„Zakup i dostawa mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego w ramach budowy instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie k. Biłgoraja.”

» Opis zapytania

Zakup i dostawa mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego do odpadów – 1 szt.
Wymagane minimalne parametry techniczne mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego do odpadów :
1. fabrycznie nowy - rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.,
2. maszyna nie może być prototypem, musi pochodzić z seryjnej produkcji oraz posiadać oznakowanie CE,
3. rozdrabniacz do odpadów gabarytowych, wolnoobrotowy, dwuwałowy o konstrukcji stalowej z obudową stalową,
4. wały o długości min. 1500 mm,
5. wyposażony w belki lub belki i szczęki łamiące do regulacji wielkości frakcji produktu,
6. automatyczna funkcja rewersu,
7. wyposażenie w system automatycznej zmiany prędkości obrotowej,
8. urządzenie zdalnie sterowane z automatycznym wyłącznikiem,
9. wały rozdrabniające przystosowane do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych, odpadów komunalnych,
10. wydajność urządzenia przy odpadach wielkogabarytowych – min. 15 Mg/h,
11. wały z możliwością regeneracji (np. poprzez napawanie),
12. silnik o mocy min. 220 KM spełniający aktualną normę emisji spalin dla danej mocy silnika,
13. prędkość obrotowa wałów do 45 obr/min,
14. moment obrotowy na wale w zakresie od 160 000 do 240 000 Nm,
15. urządzenie wyposażone w separator magnetyczny nad taśmowy z przenośnikiem taśmowym.
16. urządzenie przeznaczone do transportu samochodem z zabudową hakową lub jako przyczepa tandemowa,
17. kosz zasypowy stały o pojemności min. 2,25 m3,
18. przenośnik wyrzutowy z wysokością wyrzutu - min. 3300 mm,
19. masa maszyny min. 13 ton,
20. wyposażenie dodatkowe - zapasowy komplet wałów (jeżeli oferent posiada w swoim asortymencie zaleca się dodatkowy komplet wałów do kruszenia betonu),
21. wyposażenie w zapasową taśmę wyrzutowa
22. wyposażenie w zapasową taśmę separatora magnetycznego,
23. Dokumenty które powinny być dostarczone z rozdrabniaczem:
23.1. świadectwo zgodności CE
23.2. karta gwarancyjna i serwisowa
23.3. instrukcja obsługi w języku polskim
UWAGA - Wskazane powyżej parametry i wyposażenie rozdrabniacza mają charakter wymogów minimalnych.
1.Szczegółowy zakres zamówienia:
1.1.Mobilny rozdrabniacz wolnoobrotowy do odpadów będzie dostarczone przez Wykonawcę i na jego koszt do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie będącego w strukturze Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju przy ul. Łąkowej 13 (koszty związane z realizacją zamówienia – załadunek, dostawa, ubezpieczenie transportu, rozładunek, należy uwzględnić w cenie ofertowej). Adres dostawy – Zakład Zagospodarowania Odpadów w Korczowie (dz. nr 1458/3), Gmina Biłgoraj, woj. Lubelskie, Polska.
1.2. Przedmiotowy mobilny rozdrabniacz wolnoobrotowy powinien być urządzeniem fabrycznie nowym (nieużywanym) rok produkcji nie wcześniej niż 2019.
1.3. Wykonawca wraz z maszyną wyda Zamawiającemu sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski dokumenty pozwalające Zamawiającemu na korzystanie z maszyny zgodnie z prawem oraz z jego technicznym i gospodarczym przeznaczeniem. Wykonawca wraz z dostawą maszyny zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski następujące dokumenty: świadectwo zgodności CE lub deklaracja zgodności wystawioną przez producenta, instrukcje obsługi maszyny w języku polskim - dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR). katalog części zamiennych w języku polskim, dokument gwarancyjny (karta lub książka gwarancyjna), warunki serwisowania gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
1.4. Wykonawca gwarantuje dostawę maszyny wolnej od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych oraz wad prawnych.
UWAGA – Zamawiający nie dopuszcza dostawy urządzeń prototypowych.
1.5. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć przedmiot zamówienia na czas przewozu do Zamawiającego. Nieprawidłowe zabezpieczenie i ewentualne uszkodzenie w czasie transportu obciąża Wykonawcę.
1. 6. Wykonawca po rozładunku urządzenia dostarczonego w ramach zamówienia dokona rozruchu maszyny w obecności przedstawicieli Zamawiającego w celu sprawdzenia i potwierdzenia prawidłowości działania.
1.7. Czynności odbioru maszyny będą realizowane w na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie przez upoważnionych przedstawicieli Stron w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia o gotowości maszyny do odbioru. Za dni robocze uznaje się dni i godziny pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 7:00 do 15:00. W ramach czynności odbioru Zamawiający sprawdzi stan dostarczonej maszyny, kompletność dokumentów, o których mowa w pkt 3.4.3. i zgodność parametrów maszyny z opisanymi w SIWZ i ofercie Wykonawcy.
1. 8. Maszyna musi odpowiadać powszechnie obowiązującym standardom i normom przyjętym dla tego rodzaju urządzeń, być dopuszczone do obrotu i stosowania w Polsce i UE (należy dostarczyć świadectwo zgodności CE lub deklarację zgodności CE wystawioną przez producenta), spełniać wymogi SIWZ.
1. 9. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia – min. 24 miesiące lub 2000 mth w zależności co wystąpi pierwsze liczony od daty podpisania przez strony umowy na dostawę bezusterkowego protokołu zdawczo – odbiorczego maszyny.
1. 10. Wykonawca wykona wymagane przeglądy w okresie gwarancji oraz serwis urządzenia wraz z dojazdem do ZZO w Korczowie. Koszty okresowych wymaganych przeglądów wraz z wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi przewidzianymi w karcie gwarancyjnej/serwisowej dla danego przeglądu w ciągu trwania gwarancji pokrywa Wykonawca.
1.11. Wykonawca zapewni autoryzowany serwis dostarczonego urządzenia. Serwis realizowany będzie zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji. W przypadku zgłoszonej awarii w okresie gwarancji koszty dojazdu do Zamawiającego lub transportu mobilnego rozdrabniacza do serwisu pokrywa w pełni Wykonawca w ramach ceny ofertowej.
1.12. Czas reakcji serwisu Wykonawcy na zgłoszone uszkodzenie (awarię) nie przekroczy 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Za reakcję serwisu rozumie się zdiagnozowanie uszkodzenia (awarii) mobilnego rozdrabniacza.
1.13. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie stanowiskowe w zakresie bieżącej obsługi, eksploatacji, konserwacji, dokonywania drobnych napraw oraz bhp dostarczonego urządzenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego z obsługi mobilnego rozdrabniacza w terminie ustalonym przez Zamawiającego nie później niż w ciągu 10 dni od podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego. Szkolenie musi się odbyć na terenie ZZO w Korczowie i w czasie uzgodnionym z Zamawiającym oraz obejmować pełny zakres umożliwiający prawidłową eksploatację urządzenia zapewniającą bezawaryjną pracę. Z przeprowadzonego szkolenia zostanie sporządzony protokół szkolenia podpisany przez strony oraz szkolonych pracowników.
1.14. W sytuacji, gdy Zamawiający opisał w SIWZ lub jego załącznikach przedmiot zamówienia przez wskazanie nazwy materiałów lub towarów za wskazaniem producenta, znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu charakteryzującego konkretne produkty lub usługi, albo normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy, oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza w tym wypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych, co oznacza, że Wykonawca ma prawo zastosować inny materiał lub towar pod warunkiem jego równoważności, tzn., że posiada on nie gorsze niż opisane w SIWZ parametry techniczne, jakościowe i użytkowe, a zaproponowane rozwiązania gwarantują realizację zamówienia w zgodzie z SIWZ. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość. Ewentualne operowanie w opisie przedmiotu zamówienia nazwami własnymi (konkretny producent - dostawca lub konkretny produkt) ma wyłącznie charakter przykładowy, i służy opisaniu pożądanego przez Zamawiającego standardu i określeniu właściwości oraz wymogów technicznych, jakościowych i użytkowych zamawianych maszyn. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakimi muszą odpowiadać „produkty”, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Materiały, rozwiązania proponowane w ofercie równoważnej nie muszą cechować się dokładnie takimi samymi parametrami jak te, które podane zostały w SIWZ. Uznaje się bowiem, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, źródłem lub szczególnym procesem, który charakteryzuje produkty usługi. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy spełniają minimalne wymagania wskazane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub rozwiązania w postaci np. atestów, certyfikatów czy aprobat technicznych. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji opisanej powyżej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Łąkowa 13
Biłgoraj 23-400
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju
Łąkowa 13
Biłgoraj 23-400
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się