Dostawa pomocy dydaktycznych oraz artykułów biurowych do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Sławoborzu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych oraz artykułów biurowych do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Sławoborzu, w ramach projektu pt. „Rozwijamy umiejętności dla przyszłej aktywności” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Zamówienie obejmuje dostawę (na własny koszt Wykonawcy, osobiście, bez udziału kuriera) wraz z
transportem, rozładunkiem i wniesieniem materiałów do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Tadeusza Kościuszki w Sławoborzu, zgodnie ze szczegółowym zestawieniem przedmiotu zamówienia.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Oś priorytetowa – RPZP.08.00.00 Edukacja,
Działanie – RPZP.08.02.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz
uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym,
gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym
Umowa o dofinansowanie Nr RPZP.08.02.00-32-K044/17-00
3. Dostarczone materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty potwierdzające zgodność z Polskimi Normami oraz certyfikaty bezpieczeństwa.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający rodzaj i ilość materiałów, ich specyfikacje techniczną oraz miejsce dostawy został zawarty w szczegółowym zestawieniu przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki nr 4 do SIWZ. Wymienione w opisie produkty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz muszą być wolne od obciążeń prawami osób trzecich.
5. Przyjęte opisy i typy asortymentu (wskazane w załączniku nr 4 do SIWZ) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie wyposażenia równoważnego, o nie gorszych parametrach. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu, nazwy lub pochodzenia, wskazanie to (wzorzec ten) ma na celu określenie rodzaju i klasy materiału oraz służy ustaleniu jego standardu, właściwości i minimalnych parametrów technicznych. Przyjmuje się, że takiemu wskazaniu, każdorazowo towarzyszy dopuszczenie rozwiązań równoważnych.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy PZP). Wskazane w SIWZ nazwy własne, symbole, modele, typy i itp. mają jedynie charakter wzorcowy.
6. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Jednak Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na dostarczone materiały udzielił minimum 2 lat /24 miesiące/ okresu gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za :
- jakość świadczonych dostaw,
- należytą staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
- za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
8. Płatności za wykonane dostawy będą dokonywane w terminie 30 dni od daty otrzymania i przyjęcia
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we
wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Lipowa 19
Sławoborze 78-314
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
Lipowa 19
Sławoborze 78-314
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się