Zakup bębna światłoczułego Kyocera DK-3130 Drum Unit do drukarki Kyocera FS-4200DN

» Opis zapytania

Nazwa: Kyocera DK-3130 Drum Unit (wydajność 500 tyś. stron)
Opis: Tylko fabrycznie nowe oryginalne produkty firmy Kyocera prawidłowo działające w drukach Kyocera FS-4200DN
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić)
Dostawa (Koszt dostawy po stronie Dostawcy, adres dostawy: Szkoła Policji w Pile, Plac Staszica 7, 64-920 Piła , proszę potwierdzić)
Termin dostawy (7 dni od powiadomienia Dostawcy, Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od realizacji zamówienie w przypadku nie dostarczenia przedmiotu zamówienia w podanym terminie, bez możliwości dochodzenia roszczeń po stronie Dostawcy proszę potwierdzić.)
Gwarancja (producenta, proszę potwierdzić.)
Oświadczenie (Przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, oryginalny, pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucji producenta Kyocera, proszę potwierdzić.)

Opis i specyfikacja:
Nie dopuszczamy składania ofert na zamiennikiAkceptujemy wyłącznie produkty fabrycznie nowe


1. Zamówienia realizowane przez Zamawiającego za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej https://platformazakupowa.pl/sp_pila. Nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy.
2. Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.
3. Ocena ofert będzie dokonana dla każdej z pozycji postępowania oddzielnie, chyba, że w warunkach szczegółowych zaznaczono inaczej.
4. Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia
5. Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny netto.
6. Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres co najmniej 30 dni od zakończenia postępowania.
7. Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
9. Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego i złożoną przez dostawcę/wykonawcę ofertą - Zamawiający odeśle towar na koszt i ryzyko Wykonawcy.
10. Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.
11. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią powyższych wymagań i ich akceptacja. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferenta oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowe wymagania oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.


W razie nie wyrażenia zgody na powyższe warunki – proszę nie składać oferty!

W przypadku pytań dotyczących oferty, proszę o kontakt za pośrednictwem Platformy zakupowej proszę (przycisku w prawym dolnym rogu "Pytania do specyfikacji").
Kontakt bezpośredni: Mariusz Huszcza, e-mail: mariusz.huszcza@sppila.plicja.gov.pl, tel.: 67 352 24 87, kom.: 660 323 939.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.11.2019 | 11:02


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Szkoła Policji w Pile


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się