Wycinka drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia to wycinka drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie. Zakres zmówienia obejmuje:
1) wycinkę 465 szt. drzew (I Etap):
a) oznakowanie miejsca wykonywania usługi zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
b) wycięcie drzewa 10 cm poniżej prawidłowo uformowanego pobocza z uzupełnieniem ubytku gruntem,
c) wywóz drewna,
d) uprzątnięcie miejsca wykonywania usług,
UWAGA: zastrzega się, że zakres ilościowy usługi jest zakresem szacunkowym określonym przez Zamawiającego w celu obliczenia ceny oferty i może ulec zmniejszeniu o nie więcej niż 20%. W takim przypadku Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tytułu zmniejszenia wynagrodzenia, które zostanie ustalone na podstawie faktycznie wykonanych prac oraz ich cen jednostkowych określonych w formularzu cenowym, jak i roszczeń o odszkodowanie lub innych. Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia ilości usług w zakresie większym niż określony w pkt. 1, w przypadku gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie całości przedmiotu umowy w czasie jej trwania.
2) opracowanie i wykonanie dokumentacji powykonawczej (II Etap),
3) drewno z wycinki drzew Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie po jego wykupieniu od Zamawiającego – ceny drewna ustalone zgodnie z § 4 Załącznika do Uchwały Nr 348/2019 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 października 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wycinki drzew i gospodarki drewnem pozyskanym z wycinki drzew przydrożnych (skan Uchwały w załączeniu).
Szczegółowe rozwiązania a w szczególności techniczne, materiałowe, organizacyjne i realizacyjne określa:
1) Opis Przedmiotu Zamówienia - zał. nr 5 do SIWZ,
2) Wykaz drzew do wycinki - zał. nr 5a do SIWZ,
3) Regulaminu wycinki drzew przydrożnych (Uchwała Nr 348/2019 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 października 2019r. w sprawie przyjęcia) - zał. nr 5b do SIWZ,
4) Cena drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych (Decyzja nr 7/2019 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie z dnia 05.11.2019r.) - zał. nr 5c do SIWZ,
5) Wzór tabel do sprawozdania - zał. nr 5d do SIWZ,
6) Mapa - zał. nr 5e do SIWZ
Szczegółowe informacje w szczególności dotyczące wykonania oraz rozliczenia zamówienia zawierają: opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 5, istotne postanowienia umowy, stanowiące zał. nr 4 do SIWZ oraz pozostałe dokumenty przywołane wyżej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Bałtycka 20
Kętrzyn 11-400
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Powiatowych
Bałtycka 20
Kętrzyn 11-400
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się