„Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkolnego”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkolnego zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Dla wyspecyfikowanych pomocy podane parametry są wartościami minimalnymi, każda pomoc o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
Do każdej pomocy muszą być dołączone wszystkie niezbędne dokumenty takie jak instrukcja obsługi, dokument gwarancyjny, oświadczenie zgodności z wszystkimi niezbędnymi normami (np. CE) oraz wszystkie nośniki danych z oprogramowaniem – jeżeli dotyczy i sterownikami dodawanymi do sprzętu – jeżeli dotyczy.
Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w zakresie przeznaczenia i funkcjonalności (spełnienie funkcji do których pomoc/wyposażenie jest przeznaczone i sposobu korzystania z pomocy/wyposażenia) i parametrów użytkowych. Wskazanie równoważności oferowanego przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, oznacza to, iż ze względu na szczególny charakter zamówienia związany z zaleceniami programowymi lub zaleceniami poradni pedagogiczno – psychologicznych Zamawiającemu zależy na zachowaniu ww. specyfiki. W przypadkach wyżej opisanych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia oraz posiadające to samo przeznaczenie i funkcjonalność oraz służące osiągnięciu opisanych rezultatów (odpowiednio). Wykonawca, który złożył ofertę na produkty równoważne musi do oferty załączyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności.
Zamówienie winno być dostarczone do poniżej wyszczególnionych obiektów w zakresie zgodnym z podziałem opisanym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia:
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W TWOROGU, 42-690 Tworóg, ul. Szkolna 15, NIP: 6452221613, REGON: 000271503, tel. 32 285 73 69, www.sptworog.pl
- ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W BORUSZOWICACH, 42-690 Boruszowice, ul. Szkolna 2, NIP: 6452221518, REGON: 001199104, tel. 32 284 78 44, www.spboruszowice.pl
- ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W WOJSCE, 42-690 Wojska, ul. Szkolna 12, NIP: 6452406028, REGON: 240415264, tel. 32 285 75 27, www.wojskazsp.edupage.org
Faktury wystawione w ramach realizacji niniejszego zamówienia jako odbiorcę winny zawierać powyższe podmioty, zgodnie z dostarczoną częścią zamówieniach.
2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
39162100-6 Pomoce dydaktyczne.
38651000-3 Aparaty fotograficzne.
38652100-1 Projektory.
38653400-1 Ekrany projekcyjne.
32331600-8 Odtwarzacz plików MP3.
30213100-6 Komputery przenośne.
30213200-7 Komputer tablet.
3232000-6 Urządzenia multimedialne.
42962000-7 Urządzenia drukujące i graficzne.
3. Biorąc pod uwagę wymogi art. 29 ust. 5 i art. 30 ust. 8 punkt 1 ustawy Pzp, tj. aby przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, Zamawiający informuje, że adekwatnie do przedmiotu zamówienia nie stawia w opisie przedmiotu zamówienia żadnych wymogów w tym zakresie.
4. Adekwatnie do przedmiotu zamówienia Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie określenia wymagań zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Zamkowa 16
Tworóg 42-690
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Urząd Gminy w Tworogu
ul. Zamkowa 16
Tworóg 42-690
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się