Usługa przeprowadzenia badania w zakresie zachowań, potrzeb i oczekiwań oraz satysfakcji klientów Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w ramach projektu „Zarządzanie relacjami z klientem KAS”

» Opis zapytania

1. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia badania w zakresie zachowań, potrzeb i oczekiwań oraz satysfakcji klientów KAS w sposób opisany w Załączniku nr 1 do Wzoru Umowy stanowiącym Załącznik I do SIWZ, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do:
1) opracowania wstępnej metodologii badania,
2) przeprowadzenia badania pilotażowego,
3) opracowania ostatecznej metodologii badania,
4) przeprowadzenia badania ilościowego,
5) opracowania raportu cząstkowego podsumowującego badania ilościowe,
6) przeprowadzenia badania jakościowego,
7) opracowania raportu końcowego i innych produktów końcowych,
8) dwukrotnego przedstawienia wyników badania w formie prezentacji multimedialnej.
3. Badanie w zakresie zachowań, potrzeb i oczekiwań oraz satysfakcji klientów KAS, realizowane jest w ramach projektu „Zarządzanie relacjami z klientem KAS” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach 2. osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania procedur i przestrzegania właściwych standardów jakości, określonych w dokumencie „Program Kontroli Jakości Pracy Ankieterów”, wprowadzonym przez OFBOR (Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku) w Polsce.
5. Zamawiający wymaga by Wykonawca lub podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wskazane w Załączniku nr 6 do Wzoru Umowy stanowiącym Załącznik I do SIWZ przez cały czas świadczenia pracy przy realizacji Umowy.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera Wzór Umowy stanowiący Załącznik I do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.12.2019 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Świętokrzyska 12
Warszawa 00-916
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi badawcze rynku i rozwojowe

» Dane nabywcy

Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki
ul. Świętokrzyska 12
Warszawa 00-916
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się