Dostawa książek na potrzeby UW

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa książek na potrzeby Uniwersytetu Warszawskiego.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę książek – zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej na potrzeby Uniwersytetu Warszawskiego. Zamawiane będą książki o tematyce naukowej, w tym także podręczniki, zarówno krajowe jak i zagraniczne, nowe, nieużywane. Dostawy realizowane będą sukcesywnie na podstawie odrębnych zleceń Zamawiającego i wedle jego bieżących potrzeb. Poziom realizacji umowy będzie wynikał wyłącznie z bieżącego zapotrzebowania wynikłego w toku realizacji projektu, o którym mowa w ust. 3.
3. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu „Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedz Edukacja Rozwój, oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, na podstawie umowy o dofinansowanie numer POWR.03.05.00-00-Z305/17-00.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, który jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Krakowskie Przedmieście -
Warszawa 00-927
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Książki, czasopisma, publikacje edukacyjne

» Dane nabywcy

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście -
Warszawa 00-927
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się