Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia, pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn.: „Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Sandomierza” nr projektu: RPSW.07.04.00-26-0056/16: - Część 1 – Pomoce Montessori - Część 2 – Wyposażenie

» Opis zapytania

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia na zadanie pn. Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia, pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn.: „Kompleksowy
i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Sandomierza” nr projektu: RPSW.07.04.00-26-0056/16 prowadzone jest z podziałem na 2 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące części:
- Część 1 – Pomoce Montessori
- Część 2 – Wyposażenie
Dotyczy części 1 i 2
Zakup i dostawa fabrycznie nowego wyposażenia, pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn.: „Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Sandomierza” nr projektu: RPSW.07.04.00-26-0056/16, w ramach Działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Wszystkie wyroby powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany wyrób nie może być wcześniej używana oraz winna posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. Dostawa będzie obejmować fabrycznie nowe artykuły, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1a dla części 1 i w załączniku 1 b dla części 2.
Zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, montażem na koszt własny i ryzyko,
w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia pomocy dydaktycznych zgodnych z opisem zamówienia.
Dotyczy Części 1
Szczegółowy opis w załączniku nr 1a - część 1 - Pomoce Montessori
Miejsce dostawy pojedynczego zestawu :
1. Przedszkole Samorządowe nr 1 ul. Okrzei 8, 27-600 Sandomierz
2. Oddział Przedszkola Samorządowego nr 1, ul. Parkowa 4, 27-600 Sandomierz
3. Przedszkole Samorządowe nr 3, ul. Słowackiego 9, 27-600 Sandomierz
4. Przedszkole Samorządowe nr 5 ul. Portowa 28, 27-600 Sandomierz
5. Przedszkole Samorządowe nr 6, ul. Tadeusza Króla 3, 27-600 Sandomierz.
6. Przedszkole Samorządowe nr 7, ul. Armii Krajowej 5, 27-600 Sandomierz

Pomoce dydaktyczne Montessori powinny spełniać kryteria pracy metodycznej w placówce Montessori.
Pomoce dydaktyczne Montessori wymienione w zestawie musza być ze sobą komplementarne.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 jednakowych zestawów pomocy.
Dostawca deklaruje możliwość zakupu u Wykonawcy poszczególnych elementów przez 5 lat od zakupu.
Zamawiający dołożył wszelkich starań by w opisie nie było nazw handlowych firm, towarów lub produktu.
Jeśli w opisie zamówienia w załączniku nr 1 a, została podana nazwa towaru lub produktu, ma ona charakter jedynie informacyjny. Zamawiający wskazuje w ten sposób oczekiwania wobec Dostawcy parametry techniczne i jakościowe. Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy materiałów
i produktów mają na celu wskazanie parametrów jakościowych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy. Dostawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy.
Dotyczy Części 2
Szczegółowy opis w załączniku nr 1 b- część 2 - Wyposażenie
Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia:
1. Przedszkole Samorządowe nr 6, ul. Tadeusza Króla 3, 27-600 Sandomierz.
Wszystkie wyroby powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany wyrób nie może być wcześniej używana oraz winna posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. Dostawa będzie obejmować fabrycznie nowe artykuły.
Zamawiający dołożył wszelkich starań by w opisie nie było nazw handlowych firm, towarów lub produktu.
Jeśli w opisie zamówienia w załączniku nr 1 b, została podana nazwa towaru lub produktu, ma ona charakter jedynie informacyjny. Zamawiający wskazuje w ten sposób oczekiwania wobec Dostawcy parametry techniczne i jakościowe. Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy materiałów
i produktów mają na celu wskazanie parametrów jakościowych. Dostawca może zaoferować produkty „równoważne z tym, że oferowane produkty winny posiadać co najmniej takie same parametry techniczne i jakościowe jak wskazane w dokumentacji lub innych dokumentach.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy. Dostawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy.
Zamawiający dopuszcza w przypadku braku określonego asortymentu wymienionego w załączniku nr 1b w części 2, aby oferowany towar był równoważny pod względem jakości (lub lepszych), estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa.
Wymagania Zamawiającego dotyczące podwykonawstwa:
- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
- Zgodnie z art. 36 b Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
- Stosownie do treści art. 36b ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 upzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
- Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenia o którym mowa w art. 25 a ust 1 upzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
- Szczegółowe wymagania Zamawiającego w zakresie ewentualnego podwykonawstwa określają postanowienia projektu umowy dla części 1 i części 2 – stanowiącego rozdział II SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Plac Poniatowskiego 3
Sandomierz 27-600
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Gmina Sandomierz
Plac Poniatowskiego 3
Sandomierz 27-600
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się