połchowo, Sławutowo (SUW), Brudzewo (stacja podnoszenia ciśnienia), Celbowo, Sławutówko (SUW), Leśniewo (SUW), Mała i Wielka Piaśnica, Zdrada, Domatowo (stacja pomp), Domatówko, Mechowo, Darzlubie (SUW).

Gmina posiada ok. 300 km sieci (Ø 110mm, 90mm, PCV, PE ok. 78%, AC, stalowo żeliwne), ok. 5 480 szt. przył. wodoc. , osiem stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Mrzezino, Połczyno, Starzyno, Rekowo Górne, Sławutowo, Sławutówko, Leśniewo, Darzlubie, (w tym sześć zbiorników retencyjnych wody w miejscowościach: Mrzezino 2 x 180 m3, Leśniewo 2 x 160 m3, Starzyno 2 x 75 m3 – stanowiące elementy SUW), pompownia w m. Brudzewo i Domatowo.
Zakres zamówienia:
1. Przyjmowanie do eksploatacji nowo wybudowanych i oddanych do użytkowania odcinków sieci wodociągowej.
2.Dokonywanie odbiorów przyłączy wodociągowych i wodomierzy zgłaszanych przez odbiorców wody oraz pracowników Urzędu w terminie 3 dni od zgłoszenia, przekazywanie kopii tych protokołów 1 raz w tygodniu do Urzędu, ( w 2019r. dokonano 150 odbiorów nowych przyłączy i odebrano 100 szt. pod-wodomierzy).
3.Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci wodociągowej (tj. między innymi reagowanie na zgłoszenia pracowników urzędu oraz odbiorców wody dot. spadków i wzrostów ciśnienia, pogarszania jakości wody, potwierdzanie występowania awarii), okresowe płukanie sieci wodociągowej ewentualnie przyłączy wodociągowych w miarę potrzeb (w terminie 24 godz. od momentu zgłoszenia).
4.Przeglądy zaworów, zasuw, hydrantów – utrzymanie w sprawności technicznej - zwłaszcza w trakcie inwestycji drogowych.
5.Przeprowadzanie raz w roku przeglądu hydrantów w każdej miejscowości (sprawdzenie działania zamknięcia i otwarcia hydrantu i zasuwy odcinającej hydrant).
6.Sprawdzanie i potwierdzanie pracownikom urzędu awarii na sieciach wodociągowych i przyłączach, a poza godzinami pracy urzędu przekazywanie tych informacji bezpośrednio firmie usuwającej awarie, potwierdzanie na protokole awaryjnym czynności związanych z usuwaniem awarii na sieciach wodociągowych i przyłączach.
7.Nadzór nad budową sieci i przyłączy wodociągowych wykonywanych przez prywatnych inwestorów oraz Urząd Gminy, współpraca z pracownikami Urzędu oraz ewentualny udział w kontrolach poprawności działania urządzeń pomiarowych u odbiorców wody i przy inwentaryzacji sieci wodociągowej.
8.Prowadzenie całodobowego pogotowia wodociągowego, udostępnienie Zamawiającemu oraz odbiorcom wody kontaktu telefonicznego w celu realizacji obowiązków wynikających z umowy.
9.Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc awarii na sieci do momentu przyjazdu firmy usuwającej awarie, w tym lokalizacja i zamknięcie właściwej zasuwy.
10.Dbałość o estetykę i stan sanitarny armatury SUW poprzez jej bieżące oczyszczanie, utrzymywanie należytego porządku w budynku i na placu SUW, w tym sprzątanie i wykaszanie trawy.
11.Utrzymywanie optymalnych warunków pracy urządzeń, sprawowanie kontroli procesu technologicznego w SUW.
12. Przygotowywanie urządzeń SUW do kontroli PPIS w Pucku i UDT Gdańsk i wykonywanie zaleceń pokontrolnych.
13.Usuwanie drobnych usterek i awarii, między innymi wymiana wodomierza i zaworów w stacjach uzdatniania wody.
14.Wymiana oleju w agregatach i sprężarkach oraz czynności serwisowe możliwe do wykonania we własnym zakresie.
15. Prowadzenie rejestru pobranej wody na podstawie wskazań wodomierzy i zużycia energii na podstawie wskazań liczników energii zamontowanych w obiektach wodociągowych (przekazywanie odczytów 1 raz w miesiącu do Urzędu).
16.Dokonywanie płukania odżelaziaczy bądź kontrola ich automatycznego płukania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. 10 Lutego 29
Puck 84-100
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Urząd Gminy Puck
ul. 10 Lutego 29
Puck 84-100
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się