Wymiana źródeł ciepła na kotły biomasowe i gazowe w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Korczyna

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji zabudowy instalacji oraz dostawa i montaż 16 zestawów kondensacyjnych kotłów gazowych (gaz ziemny), 6 zestawów kotłów na biomasę (z automatycznym zasypem) oraz 1 zestawu kotła na biomasę (zgazowującego) w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Korczyna, w szczególności:
1) opracowanie indywidualnej koncepcji wymiany starego kotła na kocioł gazowy lub kocioł na biomasę,
2) demontaż i przekazanie mieszkańcowi starego kotła c.o. na paliwo stałe;
3) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację 16 zestawów kondensacyjnych kotłów gazowych (gaz ziemny), 6 zestawów kotłów na biomasę (z automatycznym zasypem) oraz 1 zestawu kotła na biomasę (zgazowującego) z dostosowaniem ich zabudowy do istniejących układów grzewczych c.o. i c.w.u. w obiektach,
4) montaż czopucha kotła biomasowego z wyczystką i przyłączenie kotła biomasowego rurą żarową do istniejącego kanału spalinowego komina,
5) wpięcie kotła do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania budynku (dostosowane do warunków obiektu),
6) podłączenie kotła gazowego do istniejącej instalacji gazowej budynku (dostosowane do warunków obiektu),
*koszt przystosowania instalacji c.o. do układu zamkniętego, a także koszt instalacji nowego naczynia wzbiorczego pozostaje po stronie użytkownika obiektu
7) instalację zespołu ochrony temperatury kotła od wzrostu temperatury na przykład typu STB z nastawą ok. 95oC,
8) instalację zespołu ochrony kotła od temperatury na powrocie, alternatywnie: zawór trójdrogowy lub sprzęgło hydrauliczne lub wymiennik płytowy,
9) dostawę i montaż pompy obiegowej co, zaworu różnicowego, filtra, odpowietrznika dwóch zaworów odcinających (w przypadku, jeśli zajdzie taka potrzeba),
10) montaż niezbędnych urządzeń w oparciu o opis techniczny kotła, a także czujników temperatury zewnętrznej i wymaganych czujników do współpracy z istniejącą instalacją,
11) wykonanie odejścia do instalacji c.w.u. zakończonego zaworami DN20.
*koszt wpięcia do instalacji c.w.u. pozostaje po stronie użytkownika obiektu
12) instalację licznika energii cieplnej z zapewnieniem odczytu czasu pracy instalacji i ilości wyprodukowanego ciepła lokalnie z panelu urządzenia i możliwością rozbudowy o urządzenie do odczytu danych z poziomu Internetu, gdy funkcji takich nie posiada sterownik Instalacji,
13) instalację sterownika kotła z czujnikami temperatury zewnętrznej, pokojowej, czujnikami niezbędnymi do współpracy z instalacją c.o., c.w.u. regulacją zaworu trójdrogowego, okablowaniem dla poprawnej pracy Instalacji, z możliwością rozbudowy o urządzenie do odczytu danych z poziomu Internetu przez zainstalowaną przeglądarkę internetową,
14) wykonanie izolacji termicznych zgodnie z obowiązującymi normami,
15) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,
16) napełnienie instalacji,
17) uzupełnienie ubytków ścian, ew. stropu, po przejściach przewodów,
18) uruchomienie, regulacja i udział w odbiorze technicznym instalacji,
19) przeszkolenie użytkownika w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi instalacji oraz jej bieżącej konserwacji,
20) przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji Instalacji dla każdej lokalizacji zawierającej:
a. schemat instalacji,
b. protokół szczelności instalacji hydraulicznej,
c. certyfikat instalacji, tj. dokument podpisany przez certyfikowanego Instalatora poświadczający parametry techniczne instalacji dopuszczonej do użytkowania,
d. prostą instrukcję użytkowania Instalacji w języku polskim,
e. deklaracje zgodności lub certyfikaty bezpieczeństwa, atesty zgodności na wbudowane materiały,
f. karty techniczne zamontowanych urządzeń,
g. karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń,
h. kartę gwarancyjną na wykonane roboty,
i. protokół przeszkolenia użytkownika w zakresie bezpiecznej obsługi instalacji wraz z przekazaniem instrukcji użytkowania,
j. protokół odbioru Instalacji podpisany przez dwóch przedstawicieli Zamawiającego oraz wykonawcę, przy udziale użytkownika,
21) wykonanie regulacji instalacji w 2025 roku w ramach udzielonej gwarancji dla zapewnienia jej nominalnych parametrów pracy,
22) wykonanie innych elementów ujętych w załącznikach do SIWZ, w tym we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

Kotły gazowe muszą spełniać wymogi efektywności energetycznej dla klasy co najmniej A w rozumieniu rozporządzeń wykonawczych KE do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych (…) lub normy równoważnej.
Kotły na biomasę muszą charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Wymóg dotyczy wszystkich paliw dopuszczonych do stosowania w instrukcji użytkowania urządzenia.
Kotły na biomasę muszą spełniają wymogi klasy 5 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1690).
Spełnienie ww. wymogów musi być potwierdzone certyfikatem wydanym przez uprawnioną jednostkę certyfikującą.
Kotły na biomasę muszą być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.
Opis i specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ – Opis techniczny.
Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza zmianę lokalizacji dostawy (zmianę nieruchomości). Może to nastąpić, gdy w trakcie realizacji zamówienia okaże się, że nie ma możliwości montażu instalacji w danej nieruchomości, a montaż tej instalacji będzie możliwy w innym obiekcie.
Wymagania:
1) wszystkie urządzenia, armatura i osprzęt w danym rodzaju muszą: być nowe, posiadać ważne certyfikaty i spełniać wymagania zawarte w opisie technicznym,
2) wykonawca winien przygotować i uzgodnić z Zamawiającym komplet dokumentów: projektowych, odbiorowych - protokołu odbioru (częściowego i końcowego), protokołu przekazania użytkownikowi instrukcji, Certyfikatu Instalacji i innych dokumentów mających wpływ na poprawne funkcjonowanie instalacji,
3) wszelka dokumentacja związana z realizacją umowy winna posiadać oznakowanie o współfinansowaniu inwestycji ze środków Unii Europejskiej (dot. umów, protokołów odbioru, instrukcji obsługi itp.) - wzór ww. dokumentów wykonawca przedstawi do zaakceptowania Zamawiającemu.
4) równoważne rozwiązania techniczne.
W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując opis techniczny powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych użytemu w opisie technicznym towarzyszy wyrażenie „lub równoważne".
W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych identycznych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji przetargowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy Prawo zamówień publicznych oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania potwierdzającego, że dane dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym może zaakceptować inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania wskazane przez Zamawiającego.
Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.
W sytuacji, gdy wykonawca zamierza zastosować inne materiały i urządzenia niż podane w opisie technicznym (materiały i urządzenia równoważne) winien dołączyć przed podpisaniem umowy wykaz zawierający materiały i urządzenia zawarte w opisie technicznym oraz podać ich równoważniki (nazwy materiałów i urządzeń zaproponowanych w ofercie) i uzyskać akceptację Zamawiającego.
Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.12.2019 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Rynek 18 a
Korczyna 38-420
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Gmina Korczyna
ul. Rynek 18 a
Korczyna 38-420
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się