Prenumerata i dostawa prasy od I do IV kwartału 2020 roku dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach - ZP/919/2019

» Opis zapytania

Nazwa: Prenumerata na rok 2020
Opis: Należy załączyć skan wypełnionego załącznika nr 1 - Wykaz tytułów.
W miejscu wartość należy podać łączną kwotę prenumeraty rocznej.

Ilość: 1 [rok]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:Normal
0


21


false
false
false

PL
X-NONE
X-NONE


/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:8.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:107%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-language:EN-US;}Regulamin obowiązujący Wykonawców

składających za pośrednictwem
Internetowej Platformy Zakupowej

oferty realizacji zamówień na rzecz
Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach1. Zamówienia realizowane przez KWP w Kielcach za pośrednictwem
Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu
strony internetowej www.platformazakupowa.pl.

2. KWP w Kielcach nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób
niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

3. Pełna specyfikacja zamówienia, ewentualne załączniki i inne
niezbędne informacje są zamieszczone na stronie konkretnego zamówienia, a
Wykonawca godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności za złożoną
ofertę.

4. Podana przez Wykonawcę cena za realizację zamówienia musi
zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, tzn. że KWP w Kielcach nie
ponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztów
dostawy.

5. O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto.

6. Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres
30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

7. Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty
realizacji zamówienia oraz otrzymania przez KWP w Kielcach prawidłowo
wystawionej faktury.

8. Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw, usług i robót
budowlanych zaoferowany przedmiot zamówienia lub wykorzystane materiały są
zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz spełniają wymagania wynikające z
przepisów prawa.

9. W przypadku realizowania dostawy niezgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia oraz ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, KWP w Kielcach zwróci
niezgodny przedmiot zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. KWP w Kielcach wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z
określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty.

11. W przypadku kilku pozycji zakupowych (kilku zadań), KWP w
Kielcach zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy oddzielnie dla każdego zadania.

12. Towar musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, dopuszczony do
obrotu i użytkowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

13. KWP w Kielcach zastrzega, że przeprowadzane postępowanie nie
musi zakończyć się wyborem Wykonawcy, a Wykonawcom nie przysługują z tego
tytułu żadne roszczenia w stosunku do KWP w Kielcach.

15. Cena musi być podana w złotych polskich, w zaokrągleniu do
drugiego miejsca po przecinku.

16. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zgodnie z art. 25a
ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,
poz.1579 z póżn. zm.) spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez
Zamawiającego w zapytaniu ofertowym oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania
na podst. art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy.

17. Oświadczam, że załączony w postępowaniu projekt umowy został
przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wybrania naszej oferty
do zawarcia tej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

W razie niewyrażenia zgody na powyższe warunki – proszę nie
składać oferty!

Klauzula informacyjna w związku z procedurą postępowania o udzielenie
zamówienia publicznegoZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Wojewódzki
Policji w Kielcach przetwarza Pana/Pani dane osobowe w związku

z procedurą postępowania przetargowego:

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant
Wojewódzki Policji

w Kielcach, kontakt : ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce, tel. 41
349 2010

b) Inspektorem ochrony danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej
Policji w Kielcach jest Pani Ewa Kopeć, pracownik Wydziału Ochrony Informacji
Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, kontakt ul. Seminaryjska
12, 25-372 Kielce, tel. 41 349 2040, 41 349 2092, iod.kwp@ki.policja.gov.pl.;

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach.

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97
ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych
bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

h) posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych.

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;

i) nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO;


− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Książki, czasopisma, publikacje edukacyjne

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się