Zorganizowanie - 40 godzinnych, 10- dniowych warsztatów integracyjno-edukacyjnych pn. „ZIMOWE FIGLE-MIGLE”– dla dzieci/uczestników projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom”

» Opis zapytania

1. Cel zamówienia :
• kreatywne spędzanie czasu wolnego,
• promocja aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez dobrą zabawę,
• rozwój zainteresowań, zdolności i predyspozycji dzieci poprzez twórcze zajęcia,
• zwiększenie kompetencji społecznych dzieci i wyposażenie uczestników w niezbędne umiejętności oraz rozwinięcie konkretnych walorów, osobowościowych, przełamanie barier, a przede wszystkim wywołanie wśród uczestników uśmiechu i poczucia sprawstwa;
• zapewnienie opieki i urozmaicenie czasu wolnego dzieciom/uczestnikom projektu podczas ferii zimowych, które ze względu na trudną sytuację finansową nie mogą skorzystać z innych form wypoczynku

2. Termin realizacji usługi: 10 dni roboczych w okresie od 13 stycznia 2020r do 26 stycznia 2020r. Pierwszy tydzień 4 dni w godzinach od 11.00 do 15.00 i 1 dzień w godzinach od 15.00 do 19.00, drugi tydzień 4 dni w godzinach od 11.00 do 15.00 i 1 dzień w godzinach od 15.00 do 19.00 (godzina rozumiana jako godzina zegarowa). Ostateczny termin oraz godziny realizacji zadania zostaną ustalone przed podpisaniem umowy.

3. Przewidywana liczba osób: 8 dni kiedy zajęcia odbywać będą się w godzinach dopołudniowych liczba osób to 27 dzieci w wieku od 3-13 r.ż, 2 dni kiedy zajęcia odbywać będą się w godzinach popołudniowych liczba osób to 27 dzieci i 16 osób dorosłych - rodziców dzieci. Podana liczba ma jedynie charakter orientacyjny, dlatego też Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia liczby uczestników z przyczyn niezależnych od niego. Zamawiający pomimo przyjmowania deklaracji uczestnictwa w zajęciach składanych przez uczestników projektu, nie jest w stanie przewidzieć ostatecznego skutku przedmiotu zawartej umowy tzn. dokładnej ilości uczestników. Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie w sytuacji mniejszej ilości uczestników przez Zamawiającego niż prognozowane.
4. Miejsce realizacji zamówienia zapewni Zamawiający: jednostki OPS znajdujące się na trenie miasta Chorzów tj.
• Centrum Aktywizacji Społecznej w Chorzowie, ul. Powstańców 70
• Centrum Pracy Socjalnej w Chorzowie, ul. Kasprowicza 2
• Centrum Inicjatyw Społecznych w Chorzowie ul. 3-Maja 18
lub lokal CUMY w Chorzowie ul. Wolności 3

Ostateczne miejsce realizacji zadania wskazane zostanie przed podpisaniem umowy.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
„Zorganizowanie - 40 godzinnych, 10- dniowych warsztatów integracyjno-edukacyjnych pn. „ZIMOWE FIGLE-MIGLE”– dla dzieci/uczestników projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom”
STRONA 2
5. Zadania Wykonawcy
1. Zorganizowanie 6, 4-godzinnych zajęć artystyczno-dydaktycznych, warsztatów, gier, zabaw oraz zajęć praktyczno-technicznych np. budowanie karmnika, rękodzieło, warsztaty malarskie, graffiti, muzyczne itd. Zajęcia mają rozwijać w uczestnikach umiejętności współdziałania w grupie, integrować ich, uczyć właściwych postaw i nawyków oraz odpowiedzialności wobec siebie i innych.
2. Zorganizowanie co najmniej dwóch wyjść(po jednym w każdym tygodniu realizacji zamówienia) grupowych na lodowisko, sala zabaw dla dzieci „Hopsa-Hopsa”, Freestyle Park, Skansen, Planetarium, Aqua Park itp. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z organizacją powyższego, takich jak np. usługa transportowa, bilety wstępu na zaproponowaną atrakcję, a w przypadku lodowiska koszt związany z wypożyczeniem łyżew.
3. Zorganizowanie 2, 4 godzinnych zajęć warsztatowo-integracyjnych dla dzieci i rodziców, zajęcia w szczególności mają mieć charakter wspólnej pracy przez zabawę dzieci z rodzicami. Dlatego też celem ww. 2 wspólnych warsztatów ma być np. przygotowanie jakiegoś wydarzenia np. balu karnawałowego. Warto postawić rodzica i dziecko w roli współtwórcy i organizatora wydarzenia. Dla zobrazowania oczekiwań Zamawiającego poniżej przykład: Zorganizowanie wspólnego balu karnawałowego jako aktywna forma współpracy i zabawy dzieci i rodziców. 1 warsztaty/zajęcia - przygotowanie np. scenariusza balu tj. wybór rodzaju muzyki, zabaw przy udziale wodzireja, którym może zostać jeden z rodziców, strojów dla dzieci i rodziców, przygotowanie elementów dekoracyjnych do wystroju sali. Część zadań rodzice z dziećmi mogą dokończyć wspólnie w domu. 2 warsztaty/zajęcia – realizacja wydarzenia – wspólne strojenie sali, zabawa, wspólne sprzątanie sali.
4. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztu zakupu oraz zabezpieczenia wszystkich niezbędnych materiałów, wyposażenia do realizacji zaproponowanych w programie zajęć.
5. Zapewnienie opieki medycznej w razie potrzeby oraz zapewnienie podstawowych leków i materiałów opatrunkowych w czasie pobytu uczestników na zajęciach w ramach usługi (apteczka).
6. Zapewnienie kadry gwarantującej prawidłową realizację usługi - min. 2 wychowawców/animatorów dla 27 osobowej grupy. Wychowawcy/animatorzy powinni posiadać niezbędne uprawnienia, kwalifikacje i umiejętności potwierdzone stosownymi dokumentami.
7. Prowadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację usługi tj. listy obecności, wykonanie dokumentacji fotograficznej w ilości min. 20 szt. z całego wydarzenia oraz krótkiego filmu reporterskiego 2-3 min zawierającego wypowiedzi uczestników. Film będzie wykorzystany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie do celów dokumentacyjnych projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom” w ramach którego realizowana jest usługa.
8. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich pozwoleń do realizacji tego typu usługi wynikających z przepisów prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczestników organizowanych warsztatów, zarówno w miejscu/lokalu realizacji zamówienia, jak i podczas wydarzeń organizowanych poza lokalem. Z uwagi na powyższe Wykonawca może jeśli uzna za zasadne do oszacowania wartości zamówienia doliczyć koszt ewentualnych ubezpieczeń.

6. Postanowienia dodatkowe:
1. Zamawiający ubezpiecza uczestników projektu ubezpieczeniem NNW w zakresie ograniczonym tj. ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały podczas zajęć realizowanych w ramach projektu oraz podczas drogi do/z.
2. Program warsztatów powinien być dostosowany do wieku uczestników, powinien zapewnić uczestnikom zajęć taki poziomu bezpieczeństwa, jaki jest powszechnie przyjęty i stosowany w danej kategorii zajęć i rodzaju sportu, którego elementy są wykorzystywane w przedstawionym programie. Program nie powinien być nadmiernie wyczerpujący fizycznie, z zaproponowaniem różnego stopnia sprawności fizycznej, tak by każdy z uczestników mógł brać w nim czynny udział. Nie będzie zawierał ćwiczeń, które będą zbyt ryzykowne lub niebezpieczne. Nie spowoduje urazów psychicznych u żadnego z uczestników.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich pozwoleń do realizacji tego typu usługi wynikających z przepisów prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczestników podczas organizowanych działań.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r., Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz kierowania się polityką równych szans tzn. podczas realizacji zajęć nie będzie występowała dyskryminacja ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, religię lub światopogląd, wiek czy orientację seksualną,
5. Wybrany w postępowaniu Wykonawca oświadczy, iż osoby, które wykonywać będą usługę opieki pedagogicznej nad dziećmi nie znajdują się w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualny ( Rejestr z dostępem ograniczonym) , prowadzonym zgodnie z Ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 405). Wykonawca, na każdym etapie realizacji umowy, udostępni – na żądanie Zamawiającego, dane osób wykonujących usługę celem sprawdzenia ich w w/w Rejestrze lub sam przedstawi dowody braku zamieszczenia tychże osób w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualny (Rejestrze z dostępem ograniczonym).
6. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia stanowić będzie załącznik do umowy. Zmiana osób wykonujących zadanie wymagać będzie każdorazowej zgody Zamawiającego, z uwzględnieniem w/w zapisów dotyczących Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (rejestrze z dostępem ograniczonym).


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.12.2019 | 10:30


» Lokalizacja

ul. Kruszcowa 22
Chorzów 41-500
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kruszcowa 22
Chorzów 41-500
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się