Podgląd postępowania "Usługa montażu, serwisu i demontażu elementów oświetlenia świątecznego – słupy Energa Operator"

» Opis zapytania

Nazwa: komplet
Opis: montaż, demontaż
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:
Gmina Pruszcz Gdański zaprasza do
składania ofert cenowych na wykonanie „Usługi montażu, serwisu i
demontażu elementów oświetlenia świątecznego – słupy Energa Operator”

I. Zamawiający:

Gmina Pruszcz Gdański

ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański

II. Przedmiot
zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi:

Zadanie nr 1: Montaż dekoracji świątecznych

Zadanie nr 2: Demontaż dekoracji świątecznych

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
częściowych, na każde zadanie osobno.

3. Opis przedmiotu zamówienia dla
przedmiotowego zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 1.

III. Termin realizacji
zamówienia:

Montaż : od
01.12.2019 do 06.12.2019r.

*dopuszcza się
montaż elementów dekoracji wymagających naprawy do dnia 24.12.2019r.

Demontaż : od
02.02.2020 do 07.02.2020r.

IV. Kryteria wyboru oferty:

Przy ocenie oferty
będą brane pod uwagę następujące kryteria:

Łączna kwota wynagrodzenia zadania nr 1 i zadania nr 2: Cena – 100%

Wykonawca musi
przedstawić zgodę od Energa Operator SA oraz od Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
na przedmiotowe prace na słupach EOP w Rokitnicy ul. Bałtycka, Słoneczna

V. Sposób przygotowania oferty:

1. Ofertę cenową należy złożyć z podziałem na zadania.

2. Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę łączną
wartości brutto przedmiotu zamówienia (sumę wartości zadania nr 1 i zadania nr
2).

VI. Miejsce i termin
złożenia oferty:

1.
Ofertę należy złożyć wyłącznie za pomocą Platformy Zakupowej
Open Nexus.

2. Termin
składania ofert – do ……..2019r.
do godz. 9:00.

3. Oferty złożone w inny sposób lub po wyznaczonym terminie
zostaną zwrócone bez ich otwierania.

VII. Informacje
dodatkowe:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w
zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza
wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy
ubiegali się o udzielenie zamówienia.

3. W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany
Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie
przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla
się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą
spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia
postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez
podania przyczyny.

6. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom
środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986).

VIII.
Osoba uprawniona do kontaktów:

Michał Waga tel. 58 692
94 25

e-mail: mwaga@pruszczgdanski.pl

Zał. nr
1 – opis przedmiotu zamówienia,

Zał. nr
2 – formularz ofertowy,

Zał. nr
3 – projekt umowy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2019 | 09:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Urząd Gminy Pruszcz Gdański


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się