Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru - budowa budynku warsztatowo - magazynowego w Kołobrzegu

» Opis zapytania

Nazwa: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru - budowa budynku warsztatowo - magazynowego w Kołobrzegu
Opis:
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:
1. Reprezentowanie
inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 2. Sprawdzanie
jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych. 3. Sprawdzanie i
odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie
w próbach i odbiorach instalacji, urządzeń technicznych oraz przewodów
kominowych. 4. Wydawanie
kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości, zagrożeń, wykonania
prób lub badań wymagających odkrycia
robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących
prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych. 5. Przekazanie w imieniu Zamawiającego: placu budowy,
sporządzanie protokołów , zgłoszenie do
nadzoru budowlanego rozpoczęcia/ zakończenia
prac budowlanych , sprawdzanie zastosowania właściwych materiałów
budowlanych zgodnych z przedmiarem robót.Okres pełnienia funkcji Inspektora od 01.01-31.12.2020r Osoba ubiegająca się o zamówienie winna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane. Płatność za pełnienie funkcji Inspektora będzie uregulowana w terminie 30 dni od daty zakończenia prac budowlanych i oddaniu budynku do eksploatacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.11.2019 | 15:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Przewozy Regionalne


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się