DOSTAWA RYB I PRODUKTÓW MROŻONYCH DO OBIEKTÓW „SOLPARK KLESZCZÓW” SP. Z O.O.

» Opis zapytania

1.1. Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA RYB I PRODUKTÓW MROŻONYCH DO OBIEKTÓW „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. w Kleszczowie.
1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 4 do SIWZ.
1.3. Przedmiot zamówienia określony w pkt. 1.1. obejmuje produkty wysokiej jakości, spełniające wymagania dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach oraz posiadające ważne terminy przydatności do spożycia, zapewniające bezpieczeństwo konsumenta, odpowiadające jakości handlowej określonej w obowiązujących przepisach o jakości handlowej i deklarowanej przez producenta w jego oznakowaniu.
1.4. Zamawiane produkty dostarczane będą przez Wykonawcę w opakowaniach, z materiałów przeznaczonych do kontaktów z żywnością. Opakowania te muszą zapewnić pełną identyfikację w tym nazwę produktu, nazwę dostawcy (producent i adres), procentową zawartość ryby/fileta, termin przydatności do spożycia (nie krótszy niż ¾ okresu przydatności od daty produkcji) oraz inne elementy wymagane przepisami prawa. Opakowania jednostkowe dla produktów muszą być suche, czyste i bez uszkodzeń mechanicznych i obcych zapachów oraz powinny zapewnić ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zanieczyszczeniem, jak również odpowiednie warunki w czasie przechowywania i transportu, w szczególności:
a) ryby mrożone - opakowanie zewnętrzne: szczelne, woskowane kartony, wewnętrzne: folia; warstwy filetów przełożone folią, elementy nie posklejane, łatwe wydobywanie pojedynczych elementów z bloku, bez konieczności rozmrażania całości
b) ryby solone (płaty śledziowe majtasy) - wiaderka,
c) ryby wędzone - kartony z pergaminem wewnątrz.
1.5. Częstotliwość dostaw: Dostawy realizowane będą przez cały okres trwania Umowy, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego. Realizacja zamówienia następować będzie w dniach pracy obiektu (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), do obiektu Zamawiającego, w godzinach uzgodnionych przez Zamawiającego z Wykonawcą w okresie czasowym od godziny 8.00 - 12.00. W zakresie planowanego terminu dostawy – Zamawiający może uwzględnić sugestię Wykonawcy.
1.6. Transport do siedziby Zamawiającego powinien być realizowany środkami transportu dostosowanymi do przewozu produktów mrożonych oraz spełniającymi wymogi sanitarne zgodnie z obowiązującymi przepisami w warunkach zapewniających utrzymanie właściwej jakości.
1.7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania towarów do obiektów Zamawiającego transportem na własny koszt i ryzyko, biorąc pod uwagę specyfikę samego towaru.
1.8. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania we własnym zakresie wyładunku i wniesienia dostarczonego towaru do pomieszczeń magazynowych Zamawiającego wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego (strefa magazynowa lub strefa przyjęcia towaru).
1.9. Zamówienia jednostkowe składane będą przez cały okres objęty Umową telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty zamówienia do godziny 15.30 przed dniem realizacji.
1.10. Dostawy realizowane będą w terminie do maksymalnie 48 godzin od chwili złożenia zamówienia jednostkowego.
1.11 Ilość asortymentu będącego Przedmiotem Zamówienia określona w Formularzu Cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy jest ilością szacunkową (tj. określone zostały jedynie na potrzeby porównania ofert oraz określenia szacunkowej wartości Umowy i nie będą stanowić zobowiązania Zamawiającego do ich wykonania ani nie dadzą prawa Wykonawcy do roszczeń wynikających z niewykonania niniejszych ilości w okresie obowiązywania Umowy). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw o nie więcej niż 20% wartości wynagrodzenia określonego w § 7 ust.1 Umowy (także poszczególnych pozycji asortymentu), w zależności od rzeczywistych potrzeb (wynikających z rodzaju diet klientów, ze zmiennej ilości klientów Zamawiającego, zależnych od zakresu zarezerwowanych terminów szkoleń, konferencji, eventów, sezonu, w związku z zakresem świadczonych usług i ogólnie prowadzonej przez Zamawiającego działalności), bez konieczności podpisywania przez Strony Aneksu do Umowy.
1.12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany rodzaju asortymentu w czasie wykonywania umowy jeżeli produkt zaoferowany przez Wykonawcę zostanie wycofany z produkcji – w tej sytuacji po uzgodnieniu z Zamawiającym, Wykonawca może zaproponować inny produkt równoważny nie gorszy jakościowo po cenach zaproponowanych dla produktu wycofanego.
1.13. W pozycjach dotyczących produktów wskazanych z nazwy handlowej Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadające te same walory organoleptyczne (jak zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierające w swoim składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, tą sama gramaturę/pojemność co artykuły określone przez Zamawiającego.
1.14. W przypadku gdy Wykonawca będzie oferował artykuł równoważny, ma obowiązek zaznaczyć ten fakt i produkt równoważny w kalkulacji cenowej (złącznik nr4 SIWZ kolumna II, wpisując asortyment równoważny). Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania stawiane przez Zamawiającego. Nie wskazanie produktów równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja zastosowania produktów wymienionych w dokumentacji przetargowej, gdzie Przedmiotem zamówienia jest dostawa ryb i produktów mrożonych do obiektów „Solpark Kleszczów” Sp. z o.o.
1.15. Szacunkowe ilości asortymentu podane w formularzu ofertowym określone zostały jedynie na potrzeby porównania ofert oraz określenia szacunkowej wartości Umowy i nie będą stanowić zobowiązania Zamawiającego do ich wykonania ani nie dadzą prawa Wykonawcy do roszczeń wynikających z niewykonania niniejszych ilości w okresie obowiązywania Umowy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Sportowa 8
Kleszczów 97-410
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa

» Dane nabywcy

"SOLPARK KLESZCZÓW" Sp. z o.o.
ul. Sportowa 8
Kleszczów 97-410
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Leśnictwo, łowiectwo i rybołóstwo z ostatnich 10 dni.