Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla studentów i kadry administracyjnej Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie następujących szkoleń:
Część 1. Szkolenia z zakresu zamówień publicznych. W ramach tej części zostaną przeprowadzone następujące szkolenia:
1. Zamówienia publiczne dla początkujących;
2. Specjalista ds. zamówień publicznych - certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów;
3. Zamówienia publiczne w projektach unijnych;

Część 2. Szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych i RODO. W ramach tej części zostaną przeprowadzone następujące szkolenia:
1. Ochrona danych osobowych w Uczelni;
2. Szkolenie obowiązkowa dokumentacja przetwarzania danych w RODO;
3. GDPR/RODO: praktyczne podejście do implementacji regulacji o ochronie danych osobowych;
4. Szkolenie przeznaczone dla pracowników, którzy wymagają rozszerzonej znajomości określonych zagadnień bezpieczeństwa - pakiet rozszerzony;
5. Warsztaty dla ABI i IOD tworzenie, wdrażanie i nadzór nad systemem ochrony danych osobowych;

Część 3. Postępowanie administracyjne. W ramach tej części zostaną przeprowadzone następujące szkolenia:
1. Kodeks postępowania administracyjnego. Kompendium obowiązujących przepisów – warsztaty praktyczne;
2. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach studenckich, w tym zmiany obowiązujące od 1 czerwca 2017 r. Prawo Praktyka Orzecznictwo;
3. Vademecum administracyjnej obsługi studiów w świetle aktualnych przepisów wymogi formalne i praktyka;
4. Archiwum zakładowe – nowe zasady obiegu, archiwizacji i brakowania dokumentacji w jednostce;
5. Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w świetle nowych wymogów MNiSW i PKA.

Część 4. Szkolenia w zakresie przepisów administracyjnych dotyczących pomocy studentom. W ramach tej części zostaną przeprowadzone następujące szkolenia:
1. Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
2. Dokumentacja przebiegu studiów wyższych w świetle wymogów formalnych i aspektów praktycznych;
3. Studenci zagraniczni w polskich uczelniach. Kompendium wiedzy z obsługi studenta zagranicznego od rekrutacji po ukończenie studiów;
4. Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom, w tym ustalanie dochodu rodziny studenta i doktoranta;
5. Pomoc materialna dla studentów w oparciu o zmiany w prawie o szkolnictwie wyższym, świadczeniach rodzinnych oraz ubezpieczeniu społecznym - szczegółowe warsztaty najnowsze zmiany;
6. Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie przyznawania stypendiów studentom uwzględniające nowelizację ustawy KPA z 7 kwietnia 2017r.;
7. Obsługa studenta z niepełnosprawnością. Komunikacja i Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością;
8. Studenci i doktoranci z niepełnosprawnością - zasady tworzenia warunków kształcenia;

Część 5. Szkolenia w zakresie PR, Social mediów i zarządzania projektami. W ramach tej części zostaną przeprowadzone następujące szkolenia:
1. PR w administracji publicznej;
2. Social media w marketingu i sprzedaży;
3. Specjalista zarządzania projektami;

Cześć 6. Szkolenia dotyczące finansów, księgowości. W ramach tej części zostaną przeprowadzone następujące szkolenia:
1. Szkoła Podatków dla Uczelni Wyższych- przegląd zmian podatkowych;
2. Środki trwałe i ich amortyzacja z uwzględnieniem nowego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 i MSR-ów;
3. Podatek VAT, zmiany, JPK, SPLIT PAYMENT;
4. Polityka rachunkowości, przychody, podatek dochodowy, różnice kursowe i finansowanie zewnętrzne
w oparciu o MSR/MSSF;
5. Uszczelnianie podatku VAT skutki nowej legislacji dla szkół wyższych;
6. Obowiązki uczelni związane z opłacaniem składek ZUS;
7. Kalkulacja kosztów kształcenia w szkołach wyższych;
8. Zasady gospodarki finansowej uczelni w świetle najnowszych zmian ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
9. Dotacje z budżetu państwa przeznaczone uczelniom na kształcenie osób niepełnosprawnych zasady ich podziału, dokumentowania i wydatkowania;
10. Zasady wyliczania wynagrodzeń pracowników Szkół Wyższych - najnowsze przepisy;
11. Podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem zmian;
12. Akademia środków trwałych;
13. Kurs Obsługa programu SYMFONIA Kadry i Płace;
14. Kurs obsługa programu PŁATNIK;

Część 7. Szkolenia w zakresie obsługi systemów funkcjonujących na Uczelni. W ramach tej części zostaną przeprowadzone następujące szkolenia:
Qrezus F-K, Sprzedaż, zakupy, płace, kadry ST- szkolenia uzupełniające;

Część 8. Szkolenia w zakresie motywacji i efektywnej komunikacji. W ramach tej części zostaną przeprowadzone następujące szkolenia:
1. Budowanie autorytetu kierownika zespołu poprzez efektywną komunikację z podwładnymi w trudnych sytuacjach;
2. Zarządzanie zmianą w zespole i organizacji. Szkolenie Premium dla kierowników zespołów uczelni;
3. Efektywne motywowanie pozafinansowe pracowników. Szkolenie Premium dla kadry zarządzającej uczelnią. CEM;

Część 9. Szkolenia IT. W ramach tej części zostaną przeprowadzone następujące szkolenia:
1. VM bnbvhware vSphere: Troubleshooting Workshop v5.5 VM-STW-v5.5;
2. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku MS Windows Server 2016 i Windows 10;
3. Bezpieczeństwo sieci / testy penetracyjne szkolenie;
4. Szkolenie dla IT - tworzenie, wdrażanie i nadzór nad systemem bezpieczeństwa informacji;
5. Eset administrator(dotyczy zintegrowanego systemu do zarządzania bezpieczeństwem antywirusowym wszystkich komputerów uczelni);
6. Podstawy bezpieczeństwa systemów informatycznych;
7. Wprowadzenie do tworzenia aplikacji mobilnych;
8. Kurs Android - podstawy tworzenia aplikacji;
9. Fundamenty języka Java;
10. Jak stworzyć CMS w JavaScript;

Część 10. Szkolenia skierowane do pracowników Akademickiego Biura Karier. W ramach tej części zostaną przeprowadzone następujące szkolenia.
1. Coaching kariery – Akredytowane szkolenie coaching kariery;
2. Doradztwo zawodowe w Akademickich Biurach Karier;
3. Kurs metodologia tworzenia indywidualnego planu działania (IPD);
4. Techniki motywacyjne stosowane podczas rozmów indywidualnych z klientem Akademickiego Biura Karier

Część 11. Szkolenia z zakresu zarządzania jakością. W ramach tej części zostaną przeprowadzone następujące szkolenia:
1. Szkolenie - Audytor Wewnętrznych Systemów Zarządzania Jakością;
2. Szkolenie "Six- Sigma";

Część 12. Szkolenia nadające uprawnienia do wykonywania zawodu. W ramach tej części zostaną przeprowadzone następujące szkolenia:
1. Uprawnienia elektryczne, stanowisko eksploatacja, zakres obsługa urządzeń do 1kV;
2. Kurs spawacza - podstawowy;

Część 13. Szkolenia miękkie. W ramach tej części zostaną przeprowadzone następujące szkolenia:
1. Partycypacja społeczna w zarządzaniu publicznym;
2. Etyka w pracy w sektorze publicznym
3. Wystąpienia publiczne;
4. Autowizerunek;
5. Marketing terytorialny
6. Protokół dyplomatyczny
7. Public Relations
8. Sztuka pisania pism i kultura języka polskiego;
9. Dodatkowe zajęcia praktyczne w formie projektowej "Interwencja kryzysowa i pomoc psychologiczna";
10. Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym;

Część 14. Kursy instruktorskie. W ramach tej części zostaną przeprowadzone następujące szkolenia:
1. Kurs na stopień ratownika wodnego;
2. Kurs instruktora sztuk walki;
3. Kurs instruktora samoobrony;
4. Kurs instruktora fitness;

Część 15. Kursy językowe. W ramach tej części zostaną przeprowadzone następujące szkolenia:
1. Kurs języka słowackiego;
2. Kurs języka angielskiego;

Część 16. Wyjazdy studyjne. W ramach tej części zostaną przeprowadzone następujące wyjazdy:
1. Wizyta studyjna w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu (noclegi, przejazdy, wyżywienie, ubezpieczenie, koszty przewodnika);
2. Wizyta studyjna w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w Warszawie (noclegi, przejazdy, wyżywienie, ubezpieczenie, koszty przewodnika);
3. Wizyta studyjna w Biurze Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie (noclegi, przejazdy, wyżywienie, ubezpieczenie, koszty przewodnika);
4. Wizyta studyjna w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Szczyrku (noclegi, przejazdy, wyżywienie, ubezpieczenie, koszty przewodnika);
5. Wizyta studyjna na Uniwersytecie Preszowskim (noclegi, przejazdy, wyżywienie, ubezpieczenie, koszty przewodnika);

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załącznikach nr 5 do niniejszej specyfikacji.
3.2 Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego dla każdej z części zostaną odrzucone.
3.3 Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części zamówienia.
3.4 Miejsca szkoleń zostały wskazane w załączniku nr 5.
3.5 Wykonawca będzie zobowiązany zorganizować szkolenie w wymaganym zakresie po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez Zamawiającego (zorganizowaniu grupy szkoleniowej) w terminie do 21 dni od chwili zgłoszenia, chyba że Wykonawca zaproponuje krótszy termin zgodnie z formularzem ofertowym.
3.6 Wykonawca w przypadku szkoleń, które odbywać się będą poza siedzibą Uczelni, lub w przypadku wyjazdów studyjnych będzie zobowiązany zapewnić dostępność szkolenia, w tym transportu, dla osób niepełnosprawnych).
3.7 Ogólne wymagania:
a) Przygotowanie szczegółowego programu oraz harmonogramu szkolenia/kursu,
b) Zapewnienie wykładowców/instruktorów z kompetencjami do prowadzenia praktycznej nauki zawodu,
c) Skierowanie uczestników kursów zawodowych na badania lekarskie w celu dopuszczenia do kursu (jeżeli jest to wymagane) na co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu oraz do ich sfinansowania. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu informacji o wynikach badań niezwłocznie po ich otrzymaniu,
d) Przeprowadzenie egzaminów końcowych sprawdzających zdobyte wiadomości w zakresie zajęć teoretycznych i praktycznych ( dotyczy uczestników kursów zawodowych);
e) po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają dokumenty potwierdzające jego ukończenie –zaświadczenia lub certyfikaty, oraz suplement zawierający:
1. informacje o okresie trwania szkolenia,
2. tematy i wymiar godzinowy zajęć edukacyjnych,
3. numer z rejestru zaświadczenia, do którego suplement jest dodatkiem,
4. podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową prowadzącą szkolenie.
Zaświadczenia muszą być oznaczone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów.
d) Przedłożenie list obecności uczestniczek/uczestników na zajęciach w poszczególnych dniach oraz listy poświadczające odbiór materiałów dydaktycznych, korzystanie z posiłków (jeśli dotyczy), kopie zaświadczeń lub certyfikatów, a także inne dokumenty potwierdzające organizację i prowadzenie zajęć w sposób należyty, w szczególności ankiety wypełnione przez uczestników zajęć, dzienniki zajęć,
f) Przeprowadzenie ewaluacji prowadzonych zajęć – dokonanie oceny prowadzonych zajęć za pomocą ankiet ewaluacyjnych,
g) Przeprowadzenie testów wejścia i testów wyjścia,
h) W przypadku szkoleń które odbywać się będą poza siedzibą Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić dojazd uczestników ( w tym osób niepełnosprawnych) do miejsca szkolenia oraz ubezpieczyć uczestników.
i) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli realizacji zamówienia, a Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału w zajęciach osobom wskazanym przez Zamawiającego do przeprowadzenia kontroli realizacji przedmiotu zamówienia.
j) Wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu oryginały dokumentacji wytworzonej w związku z realizacja zamówienia w szczególności: listy obecności, testy wejścia i wyjścia, ankiety etc.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Kolbego 8
Oświęcim 32-600
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Małopolska Uczenia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
Kolbego 8
Oświęcim 32-600
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się