Dostawy kalendarzy

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia są dostawy kalendarzy szczegółowo opisanych w załącznikach:

a) nr 4 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik cenowy);

b) nr 4a do SIWZ Pliki graficzne;

c) nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowne.

3.2 Wymagania dodatkowe:
- kolory mają być wykonane w systemie identyfikacji Pantone.

Terminy dostaw:

- do 14 dni roboczych;

Zamawiający dokonuje zamówień na podstawie pisemnych zamówień cząstkowych, przekazywanych wykonawcy za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.
W przypadku niedostarczenia brakującej ilości towaru lub odmowy wymiany na wolny od wad, Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizowania zamówienia u innego dostawcy i żądania od Wykonawcy, zapłaty różnicy ceny.
W przypadku odrzucenia reklamacji zamawiający może wezwać inspekcję handlową w celu rozstrzygnięcia sporu. W przypadku uzasadnionej reklamacji potwierdzonej protokolarnie przez inspekcję handlową, koszty badania pokrywa Wykonawca, w innym przypadku Zamawiający.

3.3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn zm..


3.3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.


3.4. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zastrzec w ofercie tajność informacji w niej ujawnionych, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.


3.5. W przypadku stwierdzenia błędów w SIWZ Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić
o tym fakcie zamawiającego na piśmie. W przypadku, gdy dostrzeżone błędy mogłyby spowodować zmiany
w opracowanej SIWZ, zamawiający może podjąć decyzję o przesunięciu termin składnia ofert.


3.6.Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczeń w walucie obcej.


3.7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.


3.8. Wszelkie ustalenia dotyczące dat (godzin) stosowane dla potrzeb niniejszego postępowania przyjmuje się zgodnie z czasem lokalnym, właściwym dla siedziby zamawiającego.


3.9.W trakcie postępowania oraz realizacji przedmiotu zamówienia strony posługiwać się będą językiem polskim. Ewentualne koszty tłumaczeń każdorazowo ponosi wykonawca.

3.10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

3.11. Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zawarcia umowy ramowej.

3.12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.11.2019 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Bytomska 62
Piekary Śląskie 41-940
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Książki, czasopisma, publikacje edukacyjne

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba
ul. Bytomska 62
Piekary Śląskie 41-940
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się