Dalmierz laserowy Bosh GLM 500

» Opis zapytania

Nazwa: Dalmierz laserowy GLM 500
Opis: - Pomiar odległości aż do 50m
- Czujnik pochylenia 360° do łatwego pomiaru kąta i niwelacji
- Kolorowy wyświetlacz dla łatwiejszego zrozumienia wyświetlanych wyników
- Precyzyjność dla dokładnych pomiarów
- Certyfikacja ISO, gwarancja obiecanej dokładności i zasięgu w każdych okolicznościach
Solidna odbudowa (IP 54) wodoodporne i pyłoodporne narzędzie do pracy w trudnych warunkach budowlanych,
-Laserowy zakres pomiarowy: 0,05 – 50 m
- Dokładność pomiaru (Typ.): ± 1,5 mm
- Zakres czujnika przechyłu: 0° - 360°
- Dokładność pomiaru kąta: ± 0,2°
- Najniższy numer wskazania: 0,5 mm
- Jednostki: mm, cm, m, ft, inch
- Rozmiar gwintu statywu: 1/4"
- Punkt odniesienia: Przód / Statyk / Tył
- Pojemność pamięci: 20 pomiarów
- Klasa lasera: 2
Typ: 635 nm, <1mW
- Rodzaj baterii: 2 x 1,5 V LR03 (AAA)
- Ochrona przed pyłem i wodą: IP 54
- Temperatura pracy: –10 °C...+45 °C

Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni od daty otrzymania faktury, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Realizacja zamówienia (7 dni robocze od daty otrzamania zamówiena)

Opis i specyfikacja:REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OFERENTÓW
PRZYSTĘPUJĄCYCH DO POSTĘPOWAŃ WYSTAWIONYCH PRZEZ

KOMENDĘ WOJEWÓDZKĄ POLICJI W GDAŃSKU

1) Postępowania realizowane przez
Zamawiającego za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej
odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej
www.platformazakupowa.pl/, to znaczy, że nie są przyjmowane oferty
zakupowe składane w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy.2) Postępowania wystawiane na
Internetowej Platformie Zakupowej są postępowaniami, które dotyczą
zapytania ofertowego, co nie jest jednoznaczne z dokonaniem zakupu.
Zapytanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych i
możliwa jest zmiana lub unieważnienie zapytania bez podania
przyczyny.3) Składanie ofert poprzez platformę
zakupową Open Nexus zapewnia transparentność postępowania w
wyborze ofert.4) Pełna specyfikacja zamówienia oraz
ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a
dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i
jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

5)
Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty
wykonawcy łącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się
w oparciu o ceny brutto.

6) Oferent jest związany złożoną
przez siebie ofertą przez okres co najmniej 30 dni od zakończenia
postępowania.7) Wybór oferty Zamawiający dokona
pisemnie poprzez złożenie Zamówienia w formie elektronicznej (za
pomocą faksu lub pocztą e-mail), a Wykonawca jest zobligowany do
potwierdzenia otrzymania niniejszego Zamówienia.

8) Termin płatności na rzecz
Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
VAT.

9) Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw i
robót, zaoferowany asortyment lub wykorzystane materiały są
fabrycznie nowe i spełniają wszystkie parametry określone przez
Zamawiającego oraz wymagania wynikające z przepisów prawa.

10)
Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania
ofertowego i złożoną przez dostawcę/wykonawcę ofertą –
Wykonawca bezzwłocznie odbierze towar niezgodny z zamówieniem od
Zamawiającego,bądź Zamawiający odeśle towar na koszt
i
ryzyko Wykonawcy.

11) Zamawiający zastrzega, że
przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem
Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie
przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne
roszczenie.

12) Zamawiający, w ramach
posiadanych środków finansowych, dopuszcza możliwość
ograniczenia lub zwiększenia ilości zamawianego asortymentu.13) Niezrealizowanie zamówienia w
terminie wskazanym w zapytaniu uprawnia Zamawiającego do odstąpienia
od zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów finansowych i
roszczeń ze strony Wykonawcy.14) Warunkiem złożenia oferty jest
zapoznanie się z treścią powyższych wymagań i ich akceptacja.
Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferenta
oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowe wymagania oraz wyraża
zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także
zobowiązuje się do ich przestrzegania.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2019 | 11:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

KWP Gdańsk


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się