Kompleksowa ochrona żubra w Polsce - Dostawa karmy na rok 2019.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa karmy oraz usługa rozwożenia i wyłożenia karmy obejmująca realizację zadania pod nazwą: Kompleksowa ochrona żubra w Polsce – Dostawa karmy na rok 2019 w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” , numer projektu POIS.02.04.00-00-0027/18.

Przedmiot zamówienia składa się z pięciu części:

Część 1 zamówienia: buraki cukrowe –70 ton(ze zbiorów tegorocznych) bez zanieczyszczeń mechanicznych, oczyszczone z liści, korzonków i gleby. Dostawa jednorazowa, obejmująca transport i rozładunek w magazynach zlokalizowanych w miejscowości Średnie Wielkie.
Część 2 zamówienia: sianokiszonka w postaci balotów ofoliowanych – 10 ton/20 balotów w belach (ze zbiorów tegorocznych). Baloty nie mogą być uszkodzone tzn. folia nie może być przebita lub przedarta. Dostawa jednorazowa obejmująca transport i rozładunek w magazynie zlokalizowanym w miejscowości Średnie Wielkie.
Część 3 zamówienia: dostawa 2 ton kostek solnych do lizawek (kostki o wadze 10 kg); Dostawa jednorazowa, obejmująca transport i rozładunek w magazynie zlokalizowanym w miejscowości Średnie Wielkie.
Część 4 zamówienia: granulat dla żubrów ilości 10 ton. Granulat przeznaczony dla roślinożerców przeżuwających, wymagających w diecie obecność garbników występujących w korze drzew liściastych. Skład granulatu: śruty zbożowe, mąka pastewna, otręby zbożowe, śruty białkowe, śruta lniana, susz z lucerny, kora z drzew liściastych, melasa, sól pastewna, kreda pastewna, fosforan monocal, premiks witaminowy i mineralny. Granulat musi być zapakowany w worki o wadze 25-50 kg. Dostawa jednorazowa, obejmująca transport i rozładunek w magazynie zlokalizowanym w miejscowości Średnie Wielkie.
Część 5 zamówienia: rozwożenie i wykładanie karmy we wskazane miejsca (3 lokalizacje: Leśnictwo Średnie Wielkie (oddz. 84, dwie lokalizacje), oraz leśnictwo Szczawne (oddz.156 jedna lokalizacja) – Razem 90 ton. Dowóz po drogach publicznych, gminnych szutrowych, gruntowych, oraz leśnych. Odległość transportu – ok 3,50 km z magazynu w miejscowości Średnie Wielkie do miejsc wykładania karmy. Odśnieżanie dojazdów (drogi leśne) do miejsc dokarmiania. Prace porządkowe w miejscach dokarmiania (prace mechaniczne i ręczne).
2. Miejsce realizacji zamówienia (lokalizacja):
Teren Nadleśnictwa Lesko.
Dostawa do magazynów wskazanych przez Zamawiającego środkiem transportowym Wykonawcy.
3. Rodzaj zamówienia: Dostawy (część 1-4); usługi (część 5).
4. Informacje o ofercie wariantowej, umowie ramowej i aukcji elektronicznej:
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,
- Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej,
- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej ani utworzenia dynamicznego systemu zakupów,
5. Zamówienia częściowe.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Ofertę można złożyć na jedną lub więcej części.
6. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na formularzu ofertowym. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Łączki 8
Lesko 38-600
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Lesko z/s w Łączkach
Łączki 8
Lesko 38-600
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się