Dłuta do młota wyburzeniowego Hitachi H 65 S.C.

» Opis zapytania

Nazwa: Dłuta do młota wyburzeniwego Hitachi H 65 S.C.
Opis: zgodnie z przedmiotem zamówienia
Ilość: 1 [dostawa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

Tryb postępowania - przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Zakup dłut do młota wyburzeniowego Hitachi H 65 S.C.
1. Dłuto szpicak - uchwyt 30 mm długość 400 mm - 2 szt.
2. Dłuto płaskie - uchwyt 30 mm długość 400 mm szerokość ostrza 35 mm - 1 szt.
3. Dłuto płaskie - uchwyt 30 mm długość 450 mm szerokość ostrza 75 mm - 2 szt.
4. Pyta ubijaka 150/150 mm - 1 szt.
5. Trzon mocujący 30 mm długość 400 mm - 1 szt.
CENA OFERTOWA - ŁĄCZNA WARTOŚĆ (w PLN) CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z TRANSPORTEM

Warunki płatności - przelew na podstawie otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z przepisem art. 4 ust.3 ustawy z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Termin dostawy - do 2 tygodni od daty złożenia zamówienia
Zamówienie zostanie złożone najpóźniej do 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Sposób realizacji usługi - podstawą dostawy towaru będzie zamówienie wysłane wybranemu dostawcy odrębnym pismem (faxem lub pocztą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Oferenta).
Informacje o kontakcie z Zamawiającym - osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami na etapie przygotowania i składania ofert są:
- sprawy formalne - Monika Mikoszek tel. 32/34-24-269, przetargi@pwik.com.pl
- sprawy merytoryczne - Mateusz Potyka tel.32/34-24-251
Sposób składania ofert - oferty należy składać drogą elektroniczną poprzez platformę zakupową Open Nexus.
Informacja na temat możliwości składania ofert częściowych - oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty częściowe zostaną odrzucone.

Informacja na temat możliwości składania ofert wariantowych - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Tryb oceny ofert -
Zamawiający odrzuca ofertę, której treść jest niezgodna z wymaganiami określonymi w postępowaniu, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu, z zastrzeżeniem zdania poniżej.
W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać uzupełnienia dokumentów lub udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.Zamawiający odrzuca ofertę Oferenta, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień nie spełnia wymagań Zamawiającego.
Sposób zadawania pytań i udzielania odpowiedzi:
- pytania do postępowania należy zadawać za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość",
- Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami umieści na stronie z ogłoszeniem, w zakładce "Komunikaty". Udzielając wyjaśnień
Zamawiający nie ujawni źródła zapytania,
- korespondencja prowadzona jest w języku polskim,
- pytania związane z obsługą platformy - Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr. 22/101-02-02 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 17.00)
Okres związania ofertą - 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.
Uczestnicy postępowania zostaną poinformowani o wyniku postępowania poprzez ogłoszenie na stronie Zamawiającego w zakładce "Komunikaty". Złożenie oferty jest równoznaczne ze zgodą składającego ofertę na podanie do publicznej informacji jego danych (nazwa, miejscowość) oraz oferowanej przez niego ceny. Jeżeli wybrany Oferent wycofa swoją ofertę, wybór ofert może zostać przeprowadzony ponownie, spośród ofert złożonych, o ile nie zostaną one odrzucone.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez podania przyczyn.
Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie, a także warunki postępowania mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, w tym odszkodowania czy odsetek.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Oferenta zawarta jest w załączniku do postępowania o nazwie: "KLAUZULA RODO ART. 13". Prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby Oferent, w przypadku wskazania w dokumentacji ofertowej danych osobowych innych osób (np. pracowników,podwykonawców) przekazał tym osobom załącznik do postępowania o nazwie:"KLAUZULA RODO ART. 14" wraz z informacją dotyczącą przedmiotu postępowania, w związku z którym Zamawiający otrzymał przedmiotowe dane.Złożenie oferty będzie równoznaczne z potwierdzeniem przez Oferenta wykonania obowiązku wskazanego w zdaniu poprzedzającym (w przypadku przekazania Zamawiającemu danych innych osób).

Postępowanie prowadzone jest w oparciu „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śl.” dostępny na stronie internetowej www.pwik.com.pl
Przetarg nie jest objęty ustawą Prawo zamówień publicznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2019 | 11:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się