Bieżące utrzymanie zalicznikowych instalacji i urządzeń niskiego napięcia zlokalizowanych w rejonie przejść podziemnych na terenie miasta Łodzi.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług bieżącego utrzymania zalicznikowych instalacji i urządzeń niskiego napięcia zlokalizowanych w rejonie przejść podziemnych
na terenie miasta Łodzi. Urządzenia Zamawiającego stanowią własność Gminy Łódź.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis przedmiotu Zamówienia” oraz w Tomie III SIWZ – „Formularz aktu umowy”.2. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Opisu przedmiotu Zamówienia , Formularzu aktu umowy stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, normy europejskie, oceny techniczne, aprobaty specyfikacji technicznej, systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt.2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia rozumie się wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą urządzeń pod warunkiem, iż spełniają one te same właściwości techniczne oraz że na etapie realizacji zamówienia uzyskają akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych.
Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w opisie przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu.3. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a Ustawy, wymaga, by czynności wynikające z zawartej umowy były wykonywane przez co najmniej 3 osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę tj.
a) 1 osobę, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych (bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie),
b) 1 osobę posiadające świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1kV na stanowisku eksploatacji,
c) 1 osobę posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1kV na stanowisku dozoru,
4. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w pkt 3 powyżej oraz w Tomie III SIWZ – Formularz aktu umowy.
Powyższe wymagania określają w szczególności:
a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy,
b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań,
c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej czynności w trakcie realizacji zamówienia.
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Piotrkowska 173
Łódź 90-447
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
ul. Piotrkowska 173
Łódź 90-447
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się