Przeprowadzenie certyfikowanych kursów specjalistycznych dla studentów PWSZ w Tarnowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie pięciu certyfikowanych kursów specjalistycznych dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie (części zamówienia od 1 do 5). Zamówienie finansowane jest ze środków Projektu ”Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00-Z087/17-00.

1. Wymagania dotyczące wszystkich szkoleń
1) Liczba edycji szkoleń: 3.
2) Okres realizacji: 2019r-2022r.
3) Uczestnicy: studenci Zamawiającego spełniający kryteria projektu.
4) Wycena: Cena za przeprowadzenie całego szkolenia jest sumą cen wszystkich edycji szkolenia prowadzonych w kolejnych latach (3 edycje). W przypadku edycji składających się z więcej niż jednego szkolenia (dotyczy Części 2) należy podać odrębnie ceny każdego szkolenia w edycji.
5) Materiały dydaktyczne do szkoleń: Muszą zawierać oznaczenie graficzne oraz informację o projekcie zgodnie z wymaganiami projektu.
6) Język szkoleń – polski.
7) Wymagania dokumentacyjne (dla każdego szkolenia):
• Opracowanie programu szkolenia
• Opracowanie w porozumieniu z Zamawiającym zasad udziału w zajęciach (ogólne zasady, nieobecności etc.)
• Opracowanie w porozumieniu z Zamawiającym dokumentacji zgodnie z etapami weryfikacji uzyskanych kompetencji zgodnie z pkt 12. Wymagane jest opracowanie etapu II, III oraz IV
• Dokumentowanie obecności uczestników na zajęciach
• Gromadzenie wytworzonych w trakcie zajęć materiałów oraz prac, w tym prac zaliczeniowych, testów, prezentacji, raportów
• Wszystkie w/w dokumenty, materiały oraz prace muszą zostać przekazane Zamawiającemu po zrealizowaniu edycji szkolenia
8) Wymagania pomiaru dydaktycznego (dla każdego szkolenia):
• Przeprowadzenie bilansu kompetencji „na wejściu”
• Przeprowadzenie bilansu kompetencji „na wyjściu” (pkt. 12, etap III)
• Przeprowadzenie porównania obydwu bilansów i wykazanie, w formie raportu dla każdego studenta, przyrostu kompetencji w odniesieniu do zdefiniowanych standardów wymagań tj. efektów uczenia się (pkt. 12, etap IV)
9) Certyfikacja: Dla każdego uczestnika, który zrealizował program szkolenia, zostanie wydany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia. Wzór certyfikatu do ustalenia z zamawiającym po wyborze oferty.
10) Miejsce odbywania szkolenia: Siedziba Zamawiającego tj. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów.
11) Oznaczenia:
• 1 godzina oznacza 60 min.
• 1 godzina lekcyjna oznacza 45 min.
12) Weryfikacja uzyskania kompetencji
Weryfikacja uzyskania kompetencji odbywa się zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Załącznik nr 1 do siwz). Definicje wskaźników monitorowania POWER – definicja wskaźnika dotycząca kompetencji), tj. poprzez zrealizowanie wszystkich wymaganych etapów:
ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie (został zdefiniowany we wniosku aplikacyjnym, grupa/y objęte wsparciem),
ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych,
ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie,
ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.
Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się/kształcenia. Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się dla danej kompetencji oraz kryteria i metody ich weryfikacji.

2. Wymagania dotyczące szkoleń (części od 1 do 5)

Część 1 - Szkolenie „Altium Designer – projektowanie PCB kompleksowe”
1. Czas trwania szkolenia: 3 dni (3 x 8 godzin).
2. Liczba szkoleń w ramach pojedynczej edycji: 1 szkolenie.
3. Forma organizacji zajęć: 3 spotkania. Zamawiający uzgodni terminarz zajęć nie później niż 4 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia, a wszelkie zmiany będą uzgadniane na zasadzie porozumienia stron.
4. Liczba uczestników: do 12 studentów.
5. Program szkolenia musi obejmować następujące zagadnienia:
• Środowisko Altium Designer – obsługa oraz jego konfiguracja
• Przechowywanie danych w programie – dokumenty i projekty
• Podstawy edytora schematu
• Nawigacja po projekcie, edycja globalna
• Tworzenie własnego szablonu schematu
• Wstawianie i parametryzacja elementów bibliotecznych
• Łączenie elementów na schemacie
• Kompilowanie i weryfikacja projektu
• Wstawianie dyrektyw oraz parametryzacja schematu
• Tworzenie elementów bibliotecznych
• Budowa schematu z wycinków
• Budowa projektu wielokanałowego
• Synchronizacja schematu
• Tworzenie nowej płytki PCB
• Synchronizacja schematu z PCB
• Konfiguracja warstw oraz przelotek
• Rozmieszczanie elementów
• Prowadzenie ścieżek w tym również sygnałów różnicowych
• Tworzenie reguł projektowych i weryfikacja projektu
• Penalizacja projektu
• Generowanie dokumentacji technologicznej – Gerber, NCDrill, Pick&Place
6. Pracownia/Sala szkoleniowa: uczelnia zapewnia pracownię komputerową z odpowiednią liczbą stanowisk z systemem operacyjnym Windows (min. wersja 7) wyposażonych w oprogramowanie Altium Designer z aktywną subskrypcją w wersji akademickiej.
7. Kwalifikacje osoby/osób prowadzących szkolenie:
• Minimum 5 – letnie doświadczenie w projektowaniu PCB przy użyciu programu Altium Designer.
• Minimum 5 – letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu projektowania PCB przy użyciu programu Altium Designer.
8. Podmiot realizujący:
• brak dodatkowych wymagań.
9. Egzamin certyfikacyjny: nie wymagany.

Część 2 - Szkolenie „The KNX Basic Course”
1. Czas trwania szkolenia: 4 dni (4 x 10 godzin lekcyjnych).
2. Liczba szkoleń w ramach pojedynczej edycji: 2 szkolenia.
3. Forma organizacji zajęć: 4 spotkania. Zamawiający uzgodni terminarz zajęć nie później niż 4 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia, a wszelkie zmiany będą uzgadniane na zasadzie porozumienia stron.
4. Liczba uczestników: do 16 studentów (2 szkolenia * do 8 studentów = do 16 studentów).
5. Program szkolenia: musi być zgodny z wymaganiami certyfikacji KNX Association, Brussels, w tym musi obejmować następujące zagadnienia:
• Podstawy systemu KNX
• Komunikacja w systemie KNX
• Topologia systemu KNX
• Urządzenia magistralne pracujące w systemie KNX
• Instalacja systemu KNX
• KNX Powerline
• Integracja systemu KNX z innymi
• Sterowanie oświetleniem, roletami, ogrzewaniem przez system KNX
• Tworzenie projektu i struktury budynku w rozbudowanym projekcie
• Tworzenie topologii, adresowanie, magistrale
• Funkcje centralne, testowe, bezpieczeństwa, nagrywania, kopiowania urządzeń
• Weryfikacja, uruchamianie oraz dokumentowanie projektu
• Zarządzanie urządzeniami
• Parametryzacja i uruchomienie typowych obiektów (stacji pogodowych, czujników ruchu i obecności, czujników natężenia oświetlenia, paneli dotykowych)
• Wprowadzenie do programowania modułów logicznych oraz programów wizualizacyjnych
6. Pracownia/Sala szkoleniowa: uczelnia zapewnia pracownię komputerową z odpowiednią liczbą stanowisk z systemem operacyjnym Windows (min. wersja 7). Pracownia wyposażona jest w projektor multimedialny.
7. Kwalifikacje osoby/osób prowadzących szkolenie:
• Status KNX Tutor
• Minimum 5 - letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu KNX
8. Podmiot realizujący:
• Wymagane posiadanie statusu certyfikowanego centrum szkoleniowego KNX “KNX Certified Training Centre” dla szkolenia “The KNX Basic Course”,
• Zapewnia niezbędny sprzęt oraz oprogramowanie (w wersji nie niższej niż ETS 5) do realizacji szkolenia.
9. Egzamin certyfikacyjny: egzamin końcowy pozwalający uzyskać Międzynarodowy Certyfikat wystawiany przez KNX Association, Brussels.

Część 3 - Szkolenie „Profesjonalna administracja systemem Linux”
1. Czas trwania szkolenia: 7 dni (7 x 8 godzin).
2. Liczba szkoleń w ramach pojedynczej edycji: 1 szkolenie.
3. Forma organizacji zajęć: 7 spotkań. Zamawiający uzgodni terminarz zajęć nie później niż 4 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia, a wszelkie zmiany będą uzgadniane na zasadzie porozumienia stron.
4. Liczba uczestników: do 10 studentów.
5. Program szkolenia: musi być zgodny z wymaganiami certyfikacji Linux Professional Institute (LPIC-2) w tym musi obejmować następujące zagadnienia:
• Serwer WEB z wykorzystaniem systemu Linux, Apache, DB oraz PHP
• Zarządzanie dyskami (LVM, macierze RAID, szyfrowanie)
• Bezpieczeństwo danych oraz kopie zapasowe (rdiff-backup, Bareos/Bacula)
• Wirtualizacja w systemie Linux (KVM, XEN)
• Nadzorowanie infrastruktury z użyciem systemu Linux (SNMP, Nagios, Munin)
• Automatyzacja zadań, zarządzanie infrastrukturą (Ansible)
• Konteneryzacja (Docker)
6. Pracownia/Sala szkoleniowa: uczelnia zapewnia pracownię komputerową z odpowiednią liczbą stanowisk wyposażonych w oprogramowanie niezbędne do realizacji szkolenia. Pracownia wyposażona jest w projektor multimedialny.
7. Kwalifikacje osoby/osób prowadzących szkolenie:
• Posiadanie certyfikatu Linux Professional Institute (LPIC) lub Red Hat Certified Engineer (RHCE)
• Minimum 5 – letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu administracji systemem Linux
8. Podmiot realizujący:
• Wymagane autoryzowane partnerstwo Linux Professional Institute "Gold Approved Training Partner"
9. Egzamin certyfikacyjny: nie wymagany.

Część 4 - Szkolenie „Programowanie sterowników PLC i paneli HMI”
1. Czas trwania kursu: 3 dni (3 x 8 godzin)
2. Liczba szkoleń w ramach pojedynczej edycji: 1 szkolenie
3. Forma organizacji zajęć: 3 spotkania. Zamawiający uzgodni terminarz zajęć nie później niż 4 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia, a wszelkie zmiany będą uzgadniane na zasadzie porozumienia stron
4. Liczba uczestników: do 10 studentów
5. Program szkolenia musi obejmować następujące zagadnienia:
• Obsługa sterowników PLC i paneli HMI
• Oprogramowanie narzędziowe sterowników PLC i paneli HMI
• Praca off-line z projektem, symulacja działania programu
• Połączenie on-line ze sterownikiem
• Wspierane interfejsy komunikacyjne
• Praca z projektem, wgrywanie projektu z dysku do sterownika, zaczytywanie zawartości sterownika, sposoby zabezpieczania programu sterownika przed nieautoryzowanym odczytaniem
• Wykorzystanie wejść/wyjść analogowych (przykłady)
• Wykorzystanie wejść/wyjść cyfrowych (przykłady)
• Wykorzystanie czujników (przykłady)
• Komunikacja sterownika z panelem HMI
• Biblioteki, wykresy, alarmy i animacje w HMI
• Bargrafy i wyświetlacze wskazówkowe w HMI
6. Program szkolenia: musi być uzgodniony w porozumieniu z Zamawiającym.
7. Pracownia/Sala szkoleniowa: uczelnia zapewnia pracownię komputerową z odpowiednią liczbą stanowisk z systemem operacyjnym Windows (min. wersja 7).
8. Kwalifikacje osoby/osób prowadzących szkolenie:
• Minimum 5 – letni staż pracy w firmie w branży automatyki przemysłowej
• Minimum 5 – letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/kursów z branży automatyki
9. Podmiot realizujący:
• prowadzi szkolenia dla klientów z przemysłu od minimum 2 lat
• prowadzi szkolenia z zakresu automatyki dla studentów od minimum 2 lat
• zabezpiecza i przygotowuje sprzęt szkoleniowy oparty o rozwiązania stosowane aktualnie w przemyśle (minimum 5 kompletnych zestawów dla 10 uczestników)
10. Zajęcia zakończone egzaminem i wydaniem certyfikatu po spełnieniu przez uczestnika określonych wymagań

Część 5 - Szkolenie „SEP w grupie elektroenergetycznej G1 w zakresie eksploatacji (E)”
1. Czas trwania kursu: min. 20 godzin lekcyjnych (min. 10 x 2 godzin lekcyjnych) + przeprowadzenie egzaminu.
2. Liczba szkoleń w ramach pojedynczej edycji: 1 szkolenie
3. Forma organizacji zajęć: min. 10 spotkań w cyklu cotygodniowym (1 spotkanie/tydzień). Zamawiający uzgodni terminarz zajęć nie później niż 4 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia, a wszelkie zmiany będą uzgadniane na zasadzie porozumienia stron.
4. Liczba uczestników: do 15 studentów.
5. Program szkolenia: musi być uzgodniony w porozumieniu z Zamawiającym.
6. Pracownia/Sala szkoleniowa: uczelnia zapewnia pracownię/salę szkoleniową z projektorem multimedialnym.
7. Kwalifikacje osoby/osób prowadzących szkolenie:
• osoby prowadzące kurs oraz przeprowadzające egzamin, muszą posiadać wymagane kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
• Minimum 5 – letni staż pracy w firmie w branży elektrycznej
• Minimum 5 – letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/kursów z branży elektrycznej
8. Podmiot realizujący:
• prowadzi szkolenia dla klientów z przemysłu od minimum 5 lat
• prowadzi szkolenia z zakresu elektryki od minimum 5 lat,
9. Egzamin certyfikacyjny: egzamin końcowy pozwalający uzyskać uprawnienia elektroenergetyczne w grupie G1 w zakresie eksploatacji (E).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.12.2019 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Mickiewicza 8
Tarnów 33-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
ul. Mickiewicza 8
Tarnów 33-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się