sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Placówki Straży Granicznej w Łodzi oraz Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi ul. Lecznicza 6.

» Opis zapytania

5. W zakresie przedmiotu zamówienia:
1) wszystkie zamawiane przez Zamawiającego materiały eksploatacyjne muszą być oryginalne i fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych, kompletne, posiadające zgodne z właściwymi przepisami atesty, dostarczane w oryginalnych opakowaniach (pojemnikach, obudowach) stosowanych typowo dla nowego produktu przez jego producenta, zaopatrzonych w etykiety identyfikujące dany produkt i termin jego ważności oraz nazwę producenta – odpowiednio do wymagań dla danego rodzaju materiału.
2) wszystkie dostarczone materiały eksploatacyjne muszą być oznakowane nazwą producenta oraz kodem producenta umożliwiającym jednoznaczną identyfikację producenta oraz typ materiału eksploatacyjnego. Oznaczenia muszą być umieszczone trwale na opakowaniach zewnętrznych oraz bezpośrednio na kasecie z tonerem.
3) wszystkie materiały eksploatacyjne, bezpośrednio na opakowaniu, muszą posiadać listę urządzeń kompatybilnych z oferowanym materiałem eksploatacyjnym.
4) Wykonawca musi zagwarantować jakość wydruku polegającą na równomiernym zaczernieniu/barwieniu drukowanego tekstu czy grafiki, jednakowe nasycenie barw na całym wydruku, brak szarych/kolorowych smug na drukowanych kartkach zarówno po stronie awersu jak i rewersu (100% bieli w miejscach niezadrukowanych). Dostarczone tonery muszą gwarantować jakość wydruku niezależnie od ilości tonera pozostającego w opakowaniu.
5) Zamawiający wymaga, aby dostarczone materiały eksploatacyjne posiadały termin przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy. Wykonawca musi zagwarantować poprawną jakość drukowania do pełnego wyczerpania środka barwiącego w okresie przydatności do użycia.
6) pod pojęciem „fabrycznie nowy” Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników końcówką plastikową i przymocowaną trwale lub na zatrzaski do obudowy. Na nowych tonerach wyjętych z opakowania (wałek, elementy mechaniczne) nie może być śladów proszku.
7) Wykonawca musi zagwarantować, że zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego materiałów eksploatacyjnych nie spowoduje utraty praw do bezpłatnych napraw w ramach gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone, lub w przypadku uszkodzenia urządzenia drukującego wynikającego z zastosowania produktu równoważnego Wykonawca poniesie koszty naprawy.
8) Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy materiałów eksploatacyjnych równoważnych pod warunkiem, że będą to materiały o parametrach techniczno-jakościowych nie gorszych niż właściwe dla określonej klasy materiałów oryginalnych. W przypadku zaoferowania artykułu równoważnego konieczne jest potwierdzenie (zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP) przez Wykonawcę, że są to materiały o parametrach techniczno-jakościowych i właściwościach nie gorszych niż oryginalne, spełniające standardy jakościowe określone w odpowiednich normach.
Pod pojęciem „materiał eksploatacyjny równoważny” Zamawiający rozumie:
a) fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, wytworzony seryjnie w cyklu produkcyjnym zgodnym z normą ISO 9001 oraz ISO 14001;
b) nie może być produktem regenerowanym, tj. zawierającym jakiekolwiek elementy regenerowane, refabrykowane lub wchodzące wcześniej (pierwotnie) w całości, jak również w części, w skład innych produktów;
c) nie noszący śladów użytkowania oraz opatrzony znakiem firmowym producenta oraz etykietą zawierającą numer katalogowy i termin ważności;
d) posiadający nie gorsze parametry eksploatacyjne (m.in. równomierność pokrycia, rozdzielczość druku, wydajność, niezawodność, zakres temperatur przechowywania, kolor i nasycenie barw) niż oryginalne (wyprodukowane przez producenta urządzeń) materiały eksploatacyjne;
e) którego wydajność jest co najmniej taka, jak materiału oryginalnego zalecanego przez producenta urządzeń;
f) rozpoznawalny przez drukarkę i nie wywołujący pojawiania się negatywnych komunikatów na wyświetlaczu urządzenia ani na stronach testowych;
g) kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, tj. że równoważne kasety z tonerem nie powodują ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz zapewniają pełną kompatybilność z oprogramowaniem drukarki, informowanie o liczbie wydrukowanych stron oraz poziomie zużycia tonera, itp.;
h) nie ogranicza pełnej współpracy z programem drukarki monitującym stan zasobników;
i) w żadnym stopniu nie narusza praw patentowych ani innej własności intelektualnej.
9) W przypadku zaoferowania artykułu równoważnego, do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego:
a) zaświadczenie podmiotu uprawnionego przez jednostkę certyfikacyjną potwierdzające, że artykuły będące przedmiotem dostawy odpowiadają normom: ISO/IEC 19752 (dla tonerów do urządzeń monochromatycznych), normą ISO/IEC 24711 (dla wkładów do urządzeń atramentowych) oraz normą ISO/IEC 19798 (dla tonerów do urządzeń kolorowych), normą ISO 9001 oraz normą ISO 14001 lub deklarację zgodności producenta, że oferowane produkty są zgodne z ww. normami, zawierającą w swej treści co najmniej nazwę producenta, ilość drukowanych standardowych stron zgodnie z normami oraz symbol oferowanego towaru;
b) oświadczenie producenta, iż zaoferowane tonery nie spowodują utraty gwarancji udzielonej przez producenta sprzętu oraz zwiększenia częstotliwości usług serwisowych danego urządzenia;
c) oświadczenie producenta, iż zaoferowane tonery nie spowodują pogorszenia jakości pracy i są w pełni kompatybilne z urządzeniem, do którego są przeznaczone;
d) oświadczenie, że wszelkie uszkodzenia urządzeń wynikłe z faktu użycia równoważnych materiałów eksploatacyjnych będą usuwane w autoryzowanym serwisie producenta sprzętu na koszt Wykonawcy. Dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy;
e) oświadczenie producenta, iż zaoferowane tonery nie są produktami regenerowanymi, tj. zawierającymi jakiekolwiek elementy regenerowane, refabrykowane lub wchodzące wcześniej (pierwotnie) w całości, jak również w części, w skład innych produktów.
f) Zamawiający zastrzega sobie prawo, w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę tonerów oryginalnych zamówienie tonera nieoryginalnego po wcześniejszym przedstawieniu przez Wykonawcę wyceny.
10) Zamawiający zastrzega, że cena oferty będzie służyć jedynie do porównania ofert. W umowie zostanie wpisana kwota, na którą w okresie trwania umowy zostanie zrealizowane zamówienie.
11) Zamawiający określi ilość i asortyment zamówienia, co będzie stanowić podstawę do określenia wynagrodzenia Wykonawcy za dostawę.
12) wszystkie oferowane artykuły, jeżeli tego wymagają odpowiednie przepisy prawa, muszą posiadać stosowne atesty lub certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu handlowego.
13) w przypadku dostarczenia wyrobów wadliwych lub nie spełniających warunków zamówienia, Zamawiający złoży do Wykonawcy stosowną reklamację, która zostanie rozpatrzona w terminie wskazanym w ofercie od dnia jej zgłoszenia. Po bezskutecznym upływie tego terminu reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z żądaniem Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwe materiały eksploatacyjne na wolne od wad, zgodnie z warunkami zamówienia, w terminie 2 dni roboczych. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Wykonawca dostarczy materiał eksploatacyjny wolny od wad w terminie 2 dni roboczych.
14) w przypadku uszkodzenia urządzenia Zamawiającego na skutek wadliwego działania dostarczonego przez Wykonawcę materiału eksploatacyjnego, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru urządzenia z siedziby Zamawiającego, jego naprawy w autoryzowanym serwisie producenta urządzenia, dostawy urządzenia do siedziby Zamawiającego, na własny koszt, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia awarii. Wykonawca dostarczy naprawione urządzenie wraz z materiałem eksploatacyjnym wolnym od wad.
15) Wykonawca zobowiązuje się udzielić gwarancji na przedmiot umowy na okres 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia materiałów do Zamawiającego.
16) nazwa dostarczonego towaru na fakturze musi być zgodna z nazwą na opakowaniu i z nazwą w formularzu oferty. Również cena towaru wykazana na fakturze musi być zgodna z ceną z formularza ofertowego dla jednej sztuki.
17) dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi maksymalnie w terminie wskazanym w ofercie od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
18) Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest wycenić materiał eksploatacyjny o największej dostępnej pojemności (nie startowy).
19) Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego odbioru (w tym transportu) i recyklingu lub utylizacji materiałów eksploatacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Odbiór odpadów będzie potwierdzony „Kartą przekazania odpadu”, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973). Zamawiający będzie wymagał aby realizacja dostawy odbywała się poza godzinami szczytu tj. 9:00-13:00 w celu ograniczenia wpływu dostaw na zagęszczenie ruchu do minimum.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Piotrkowska 104
Łódź 90-926
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

 • Produkty gospodarki leśnej
 • Produkty łowiectwa
 • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
 • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
 • Usługi wspomagajace rybołóstwo
 • Usługi związane z leśnictwem
 • Usługi związane z łowiectwem
 • Płody rolne
 • Rośliny
 • Sprzęt związany z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą zwierząt
 • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
 • Zwierzęta żywe

» Dane nabywcy

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104
Łódź 90-926
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się