Utrzymanie i konserwacja wyodrębnionych urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg stanowiących własność Gminy Łódź

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania i konserwacji wyodrębnionych urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg stanowiących własność Gminy Łódź.
Urządzenia oświetleniowe będą funkcjonować w niezależnych obwodach instalacji oświetleniowych stanowiących własność Gminy Łódź.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym (Formularz nr 2), w Tomie II SIWZ stanowiącym Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w Tomie III SIWZ stanowiącym Formularz aktu umowy.
2. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego.
Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp.
W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ.
Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w opisie przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu.
3. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga, by czynności w zakresie realizacji zamówienia były wykonywane przez 4 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę:
a)1 osoba posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych,
b)2 osoby posiadające świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1kV na stanowisku eksploatacji,
c)1 osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1kV na stanowisku dozoru.
4. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone w pkt 3 powyżej oraz w Tomie III SIWZ – Formularz aktu umowy.
Powyższe wymagania określają w szczególności:
a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy,
b)uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań,
c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej czynności w trakcie realizacji zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2019 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Piotrkowska 173
Łódź 90-447
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Oświetlenie i akcesoria
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
ul. Piotrkowska 173
Łódź 90-447
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się