„Zakup i dostawa drutu żarzonego do belowania odpadów”

» Opis zapytania

5.1. Przedmiotem zamówienia jest cykliczna dostawa drutu żarzonego do belowania odpadów w ilości 100 ton (100 000 kg) o następujących parametrach:
• Drut żarzony, ciągniony na zimno, oliwiony o średnicy: 3,4mm (tolerancja średnicy +/- 0,02 mm), ze stali niestopowej, niskowęglowej C – max 0,12%,
• Wytrzymałość na rozciąganie Rm 370-400 MPa,
• PKWiU 24.34.11.0
• Drut musi spełniać normę PN-EN 10218-2 drut stalowy i wyroby z drutu postanowienia ogólne, PN-EN 10016 walcówka ze stali niestopowej do ciągnięcia i/lub walcowania na zimno. Wymagania dla walcówki ogólnego przeznaczenia.
• Drut pakowany w kręgach 500 – 550 kg, średnica wewnętrzna 450 mm, średnica zewnętrzna minimum 750 mm, wysokość kręgów ok 500 mm.
Wykonawca musi dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, tj. „ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu”, Witaszyczki 1a,
63-200 Jarocin w ciągu 14 dni o daty zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Każda dostawa musi być poprzedzona zgłoszeniem Zamawiającego. Całość zamówienia nie może być dostarczona rzadziej niż 6 razy w ciągu trwania umowy.

5.2. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
44333000-3 – Drut.

5.3. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia zawiera Tom II SIWZ Wzór umowy.

5.4. Informacja nt. wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a: Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących usługi będące przedmiotem umowy w trakcie realizacji zamówienia.
5.5. Podwykonawstwo:
a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z dostawą przedmiotu zamówienia,
b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy,
c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt. 10 Tom I IDW.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.11.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Witaszyczki 1a
Jarocin 63-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu
Witaszyczki 1a
Jarocin 63-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się