Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie gminy Chrzanów.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn. Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie gminy Chrzanów.
2. Zamówienie podzielono na trzy części:
1) Część nr 1 – Zabiegi pielęgnacyjne drzew rosnących na terenie Parku Miejskiego w Chrzanowie:
a) wycinka drzew metodą alpinistyczną,
b) pielęgnacja drzew metodą alpinistyczną,
c) zrąbkowanie gałęzi,
d) wycinka krzewów,
e) frezowanie pni,
f) pocięcie grubizny na odcinki do 50 cm,
g) przewiezienie jej we wskazane przez Zamawiającego miejsce w przy ul. Leśnej w Chrzanowie
h) ułożenie grubizny w pryzmy o objętości 5 mp każda,
i) oddanie zrąbków do regionalnej instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów wskazanej w uchwale nr XI/167/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego”; w dniu odbioru prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu oryginały kart przekazania ww. odpadów, z których Zamawiający wykona kserokopię.
j) rozścielenie ziemi w miejscach po wyfrezowanych pniach,
k) wysianie trawy
Szczegółowy zakres prac przedstawia załącznik nr 9.1 do SIWZ.
2) Część nr 2 – Zabiegi pielęgnacyjne drzew rosnących na terenach zieleni gminy Chrzanów:
a) wycinka drzew metodą alpinistyczną,
b) pielęgnacja drzew metodą alpinistyczną,
c) zrąbkowanie gałęzi,
d) wycinka krzewów,
e) frezowanie pni,
f) pocięcie grubizny na odcinki do 50 cm,
g) przewiezienie jej we wskazane przez Zamawiającego miejsce w przy ul. Leśnej w Chrzanowie,
h) ułożenie grubizny w pryzmy o objętości 5 mp każda,
i) oddanie zrąbków do regionalnej instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów wskazanej w uchwale nr XI/167/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego”; w dniu odbioru prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu oryginały kart przekazania ww. odpadów, z których Zamawiający wykona kserokopię.
Szczegółowy zakres prac przedstawia załącznik nr 9.2 do SIWZ.
3)Część nr 3 - Wycinka drzew i krzewów na terenie parku pałacowego w Kościelcu – Sektor I
a) wycinka drzew metodą alpinistyczną,
b) wycinka krzewów,
c) frezowanie lub karczowanie pni,
d) zrąbkowanie gałęzi,
e) pocięcie grubizny na odcinki do 50 cm,
f) przewiezienie grubizny we wskazane przez Zamawiającego miejsce w przy ul. Leśnej w Chrzanowie,
h) ułożenie grubizny w pryzmy o objętości 5 mp każda,
i) oddanie zrąbków do instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie
z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego i uchwałami Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie jego wykonania; w dniu odbioru prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu oryginały kart przekazania ww. odpadów, z których Zamawiający wykona kserokopię.
Szczegółowy zakres prac przedstawia załącznik nr 9.3 do SIWZ.
3.Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
1)Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg dotyczy wyłącznie osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem usługi określone:
-w § 1 ust. 1 pkt c-k wzoru umowy – dla części 1,
-w § 1 ust. 1 pkt c-i wzoru umowy – dla części 2,
- w § 1 ust. 1 pkt c-h wzoru umowy – dla części 3.
2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
-oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1) czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1) czynności.
5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.12.2019 | 08:00


» Lokalizacja

Aleja Henryka 20
Chrzanów 32-500
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Gmina Chrzanów
Aleja Henryka 20
Chrzanów 32-500
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się