Dostawa polaryzacyjnego mikroskopu optycznego dla potrzeb projektu „Self-standing, flexible and solution processable organic field effect transistors for complementary inverter applications” realizowanego w Katedrze Fizyki Molekularnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest:
1)zakup i dostawa polaryzacyjnego mikroskopu optycznego dla potrzeb projektu „Self-standing, flexible and solution processable organic field effect transistors for complementary inverter applications”, finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w programie FIRST TEAM w ramach działania 4.4 PO IR dla jednostek nie będących beneficjentami pomocy publicznej, zgodnie z umową nr POIR.04.04.00-00-3ED8/17-01 realizowanego przez Katedrę Fizyki Molekularnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Szczegółowy opis aparatury zawiera „Specyfikacja techniczna” stanowiąca załącznik nr 3 do SIWZ,
2)załadunek, transport i rozładunek aparatury we wskazane przez Zamawiającego, miejscu w jego siedzibie tj. Katedra Fizyki Molekularnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej przy ulicy Żeromskiego 116 w Łodzi (budynek A27),
3)instalacja, uruchomienie aparatury przez osoby wyznaczone przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający zapewnia dostęp do standardowego gniazdka elektrycznego 230V,
4)zaprezentowanie ogólnych możliwości mikroskopu. Prezentacja odbędzie się w siedzibie Zamawiającego pierwszego dnia po zainstalowaniu aparatury,
5)przeprowadzenie szkolenia w siedzibie Zamawiającego dla użytkowników aparatury w zakresie prawidłowej obsługi aparatury i jej oprogramowania, eksploatacji i konserwacji. Szkolenie odbędzie się po wykonaniu przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 1 - 4. Czas trwania szkolenie to minimum 3 dni robocze.
6)świadczenie usług serwisowych przez cały okres gwarancji. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru przez strony. W przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty (Kryteria oceny ofert opisane w rozdziale 15 SIWZ).
Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego określa § 5 projektu umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
2.Aparatura musi być fabrycznie nowa, kompletna, wolna od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji. Nie może być przedmiotem ekspozycji, prototypem. Nie może być przedmiotem praw osób trzecich.
3.Aparatura musi spełniać wszystkie normy stawiane takiej aparaturze przez obowiązujące prawo oraz wszelkie wymogi w zakresie europejskich norm bezpieczeństwa i posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty itp. Aparatura powinna odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i posiadać odpowiednie pozwolenia dopuszczające do obrotu na terenie UE.
4.Aparatura powinna być wyposażona we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do instalacji, uruchomienia bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego.
5.Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.11.2019 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Badania i rozwój z ostatnich 10 dni.