Usługa organizacji grupowego szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie „Uprawnienia elektroenergetyczne grupa E I” - w ramach RPO WL V

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji grupowego szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie „Uprawnienia elektroenergetyczne grupa E1” z egzaminem przed komisją kwalifikacyjną powołaną na podstawie ustawy Prawo energetyczne dla 10 osób.
Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu pn. „AKTYWNOŚĆ I PRACA V” finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP.
Kod CPV : 80530000 – 8 Usługi szkolenia zawodowego.
Szkolenie powinno obejmować 8 godzin zajęć tj. każdy uczestnik powinien odbyć
8 godzin zajęć teoretycznych.
Zajęcia powinny obejmować następujące zagadnienia:
1. zasady budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji
i sieci;
2. zasady eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci;
3. zasady i warunki wykonywania prac kontrolno – pomiarowych i montażowych;
4. zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy;
5. instrukcja postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń oraz zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.
Zajęcia powinny odbywać się w jednej 10 osobowej grupie szkoleniowej i trwać 1 dzień roboczy.
Zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach pomiędzy 8:00 a 18:00. Zajęcia nie mogą trwać mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu maksymalnie po 8 godzin lekcyjnych (45 min.) przedzielone 15 minutowymi przerwami.
Wykonawca powinien przygotować i załączyć do oferty szczegółowy program szkolenia zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 8 do Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne. Program powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 667). Określone w programie tematy zajęć edukacyjnych powinny zostać uszczegółowione przez wykonawcę poprzez określenie ich treści w tabeli „Opis treści – kluczowe punkty szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych” .
Zajęcia nie mogą być prowadzone metodą e-learningu.
Miejsce odbywania szkolenia: miasto Biłgoraj.
Wyposażenie dydaktyczne, pomieszczenia oraz miejsca przeznaczone do prowadzenia zajęć powinny być dostosowane do potrzeb szkolenia z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia.
Jeżeli zamawiający będzie kierował osobę niepełnosprawną na szkolenie poinformuje o tym wykonawcę na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji zamówienia uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych w stopniu równym jak pozostałych uczestników szkolenia.
Każda osoba powinna otrzymać na własność następujące materiały:
1. podręcznik dotyczący zakresu tematycznego szkolenia lub skrypt/y autorstwa wykładowcy/ów z materiałów dydaktycznych szkolenia;
2. długopis;
3. notatnik formatu A4 (blok w kratkę klejony min. 100 kartek format A4);
4. teczkę z rączką do przechowywania i transportu dokumentów.
Materiały szkoleniowe przekazywane nieodpłatnie każdemu uczestnikowi szkolenia muszą być nowe, nieużywane, adekwatne do treści szkolenia oraz dobre jakościowo. Materiały te muszą być przekazane każdemu uczestnikowi szkolenia za pokwitowaniem odbioru w dniu rozpoczęcia szkolenia.
Materiały, dokumentacja szkoleniowa i miejsca odbywania szkolenia powinny być oznaczone zgodnie z wymogami o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r oraz Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) Nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014r. oraz zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji dostępnymi na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego opracowanymi przez Instytucję Zarządzającą RPO WL na lata 2014 - 2020 z dnia 29 kwietnia 2016r.
Wykonawca w ramach kosztu szkolenia powinien zapewnić uczestnikom w czasie trwania szkolenia serwis kawowy w tym: kawę i herbatę z dodatkiem cukru oraz wodę mineralną.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonawcy obowiązkowego kosztu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania szkolenia uczestników, którym nie przysługuje stypendium oraz uczestników, którym przysługuje stypendium w związku z podjęciem w trakcie szkolenia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i kontynuują szkolenie. Zamawiający poinformuje wykonawcę o konieczności zgłoszenia osoby do ubezpieczenia niezwłocznie po zaistnieniu w/w sytuacji.
Na zakończenie szkolenia - w dniu szkolenia wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania egzaminu zewnętrznego, celem uzyskania stosownych uprawnień.
Egzamin powinien zostać przeprowadzony przez komisję kwalifikacyjną powołaną na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019r. poz. 755 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.).
Koszt przeprowadzenia egzaminu pokrywa wykonawca.
Czas trwania egzaminu nie wlicza się do liczby godzin szkolenia.
Osoby, które ukończą szkolenie z wynikiem pozytywnym powinny otrzymać:
1. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w § 71 ust 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. poz. 667), wzór zaświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do umowy szkoleniowej;
2. świadectwo kwalifikacyjne.
Oprócz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wykonawca może wydać inne dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia lub uzyskanie kwalifikacji.
Podana w ofercie cena powinna obejmować ogólny koszt szkolenia oraz koszt jednej osobogodziny szkolenia (jedna osobogodzina szkolenia = cena szkolenia/liczba godzin szkolenia/liczba osób na szkoleniu).
Wykonawca zapewni nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego szkolenia oraz dokona sprawdzenia efektów szkolenia.
Na zakończenie szkolenia wykonawca przeprowadzi wśród uczestników ankietę oceniającą szkolenie. Wzór ankiety określa załącznik nr 3 do umowy szkoleniowej.
Termin realizacji zamówienia (wymagany): grudzień 2019r. (nie później niż do 20 grudnia 2019r.).
Szczegółowa data rozpoczęcia i zakończenia szkolenia zostanie ustalona po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Bohaterów Monte Cassino 38
Biłgoraj 23-400
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju
Bohaterów Monte Cassino 38
Biłgoraj 23-400
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się