Dostawa wyposażenia do pracowni elektrycznej w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie w ramach projektu pt. „Nowe kompetencje inwestycją w przyszłość”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni elektrycznej w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie w ramach projektu pt. „Nowe kompetencje inwestycją w przyszłość” współfinansowanego w ramach Osi priorytetowej X EDUKACJA DLA ROZWOJU REGIONU, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
2. Wykonawca/cy zobowiązuje/zują się dostarczyć na koszt własny (własnym transportem) oraz zamontować (jeśli dotyczy) przedmiot zamówienia do:
- Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie, ul. Świętojańska 82, 07-200 Wyszków.
3. Dostawa sprzętu obejmuje również wniesienie do wskazanych przez osobę/y odpowiedzialną/ne za realizację umowy po stronie Zamawiającego pomieszczeń w budynku, o którym mowa w ust.2 na koszt Wykonawcy oraz montaż (jeśli dotyczy). Dostawa odbywać się będzie w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
4. Zgodność dostawy z umową będzie potwierdzona protokołami odbioru.
5. Zamawiający informuje, że ewentualne wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych oraz wynika z konieczności wykorzystania środka dydaktycznego o określonych cechach dla uzyskania zamierzonych celów Projektu oraz osiągnięcia efektów dydaktyczno-wychowawczych przez uczniów placówki.
6. Jeżeli w treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patenty lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń itp. Zamawiający dopuszcza dostawy o rozwiązaniu równoważnym do opisanych. Zamawiający na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy PZP wymaga aby Wykonawca, który zaoferuje dostawy o rozwiązaniach równoważnych (o parametrach nie gorszych niż opisane przez Zamawiającego w załączniku nr 4 do SIWZ) wykazał, że oferowane produkty spełniają wymagania (parametry) opisane ww. załączniku (techniczne, użytkowe, jakościowe, funkcjonalne).
7. W przypadku zaoferowania sprzętu równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty opis techniczny dostarczonego sprzętu, karty produktów, itp.
8. Wykonawca, przedstawiając ofertę, zobowiązany jest w Załączniku nr 1 do SIWZ do określenia:
 nazwy produktu,
 nazwy producenta,
 modelu oferowanego urządzenia i innych produktów,
 opisu parametrów technicznych.
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym opis minimalnych wymagań technicznych określa formularz cenowy – załącznik nr 4 do SIWZ oraz załączony do SIWZ projekt umowy – załącznik nr 2.
10. Wymagania dodatkowe:
1) Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt będzie wysokiej jakości, zapewnia należyte bezpieczeństwo oraz posiada właściwe opakowanie, oznakowanie, certyfikaty, licencje, instrukcje obsługi w języku polskim.
2) Wszystkie rzeczy stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, niewadliwe, dopuszczone do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3) Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres zgodny
z gwarancją producenta od dnia odbioru dostaw, jednakże nie krótszy niż 2 lata. Gwarancja nie może ograniczać prawa Zamawiającego do zainstalowania w zakupionym sprzęcie standardowych urządzeń
i oprogramowania przez wykwalifikowany personel Zamawiającego.
4) Naprawy gwarancyjne będą wykonywane przez Wykonawcę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zgłoszenia awarii będą przekazywane przez Zamawiającego telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faxem. Czynności związane z usunięciem awarii winny być podjęte przez Wykonawcę w terminie 48 godzin od jej zgłoszenia.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Róż 2
Wyszków 07-200
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Zarząd Powiatu Wyszkowskiego
Róż 2
Wyszków 07-200
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się