Naprawa i konserwacja okien PCV .

» Opis zapytania

Nazwa: Naprawa i konserwacja okien PCV .
Opis: usługa
Ilość: 1 [kpl.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:


Normal
0


21


false
false
false

PL
X-NONE
X-NONE
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;}1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

przedmiotem zamówienia jest naprawa i konserwacja okien PCV nw.:Wydz. Transportu KWP w Łodzi ul. Stokowska 21/25- wymiana zasuwnicy głównej ROTO CENTRO rozmiar- 1600 - 1800 mm , stała klamka oraz konserwacja i regulacja okucia.Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112- X p. wymiana zasuwnicy WINKHAUS PILOT 800-1000 , funkcja RU oraz konserwacja i regulacja okucia.- II p. wymiana uszczelek oporowych w profilu REHAU 796, ilość ok.80 mb oraz konserwacja i regulacja okuć 8 jednostek , sprawdzenie drożności odwodnień.2 INNE WARUNKI I POSTANOWIENIA

- zamawiana usługa zostanie wykonana w obiektach jw.

- wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu leżą
po stronie Wykonawcy

- rozliczenie za wykonaną dostawę nastąpi na podstawie wystawionej przez
Wykonawcę faktury VAT.

- termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty dostarczenia faktury wystawionej
na Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi 91-048 Łódź ul. Lutomierska 108/112 NIP
726-000-44-58.

- dostawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie
transportu przedmiotu dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

- Zamawiający
wymaga przesłania/dostarczenia wraz z fakturą podpisanego oświadczenia z pkt.7

-Zamówienia
odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej OPEN NEXUS .

3 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

termin realizacji zamówienia do 6 grudnia 2019

4 DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela p. Agnieszka Kononowicz - Królikowska tel . 605-896-440 - dla ul. Stokowskiej. ,
p. Jacek Nowicki tel.42/665-39-71 , 42/665-39-70 - dla ul. Lutomierskiej

5 Zamawiający zastrzega sobie prawa do niezrealizowania zamówienia bez podania
przyczyn. Zastrzega się możliwość częściowej realizacji
Zamówienia.

6. KLAUZULA NR .1

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Wojewódzki Policji
w Łodzi przetwarza Pana/Pani dane osobowe:

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Wojewódzki Policji w
Łodzi

z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112 w Łodzi, kod 91-048.2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) – e-mail:
iod@ld.policja.gov.pl3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są w celu:

a. wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie
realizacji postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia prowadzonego w
trybie postępowanie na Platformie Zakupowej. (podstawą przetwarzania jest art.
6 ust. 1 lit. c RODO).

b. w przypadku wyboru Pana/Pani oferty, w celu wykonania warunków umowy
zawartej z Komendantem Wojewódzkim Policji bądź jego przedstawicielem prawnym
lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed jej zawarciem. (podstawą
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO)4. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo
zamówień publicznych. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ww.
ustawy.27 lipca5. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani
prawo do:a. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że
udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać
tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Komendant
Wojewódzki Policji w Łodzi;

b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

c. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO - jeżeli
kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są
przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale nie
zgadza się na ich usunięcie;6. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Łodzi Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania - zgodnie z ustawą Prawo
zamówień publicznych, oraz inne jednostki Policji w celu i zakresie koniecznym
do realizacji umowy.8. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w
formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących
zamówień publicznych oraz archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji
celów przetwarzania, tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a w przypadku wybrania Pani/Pana oferty i podpisania
umowy, dane przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, a po tym czasie
przez czas określony w przepisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania określa
Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 93
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 roku9. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.Wykonawcy
składający ofertę muszą złożyć niniejsze oświadczenie, może to być w treści
składanej oferty/wycenie/formularzu cenowym/w formularzu poprzez platformę
zakupową/w innym dokumencie, który składają w postępowaniu

Wykonawcy składający ofertę muszą złożyć niniejsze oświadczenie, może to być w
treści składanej oferty/wycenie/formularzu cenowym/w formularzu poprzez
platformę zakupową/w innym dokumencie, który składają w postępowaniu7. OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że:• dane osobowe przekazane w ofercie oraz załącznikach są przetwarzane i
udostępnione Zamawiającemu zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

• wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu/W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż
bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści
oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego
wykreślenie/• przyjmuje do wiadomości i akceptuje zapisy klauzuli informacyjnej zawartej w
warunkach postępowania.
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2019 | 14:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się