Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie - zgodnie ze wzorem umowy - załącznik nr 6a i 6b do SIWZ oraz utrzymywanie obiektów budowlanych we właściwym stanie zgodnie z wzorem umowy użyczenia stanowiącym załącznik nr 2 do wzorów umów.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dwie części :
1) Część 1 - zarządzanie cmentarzami komunalnymi przy ul. Piaskowej oraz ul. Kard. St. Wyszyńskiego w Iławie obejmuje:
a) Działalność cmentarną na cmentarzu komunalnym przy ul. Piaskowej oraz przy ul. Kardynała Wyszyńskiego - jako cmentarza nieczynnego (cmentarz zamknięty dla pochówków),
b) Utrzymanie obiektów budowlanych i uzbrojenia,
c) Utrzymanie i konserwację zieleni na terenie cmentarza przy ul. Piaskowej,
d) Utrzymanie w stałej czystości i porządku terenu cmentarza przy ul. Piaskowej,
e) Szczegółowy zakres usługi określa wzór umowy oraz załącznik nr 1 do wzoru umowy dla części 1 dołączony do SIWZ.
2) Część 2 - zarządzanie cmentarzem komunalnym przy ul. Ostródzkiej w Iławie obejmuje:
a) Działalność cmentarną,
b) Utrzymanie obiektów budowlanych i uzbrojenia,
c) Utrzymanie i konserwację zieleni na terenie cmentarza przy ul. Ostródzkiej,
d) Utrzymanie w stałej czystości i porządku terenu cmentarza przy ul. Ostródzkiej,
e) Szczegółowy zakres usługi określa wzór umowy oraz załącznik nr 1 do wzoru umowy dla części 2 dołączony do SIWZ.
3. Szczegółowy zakres usługi określają wzory umów wraz załącznikami dla poszczególnych części zamówienia. Wzory umów stanowią załącznik nr 6a i 6b do SIWZ.
4. Ze względu na specyfikę zamówienia, celem uniknięcia konfliktu interesu, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą prowadzić działalności pogrzebowej (usług pogrzebowych) oraz pośredniczyć w świadczeniu takich usług. Przez prowadzenie działalności pogrzebowej Zamawiający rozumie czynne prowadzenie działalności gospodarczej zajmującej się pochówkami, jak też posiadanie wpisu we właściwym rejestrze lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej działalności określonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) kodem PKD 96.03.Z - Pogrzeby i działalność pokrewna.
5. Nazwy kodów dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV 70330000-3 - Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy, 98371111-5 - Usługi utrzymania cmentarzy, 79993000-1 - Usługi zarządzania obiektami budowlanymi i urządzeniami, 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych, 77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew, 90511300-5 - Usługi zbierania śmieci.
6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
7. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (polegających na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac:
1) część 1 i 2: administracja biura cmentarza, utrzymanie terenów cmentarzy w czystości i porządku, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych, utrzymanie zieleni oraz innych czynności wymienionych we wzorach umów wraz z załącznikami na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 t.j.) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w załączniku nr 6a i 6b - wzór umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.12.2019 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Niepodległości 13
Iława 14-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Gmina Miejska Iława
ul. Niepodległości 13
Iława 14-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się