Dostawa prasy oraz dostęp do serwisów elektronicznych na rok 2020.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa na potrzeby Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego prasy i czasopism w roku 2020 dla części I: ”Prasa drukowana”,
dla części II: „Prasa elektroniczna (on – line)”, którą Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać i dostarczać Zamawiającemu do siedzib w Warszawie przez okres obowiązywania Umowy. Poprzez „dostawę” Zamawiający rozumie dostarczanie dzienników, tygodników, miesięczników, czasopism, magazynów oraz innych wydawnictw periodycznych, zwanych dalej „prasą” w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (on – line), zgodnie z wykazem tytułów w Formularzu cenowym dla części I: „Prasa drukowana”, dla części II: „Prasa elektroniczna (on-line)”, stanowiącymi Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ oraz w Projekcie Umowy
dla części I/II stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ.

W ramach wykonania zamówienia Wykonawca/cy będzie/dą systematycznie dostarczał/li prasę codzienną oraz tytuły będące periodykami do budynków Zamawiającego zlokalizowanych w Warszawie oraz na wskazane przez Zamawiającego adresy e-mail.
Prasa będzie dostarczana w pakietach w dniu jej wydania. Zamawiający wymaga,
aby pakiety były dostarczane do godziny 6:30.

Zamawiający w trakcie trwania Umowy zastrzega sobie prawo do rezygnacji
z niektórych tytułów prasowych lub zmniejszenia liczby zamawianych egzemplarzy poszczególnych tytułów, a Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu. Zakres zamówienia może zostać pomniejszony do 30% wartości Umowy zawartej z wybranym Wykonawcą.

UWAGA:
Ofertę należy złożyć na wszystkie pozycje wymienione w wykazie tytułów objętych dostawą – w przeciwnym wypadku, tj.: pominięcia którejkolwiek z pozycji wymienionych w formularzu ofertowym tabeli, zaoferowanie wartości „0,00 zł” lub wpisanie „gratis” oferta zostanie odrzucona.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.12.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Piękna 20
Warszawa 00-549
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Książki, czasopisma, publikacje edukacyjne

» Dane nabywcy

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Piękna 20
Warszawa 00-549
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się