przeprowadzenie badań ankietowych na podstawie opracowanego kwestionariusza metodą PAPI na grupie 100 pasażerów korzystających z usługi transport na żądanie” w Krakowie (Tele-Bus)

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie badania ankietowego wśród pasażerów usługi transport na żądanie w Krakowie. Usługi te są świadczone w Krakowie pod nazwą Tele-Bus Zgodnie z danymi organizatora transportu (MZK w Krakowie) liczba pasażerów korzystających z ww linii wynosi ok 3000 pasażerów miesięcznie (ok 120 dziennie). Nie jest znana struktura pasażerów. Jest to istotne z powodu braku możliwości badania osób poniżej 16 roku życia (wymagana zgoda opiekunów prawnych). Stąd też na początku należy określić strukturę pasażerów. Polegać to powinno na obserwacji pasażerów korzystających z usługi Tele Bus. W kolejnym etapie należy przebadać 100 pasażerów (pasażerowie powyżej 16 roku życia) korzystających z usługi transport na żądanie.
Ankieta składa się z 13 pytań w tym 3 pytania to tzw. metryczka (dołączony wzór ankiety).
Wyniki badań powinny być przedstawione w zbiorczej formie (w programie Excel) wraz z podstawowym opracowaniem wyników badań.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, noszące znamiona stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917). Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem (w szczególności: ankietera).
Procedura weryfikacji zastosowania postanowień niniejszego ustępu została określona we wzorze umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.12.2019 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi badawcze rynku i rozwojowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się